ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Ялла В.А.. Макроекономіка, 2003 - перейти до змісту підручника

10.1 Елементи державного регулювання економіки.


Регулювання економіки - система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними установами та громадськими організаціями, націлена на підвищення ефективності суспільного відтворення і задоволення потреб-ності суспільства.
Державне регулювання економіки має об'єктивну основу:
а) узагальнення виробництва як у межах національної економіки, так і в міжнародному масштабі;
б) розвиток НТР, що вимагає величезних трудових і фінансових ресурсів, якими не володіють приватні підпри-приємець;
в) нездатність ринку вирішити економічні, соціальні проблеми;
г) нездатність ринку забезпечити задоволення потреб у громадських товарах.
Ринок визначає рівноважну ціну, виробництво у багатьох сферах, в той час як держава регулює ринок за допомогою оподаткування, інвестицій, субсидій. При цьому обидві сторони - ринок і держава - істотні.
Суб'єктами державного регулювання є: носії, виразники та виконавці господарських інтересів.
До носіїв господарських інтересів належать соціальні групи, населення, що відрізняється один від одного майновим станом доходів та видів діяльності.
Виразниками господарських інтересів є об'єднання носіїв економічних інтересів у різні союзи і асоціації: профспілки, союзи підприємців, фермерів, торговців, студентів і т.д.
До виконавців господарських інтересів відносяться виконавчі органи господарських інтересів і включають органи влади і Центральний національний банк.
Об'єктами державного регулювання виступають сфери, галузі, райони, а також ситуації, явища й умови соціально-економічного життя країни.
Основними видами об'єктів державного регулювання є: економічний цикл, зайнятість, нагромадження капіталу, ціни, грошовий обіг, платіжний баланс, наукові дослідження, навколишнє середовище, конкуренція, зовнішньоекономічні зв'язки та ін
Держава стежить за тим, щоб в умовах економічної свободи суспільні інтереси не були ущемлені, не за-буваючи при цьому про права та вільності особистості, державне регулювання спрямоване також на захист інтересів майбутніх поколінь, охорону навколишнього середовища, запобігання її забруднення, загибелі природи. В цілому головною метою державного регулювання економіки є економічна і соціальна стабільність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 Елементи державного регулювання економіки. "
 1. 8.3.Международние розрахунки, валютні і кредитні відносини
  Міжнародні валютні відносини - це відносини, що складаються при функціонуванні валюти у госпо стве. Вони виникають в процесі функціонування грошей в між народному платіжному обороті. Це складова частина ринкової систе ми економіки. Валютна система являє собою форму орга нізації та регулювання валютних відносин. Існують національна, регіональна та світова валютні
 2. 2.2. УМОВИ І ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ
  Держава повинна втручатися в економіку тільки в тому випадку, якщо є на то певні умови і передумови. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Під негативними умовами розуміється поява всякого роду негативних явищ і тенденцій в різних сферах економіки, які можуть негативно вплинути на підприємницьку діяльність й економіку країни в цілому. Ці
 3. 6.3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РФ
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному, так і в соціальному плані. Для цих країн це вже давно усталене, зрозуміле і давно вивчене явище. Мале підприємництво в нашій країні як самостійне суспільно-політичне та соціально-економічне явище існує трохи більше 10 років, і в даний час
 4. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 5. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 6. 19.1. СУТНІСТЬ банкрутство та антикризове управління
  Для ринкової економіки банкрутство підприємств є невід'ємним атрибутом і результатом конкуренції, а конкуренція, як відомо, - це двигун прогресу. У країнах з розвиненою ринковою економікою щорічно тисячі фірм сходять з арени і з'являються нові, і це вважається природним процесом. Таким чином, в умовах ринкових відносин банкрутство підприємств - це нормальне і
 7. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 8. 2.1. Основи формування підприємницьких мереж
  За останнє десятиліття в поведінці та свідомості громадян держав СНД відбулися і продовжують відбуватися значні зміни. Вони викликані, насамперед, переходом до іншої системи розвитку суспільства, побудованої на впровадженні ринкових відносин та активізації підприємницької діяльності. При цьому важливими стають відносини і поведінку людей на різних рівнях їх участі у
 9. 5.2. Ворожі злиття і поглинання
  Світовий ринок транскордонних та національних злиттів і поглинань розвивається дуже активно, так як кількість і обсяг угод злиттів і поглинань значно зросли. Росія тут відіграє не останню роль. Так, серед найбільших злиттів і придбань в 2003 р. фахівці виділяють наступні: ТНК (Росія) і BP PLC (Великобританія), Оренбургнефть (Росія) і ТНК (Росія), Лензолото (Росія) і
 10. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка