ГоловнаФінансиБанківська справа → 
« Попередня Наступна »
О. Ю. Свиридов. Банківська справа: 100 екзаменаційних відповідей О. Ю. Свиридов. - Видання 3-е, виправлене і доповнене. - Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ»; Фенікс, 2010. - 256 с. - (Експрес-довідник для студентів вузів)., 2010 - перейти до змісту підручника

100. Місце і роль комерційного банку при формуванні І функціонуванні ФПГ

Місце комерційного банку у фінансово-промисловій групі, як і будь-який інший фінансово-кредитної організації, визначається структурою групи, а також специфікою банку. Важливе значення при цьому набувають відносини власності, що виникають між фінансовими організаціями та іншими учасниками ФПГ. Згідно з існуючим російським законодавством будь-який шлях добровільного формування групи неминуче веде до виникнення цих відносин. У світовій практиці тільки відносини власності є критерієм інтеграції.
Банк може виступати співвласником промислових підприємств або частиною їхньої власності, співвласником спільної з промисловими підприємствами власності, а також власністю одного власника промислових підприємств. Можливі й різні поєднання цих форм інтеграції.
Функції банку в групі можуть істотно змінюватися в залежності від різних форм спільної діяльності. Наприклад:
а) банк здійснює функції власника (частково або в повному обсязі) по відношенню до промислового підприємства, якщо він володіє ним в рамках ФПГ;
б) банк діє в інтересах промислового підприємства, якщо воно виступає в якості власника;
в) функції банку по відношенню до партнерів по групі можуть визначатися головною компанією, в тій чи іншій мірі контролюючої цей банк;
г) функції можуть бути підпорядковані реалізації інтересів спільного з підприємствами об'єкта власності.
Відносини власності в групі залежать від способу її формування, а функції фінансової установи - від способу його входження у ФПГ, а саме:
- придбання банком (або заснованої ним структурою) акцій промислових підприємств;
установа разом з промисловими підприємствами структури, з заздалегідь обумовленими функціями і повноваженнями;
установа (або придбання) підприємствами фінансового інституту;
придбання особою, яка володіє банком, акцій підприємств.
Найбільш поширеною у світовій практиці є холдингова структура ФПГ, у якій головна (материнська) керуюча компанія контролює глибоко диверсифіковану структуру, а фінансова організація виконує свої специфічні функції, не підміняючи інших партнерів. Простежуючи генезис таких груп, можна знайти чітку закономірність: потужні фінансові группи-ровки були ініціаторами побудови таких структур. Основними для комерційних банків стали посередницькі функції на ринку капіталів: акумулювання вільних коштів на депозитних рахунках та кредитування тих, хто потребує додаткових коштів. Прибуток банків виникає з різниці депозитного та позичкового відсотка. Всі інші функції є похідними від головної.
Самі по собі функції комерційних банків у ФПГ не відрізняються від їх функцій на відкритому ринку. Сьогодні важко зустріти класичний банк, що виконує тільки депозитно-кредитні операції. Багатофункціональні банки в тій чи іншій мірі диверсифікують свої операції. У них входять:
розрахунково-касове обслуговування;
управління вільними активами клієнтів;
операції з різними видами цінних паперів і валютою;
надання різних видів консультаційних послуг;
контроль і управління різними дочірніми підприємствами.
Крім того, великий банк стає гарантом стійкості групи, що привертає до неї зовнішніх інвесторів. Таким чином, основною функцією банків у ФПГ є самостійне і спільне інвестування пріоритетних проектів, залучення приватних інвестицій (у тому числі за рахунок організації випуску цінних паперів ФПГ). Необхідно враховувати і специфіку банків по відношенню до інвести-ційних інститутам. Банк не може виступати інвестиційним інститути по недержавних цінних паперів, якщо в складі його залучених коштів є кошти громадян, а також не може виконувати функції інвестиційного фонду.
Одним з головних чинників формування ФПГ є наявність позитивної мотивації банків до спільної діяльності з промисловими підприємствами. Можна відзначити наступні мотиви інтеграції банківського капіталу з промисловим:
а) необхідність диверсифікувати діяльність;
б) придбання нової клієнтури для нарощування масштабів своїх операцій.
