ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Бальжінов А.В., Міхєєва Е.В.. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 2003 - перейти до змісту підручника

10.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції


Аналіз собівартості починають з аналізу динаміки собівартості всієї товарної продукції, при цьому порівнюють фактичні витрати з плановими або з витратами базисного періоду. У процесі аналізу виявляють, за якими статтями витрат стався найбільший перевитрата і як це зміна вплинула на зміну загальної суми змінних і постійних витрат.
Загальна сума витрат може змінитися через обсягу випуску продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат. Порядок проведення факторного аналізу представлений в табл.10.2.
Вивчення структури витрат на виробництво та її змін за звітний період по окремих елементах витрат, а також аналіз статей витрат фактично випущеної продукції становлять наступний етап аналізу собівартості.
Таблиця 10.2
Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції Витрати Фактори зміни витрат обсяг
випуску
продукції структура продукції змінні витрати постійні витрати За планом на плановий випуск продукції:
2 (ТВП ™ пт> Апп План План План План За планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції : Факт План План План За плановому рівню на фактичний випуск продукції:
21ВпшУВПф1> А пл Факт Факт План План Фактичні при плановому рівні постійних витрат: Факт Факт Факт План
Фактичні :
^ (ВФГ ^ Пф ^ Аф Факт Факт Факт Факт Аналіз структури собівартості за статтями та елементами витрат проводиться в аналітичній таблиці табл.10.3
Таблиця 10.3
Склад витрат на виробництво Елементи витрат За предшест-вующий рік За планом на звітний рік Фактично за звітний рік Зміна фактичних питомих ваг порівняно сума,
тис.
руб. уд. вага,% сума,
тис.
руб. уд. вага,% сума,
тис.
руб. уд. вага,% з предше-ствующим роком з планом,% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (гр.7 - гр.3) (гр.7 - гр.5) Аналіз структури собівартості проводиться зіставленням питомих ваг окремих елементів з планом і в динаміці.
За допомогою показників структури розглядається вплив кожної статті на суму абсолютної і відносної економії або перевитрати витрат. Аналіз структури витрат дозволяє оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергоємність продукції, з'ясувати характер їх змін і вплив на собівартість продукції. Для оцінки впливу кожної статті витрат на собівартість 1 руб. товарної продукції розраховується рівень витрат по кожній статті й ??елементу витрат, вивчаються причини відхилень. Аналіз проводиться в аналітичній формі (табл. 10.4).
Таблиця 10.4
Витрати на виробництво продукції за статтями Статті витрат Базисний період Звітний період Відхилення рівня витрат Сума Рівень витрат План Факт від
плану
(гр6 -
гр.4) від
показника
базисного
періоду
(гр6 - гр.2) Сума Рівень витрат Сума Рівень витрат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Рівень витрат визначається діленням витрат по кожній статті на обсяг товарної продукції.
Аналіз динаміки та виконання плану за структурою і рівнем витрат дозволяє своєчасно реагувати на відхилення від планових, нормативних показників собівартості, приймати конкретні управлінські рішення щодо їх усунення або погодженням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1 . Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції "
 1. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
  Одним з найважливіших показників діяльності підприємства, які впливають безпосередньо на фінансові результати, є собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Від величини собівартості залежать рівень прибутку підприємства, конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан. У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і
 2. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., а законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття, зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 3. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 5. 21.5 Комерційна логістика
  Комерційна логістика являє собою самостійний науковий напрям, спрямоване на мінімізацію транс кравців витрат і раціоналізацію транспортних потоків. Її практичне застосування забезпечується створенням логістичних ських систем. Логістику можна розглянути як процес управління просуванням ням матеріальних ресурсів. На цьому шляху відбувається безліч логістичних операцій,
 6. 29.2. Класифікація витрат, що включаються до собівартості продукції. Планування собівартості
  Собівартість продукції, робіт, послуг являє собою стоимо стную оцінку які у процесі виробництва продукції (ра бот, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. У собівартість виробництва і реалізації продукції вклю чаются витрати, пов'язані: | з безпосереднім
 7. 17.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
  Трудомісткість виробництва задає величину таких показників лий, як чисельність персоналу і продуктивність праці, поет му розрахунок трудових показників необхідно починати з обоснова ня планової трудомісткості виробничої програми. Чисельність персоналу і його складу будуть визначати фонд оплати праці. Трудомісткість виробничої програми розраховують як суму трудомісткості кожного
 8. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 9. 7.3. Фінансовий стан підприємств. Фінансова стійкість, платоспроможність і ліквідність підприємств
  Фінансовий стан підприємств характеризується сукупно стю показників, що відображають процес формування та використання його фінансових ресурсів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності, які цікавлять не тільки працівників підприємства, але і його партнерів, го сударственние, фінансові, податкові та ін органи. Аналіз фінансового
 10. 12.5 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту. Економічна природа і види прибутку. Собівартість продукції, її елементи.
  Процес матеріального виробництва завершується доведення готового продукту до споживача, тобто актом реалізації і являє собою завершення останньої стадії кругообігу засобів виробництва, в якій товарна вартість знову перетворюється на грошову. Виручка являє собою суму грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є економічною
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка