Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.І. Титов. Економіка підприємства, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Економічний розвиток і економічне зростання: поняття і сутність

Саме по собі поняття економічного розвитку неможливо визначити однозначно. Це досить суперечливий і трудноізме-ряемая процес, який відбувається не прямолінійно, а нерівномірно, по спіралі, включаючи періоди зростання і спаду, количествен та якісні зміни в економіці підприємства, позитивні та негативні явища і тенденції. Можна сказати, що економічний розвиток циклічно. Кожен цикл включає в себе періоди спаду, депресії, пожвавлення і підйому, супроводжую-щіеся піками підйому і спаду. Слід також розділяти економічний розвиток за періодами. Існують короткі і тривалі періоди. Під час короткого періоду підприємства можуть коригувати виробництво шляхом з-трансформаційних змін кількості змінних ресурсів, таких як сировинні ма-теріали і робоча сила, але не здатні вплинути на фіксований ві ресурси. Під тривалим же періодом розуміється період часу, достатній для зміни всіх факторів - і змін них, і постійних, в тому числі і капіталу. Показники рівня економічного розвитку. Слід мати на ві ду, що на економічний розвиток підприємства впливають параметри зовнішнього і внутрішнього середовища, які дуже різноманітні і ви-викликають іноді непередбачувані коливання розвитку. Цей факт не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору. Для цього використовується цілий ряд показників.? Зокрема, слід приділити особливу увагу таким показникам, як: структура підприємства; виробництво основних видів продукції; рівень і якість їх виробництва; валовий випуск підприємства та показники прибутковості;> показники економічної ефективності і т. д. Останні найбільшою мірою характеризують рівень еко- номического розвитку, так як показують якість, стан і рівень використання основного і оборотного капіталу, а також трудових ресурсів підприємств. Сюди можна віднести показники продуктивності праці, капіталомісткості одиниці випуску або конкретного виду продукції, фондовіддачу одиниці основних фондів, матеріаломісткість одиниці випуску або конкретних видів продукції і т.
д. Економічне зростання. Часто, оцінюючи економічний розвиток підприємств, вдаються до поняття економічного зростання, несмот ря на те що економічне зростання є всього лише складаю щей економічного розвитку. Швидкий, нульовий або навіть негативні-вальний економічне зростання далеко не завжди говорить про швидкий економічний розвиток, «топтання на місці» або економічної деградації. Так, наприклад, зміни умов на ринку можуть призвести до такої ситуації на підприємстві, коли скорочення випуску одного виду продукції з-за падаючого або незмінного попиту на неї супроводжується швидким зростанням виробництва інших видів про-дукції. Можна також домогтися збільшення виробництва благ і ус-луг за рахунок зниження їх якості, економії на очисних споруд-ниях і погіршення умов праці. Домогтися тимчасового зростання про-виробництва можна і за рахунок необгрунтованої експлуатації ресурсів. Таке зростання або нестійкий, або взагалі позбавлений сенсу. Тому економічне зростання має сенс, лише коли він поєднується з про-дума соціальною політикою. Тоді він означає, що на кожному даному відрізку часу в якійсь ступеня полегшується рішення проблеми обмеженості ресурсів і стає можливим удов-летворенія більш широкого кола потреб людини. Проте при всіх своїх недоліках економічне зростання є од-ним з найбільш показових критеріїв економічного розвит ку. Він може вимірюватися як у фізичному вираженні, гак і в вартісному.? Перший спосіб більш надійний, тому що дозволяє, наприклад, ис-ключить вплив інфляції. Однак він далеко не універсальний: при розрахунку темпів економічного зростання в силу відмінностей виробничих процесів важко вивести загальний показник для про-виробництва різних виробів. Другий спосіб вживається частіше, оскільки керівників і акціонерів більше цікавлять результати діяльності підпри-ємства в грошовому вираженні. Недолік вартісного вираження економічного зростання полягає в тому, що не завжди вдається «очі-стить» отриманий результат від інфляції. В економічній статистиці для вивчення динаміки використовують-ся коефіцієнти зростання, темпи зростання і темпи приросту.