Перший мотив найбільш характерний для великих банків, що шукають додатка вільних активів. Решта є загальними для всіх банків. Для російських банків найбільш актуальний саме питання контролю над підприємством-позичальником з метою зниження ризику повернення кредитів. Процес приватизації, її специфіка (недооцінка основних фондів) полегшують процес інтеграції. Але існують і досить серйозні перешкоди для участі банків в інвестуванні промислових проектів, пов'язані як зі сферою державного регулювання діяльності фінансово-кредитних установ, так і з розмірами накопичених фінансових активів.
У більшості розвинених країн, є обмеження на інвестиції банків в акції промислових підприємств (США - сувора заборона; Японія - заборона на участь понад 5%; країни Західної Європи - від суворої заборони до повного скасування обмежень) , які скрізь більш-менш успішно обходяться установою дочірніх інвестиційних структур. У нашій же країні заборона на володіння банками більш ніж 10% акцій промислових підприємств суттєво підриває можливість формування потужних фінансово-промислових груп.
Основними недоліками нормативно-правової бази регулювання участі у ФПГ є обмеження на використання залучених депозитів для придбання акцій юридичних осіб, перехресне акціонування і вкладення в акції учасників групи фінансово-кредитними інститутами, а також на вкладення коштів комерційних банків в матеріальні активи. Відсутні і стимули для участі банків в інвестуванні промисловості.
Держава повинна насамперед створити необхідні макроекономічні умови для зменшення інвестиційного ризику, підвищення стабільності і відносної конкурентоспроможності промислових проектів на ринку кредитів, а також на інвестиційний процес на мікрорівні. І саме в цьому аспекті ФПГ можуть стати одним з ефективних інструментів державної структурної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 100. Місце і роль комерційного банку при формуванні І функціонуванні ФПГ "
 1. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 2. 2.4. Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси
  Впровадження технологічних парків у світову підприємницьке середовище визначає якісно новий підхід до умов реалізації та забезпечення процесів підприємницької діяльності і створення сприятливого середовища, в якій наукові ідеї перетворюються на унікальну науково- технічну продукцію та здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Будь-яке місто або регіон завжди
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку . Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби , струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 5. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 6. Кредитна система
  Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як один з різновидів обміну в далекі історичні епохи, і його розвиток тісно пов'язаний з розвитком господарської діяльності людства. Існує два види кредиту - натуральний і грошовий кредит. Натуральний кредит з'явився в епоху розкладання первісно общинного ладу. Він існує до цих пір і означає надання в позику
 7. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально- економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 8. 6.2 Правове регулювання діяльності ЦБ РФ. Незалежність ЦБ.
  Статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації діяльності Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) визначаються Конституцією РФ, Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» від 02.12.1990 з наступними змінами та доповненнями. Місцезнаходження центральних органів Банку Росії - місто Москва. Статутний капітал та інше майно Банку
 9. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 10. 6.2. Структура і механізм функціонування кредитної системи, форми кредиту
  Сучасна кредитна система - це сукупність різних кредитно-фінансових інститутів, діючих на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу. Через кредитну систему реалізуються сутність і функції кредиту. Кредит є рух позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, який віддається в позичку на умовах зворотності за певний відсоток.
 11. 3.4.5 Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути
  Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, або парабанковские установи, відрізняє орієнтація або на обслуговування певних типів клієнтури, або на здійснення в основному одного-двох видів послуг. Їх діяльність концентрується в більшості своїй на обслуговуванні невеликого сегмента ринку і, як правило, наданні спеціалізованих видів кредитно-розрахункових та фінансових послуг.
 12. 3.5. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ В глобалізується СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  Фінансові операції в епоху глобалізації світового госпо ства «не помічають» національних кордонів, вони проводяться в наші дні безперервно у всесвітніх масштабах. Але полягають сдел ки, угоди, контракти, ведуться переговори і консультації далеко не в будь-якому куточку світу. Учасники фінансових ринків зосереджуються в певних центрах, звідки і направ ляють, контролюються, управляються
 13. Глосарій
  Аграрна політика - доцільна діяльність государ-ства, спрямована на створення і постійне підтримання сприятливого середовища для сталого розвитку АПК. з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, нормальної життєдіяльності сільського населення та збе нения біосистеми аграрної сфери. Аграрний ринок - відносини між покупцями і продавши-цями в сфері обміну по
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка