Головна
ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Ковальова А.М.. Фінанси, 2005 - перейти до змісту підручника

10.1 фінансові причини виникнення та показники неспроможності підприємств


Під неспроможністю (банкрутством) розуміється визнана Арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів. Конкретно підприємство вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів, якщо його зобов'язання або обов'язки не виконані ним протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання.
Склад і розмір зобов'язань і обов'язків по обов'язкових платежах визначаються на момент подачі заяви до Арбітражного суду про визнання боржника банкрутом.
До складу грошових зобов'язань включаються:
заборгованість за передані товари, виконані роботи, надані послуги;
суми позики з урахуванням відсотків, підлягають сплаті боржником.
Не включаються зобов'язання:
перед громадянами за заподіяння шкоди життю та здоров'ю;
з виплати авторської винагороди;
перед засновниками (учасниками) боржника, що випливають з такої участі;
неустойки (штрафи, пені) за невиконання або неналежне виконання грошового зобов'язання; вони також не враховуються при визначенні розміру обов'язкових платежів.
Розмір грошових зобов'язань повинен бути підтверджений рішенням суду або документами, що свідчать про визнання боржником цих вимог. Арбітражний суд порушує справу про банкрутство, якщо вимоги до боржника в сукупності складають не менше 500 мінімальних розмірів оплати праці.
Слід враховувати, що банкрутство, крім реального, може бути навмисним або фіктивним.
Фіктивне банкрутство являє собою той випадок, коли у боржника при подачі заяви до Арбітражного суду є можливість задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі. Це робиться, як правило, з метою отримання від кредиторів відстрочки (розстрочки) платежів або знижки з боргів. Боржник, який подав таку заяву, несе перед кредиторами відповідальність за шкоду, заподіяну подачею такої заяви.
Навмисне банкрутство виникає з вини засновників (учасників) боржника та інших осіб, в тому числі керівника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки або мають можливість іншим чином визначати його дії. Таке відбувається звичайно в тому випадку, коли керівник або власник в особистих або в чиїхось інтересах навмисне робить підприємство неплатоспроможним. У цій ситуації на власників та інших осіб при недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
Процедури банкрутства
Досудова санація - заходи з відновлення платоспроможності боржника, що приймаються власником, засновниками, кредиторами та іншими особами з метою попередження банкрутства.
Мирова угода-процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки належних кредиторам платежів або знижки з боргів.
Спостереження-процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з моменту прийняття Арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом з метою забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу фінансового стану боржника. Спостереження припиняється з моменту визнання Арбітражним судом боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва, або введення зовнішнього управління, або затвердження мирової угоди.
277
Зовнішнє управління ("судова-санація) - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності, з передачею повноважень з управління боржником зовнішньому керуючому.
Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів.
Управління
Арбітражний керуючий ( тимчасовий керуючий, зовнішній керуючий, конкурсний керуючий) - особа, яка призначається Арбітражним судом для проведення процедур банкрутства та здійснення інших повноважень.
Тимчасовий керуючий - особа, яка призначається Арбітражним судом для спостереження, здійснення заходів щодо забезпечення збереження майна боржника та інших полномрчій.
Зовнішній керуючий - особа, яка призначається Арбітражним судом для проведення зовнішнього управління та здійснення інших повноважень.
Конкурсний керуючий-особа, яка призначається Арбітражним судом для проведення конкурсного виробництва та здійснення інших повноважень.
Невиконання або неналежне виконання покладених на арбітражного керуючого обов'язків може спричинити за собою;
відгук його ліцензії;
відсторонення арбітражним судом арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків;
відшкодування завданих збитків на вимогу боржника та його кредиторів.
Арбітражний керуючий отримує винагороду за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень, розмір якого визначається зборами кредиторів та (або) затверджується Арбітражним судом.
Боржник і кредитори
Правом на звернення до Арбітражного суду із заявою про визнання боржника банкрутом мають :
при невиконанні грошових зобов'язань - боржник, кредитор і прокурор; при невиконанні обов'язку по сплаті обов'язкових платежів - боржник, прокурор, податкові та інші уповноважені органи.
Заява боржника в Арбітражний суд має грунтуватися на рішенні уповноваженого органу відповідно до установчих документів та за умови наявності у нього майна, достатнього для покриття судових витрат. Якщо він зобов'язаний звернутися до суду, це не має значення. Керівник боржника зобов'язаний звернутися до Арбітражного суду не пізніше одного місяця з моменту виникнення відповідних обставин у таких випадках:
коли задоволення вимог одного або кількох кредиторів призводить до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;
коли уповноваженим органом боржника прийнято рішення про звернення до Арбітражного суду;
в якщо при проведенні ліквідації підприємства встановлено неможливість задоволення вимог кредиторів у повному обсязі; в цьому випадку керівник боржника подає спільну заяву з ліквідаційною комісією.