Коефіцієнт зростання х обчислюється за формулою: де у \, уо - показники зростання відповідно в розглянутому і базовому періодах. Темп зростання рівний коефіцієнту зростання, помноженому на 100. Темп приросту дорівнює темпу зростання мінус 100. Однак на практиці під темпом росту часто розуміють темп приросту. Фактори економічного зростання. Економічне зростання визначаються-ється рядом факторів. Традиційно в економіці використовується тео рія трьох факторів виробництва, родоначальником якої був Ж.-Б. Сей, який вважав, що у створенні вартості продукту прини мают участь праця, земля і капітал. Пізніше набуло поширення більш глибоке тлумачення цієї теорії. В даний час до виробничих факторів зазвичай відносять:> працю;> землю;> капітал;> підприємницьку здатність; науково-технічний прогрес. Фактори виробництва, звані інакше економічними ре-ресурсами, будучи розглянуті дещо під іншим кутом, виступу ють також в якості факторів зростання. Ці фактори взаємопов'язані і переплетені, і часто буває складно визначити частку участі кожного з них окремо. Бо-леї того, вони є комплексними елементами і розпадаються на ряд дрібніших факторів.? Фактори зростання діляться на зовнішні і внутрішні, а також за-лежно від характеру росту на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивних факторів росту відносяться: збільшення обсягу інвестицій-стіцій при збереженні існуючого рівня технології; відвели-чення числа зайнятих працівників, зростання обсягів споживання си рья, матеріалів, палива та інших елементів оборотного капіталу. Іншими словами, це просто кількісне, а не якісне уве-личение частки участі виробничих факторів у процесі про-виробництва. До інтенсивних ж відносяться такі чинники, як, наприклад, по-височини кваліфікації працівників замість збільшення їх числа або впровадження новітніх розробок при тому ж обсязі інвести цій. Таким чином, можна сказати, що існують екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Економічний розвиток і економічне зростання: поняття і сутність "
 1. 6.1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини, а в зв'язку з цим і початком розвитку малого бізнесу в нашій країні в наукову літературу та офіційні документи міцно стали входити такі поняття, як «малий бізнес», «малі підприємства», «підприємці малого бізнесу», «підприємництво і малий бізнес» та ін На жаль, багато ці поняття не уніфіковані, і тому в науковій літературі вони
 2. 7.8 . ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 3. 9.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У бутність планової економіки використовувалося поняття «капітальні вкладення». У науковій літературі ці два поняття в останні роки трактуються по-різному. Традиційно під інвестиціями прийнято розуміти здійснення певних економічних проектів в теперішньому з розрахунком отримати доходи в майбутньому. Такий підхід до розуміння інвестицій
 4. 14.2 Спеціалізація і кооперування виробництва
  Основні напрями і форми спеціалізації виробництва. У промисловості існує приватне і одиничний поділ праці. На основі приватного поділу праці формуються від слушні галузі, наприклад машинобудування, та підгалузі, до пустимо, верстатобудування, всередині підгалузі - виробництва (у верстатобудуванні - інструментальне, ковальсько-пресове та ін.) На основі приватного поділу праці
 5. 14.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  Заробітна плата в умовах ринкової економіки - це пла та за працю, а її величина - є ціна праці, яка визначається на ринку праці в результаті взаємодії попиту на конкретні види праці л його пропозиції . Теорія оплати праці крім показників попиту і пропози ня на ринку праці виділяє і інші фактори, що впли яние на розмір заробітної плати, серед них: кількість і якість
 6. 1.2. Зміни в соціально-економічній картині світу
  Розпад Радянського Союзу і розвал РЕВ мали своїм результатом відмова від колишньої класифікації національно-державних суб'єктів світового господарства. Відпала необхідність виділення в окрему групу соціалістичних держав. З тієї ж причини, по суті, втратило право громадянства поняття «третій світ». Виникла нова класифікація. По-перше, за рівнем розвитку всі країни поділяються на
 7. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 8. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 9. 4.2. Вартість основних засобів. Оцінка і знос основних засобів. Джерела фінансування відтворення основних засобів
  Для обліку, аналізу і планування, а також визначення обсягу та структури капітальних вкладень необхідна вартісна оцінка ос новних засобів. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвен тарний об'єкт, тобто об'єкт або предмет, призначений для виконан-ня певних самостійних функцій чи відокремлений ком плекс конструктивно зчленованих предметів, що
 10. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на