За неподання боржником заяви до Арбітражного суду у встановлених випадках і в термін можуть бути застосовані такі санкції:
8 субсидіарну відповідальність керівника боржника та членів ліквідаційної комісії за зобов'язаннями боржника перед кредиторами, виникли після закінчення терміну, встановленого для подання заяви:
керівник боржника і члени ліквідаційної комісії можуть бути позбавлені права займати керівні посади та (або) здійснювати підприємницьку діяльність з управління юридичними особами (дискваліфіковані на певний строк);
керівник боржника може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Кредиторами за грошовими зобов'язаннями можуть бути російські та іноземні фізичні та юридичні особи, а також Російська Федерація, її суб'єкти і муніципальні освіти в особі уповноважених на те органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правом на подачу заяви до Арбітражного суду про визнання боржника банкрутом мають конкурсні кредитори, інте-
279
си яких представляють збори кредиторів і комітет кредиторів. Вони також здійснюють усі дії відносно боржника. Тому з моменту прийняття Арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом кредитори не мають права звертатися до боржника з метою задоволення своїх індивідуальних вимог . Пояснюється це тим, що задоволення вимог окремих кредиторів, зване недобросовісним задоволенням вимог кредиторів, завдає шкоди інтересам інших кредиторів.
Збори кредиторів скликаються з ініціативи або однієї третини числа конкурсних кредиторів, або кредиторів, вимоги яких становлять не менше однієї третини загальної суми вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів. Збори скликаються у двотижневий термін і проводиться, як правило, за місцем знаходження боржника.
Голоси кредиторів розподіляються пропорційно сумі їх вимог до боржника на дату проведення зборів.
У Арбітражний суд може бути подано заяву або одним кредитором, або об'єднанням кредиторів. В останньому випадку його підписують усі об'єдналися кредитори. Заява від імені Російської Федерації, її суб'єкта або муніципального освіти подається уповноваженим на то органом державної влади або місцевого самоврядування. До заяви податкового або іншого уповноваженого органу мають бути додані докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах.
Прокурор має право звернутися до Арбітражного суду із заявою про визнання боржника банкрутом у наступних випадках:
коли їм виявлено ознаки навмисного банкрутства;
коли у боржника є заборгованість по обов'язкових платежах;
в інтересах кредитора за грошовими зобов'язаннями Російської Федерації, її суб'єкта, муніципального освіти;
@ в інших випадках.
Спостереження
Спостереження за боржником - це нова для російської практики процедура запроваджується Арбітражним судом щодо боржника з мо-"мента прийняття заяви. Мета цієї процедури-забезпечити збереження майна боржника, з одного боку, а з іншого - прийняти рішення щодо боржника. Саме тому з моменту винесення арбітражним судом ухвали про прийнятті заяви:
280
майнові вимоги до боржника можуть бути пред'явлені тільки з урахуванням ситуації, що склалася; раніше розпочаті справи, пов'язані з пред'явленими вимогами до боржника, але клопотанням кредитора призупиняються ;
призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, за винятком виконавчих документів судів про стягнення задолженноеті-по заробітній платі, виплати винагород за авторськими договорами, аліментів, а також про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, та моральної шкоди;
забороняється задоволення вимог учасника поса-ника-юридичної особи про виділення частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його учасників.
При введенні спостережень Арбітражний суд приймає рішення про призначення тимчасового керуючого. При цьому керівник і адміністрація боржника продовжують здійснювати свої повноваження з обмеженнями. За згодою тимчасового керуючого вони можуть здійснювати операції, пов'язані:
з передачею нерухомого майна в оренду / застава, з внесенням його як внесок до статутного капіталу інших підприємств і організацій;
з розпорядженням іншим майном, балансова вартість якого понад 10% вартості активів боржника;
з отриманням і видачею кредитів і позик, поручительств і гарантій, поступкою прав вимог, переведенням боргу, з установою довірчого управління майном боржника.
Керівник і адміністрація боржника не має права приймати рішення про:
реорганізації та ліквідації боржника; «створення філій та представництв;
виплату дивідендів;
розміщення облігацій та інших емісійних цінних паперів;
вихід зі складу учасників боржника-юридичної особи;
придбання в акціонерів раніше випущених акцій. Арбітражний суд має право відсторонити керівника боржника
від посади та покласти виконання обов'язків керівника на тимчасового керуючого в наступних випадках:
не приймаються необхідні заходи щодо забезпечення збереження майна боржника;
чиняться перешкоди тимчасового керуючого при виконанні його обов'язків;
інші порушення вимог законодавства.
281
Це може бути зроблено за клопотанням особи, що у справі про банкрутство, або тимчасового керуючого.
Цілями аналізу фінансового стану боржника є визначення достатності належного боржнику майна для покриття судових витрат, витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим, а також можливості відновлення платоспроможності боржника.
Одним з обов'язків тимчасового керуючого є визначення дати і проведення перших зборів кредиторів, які повинні бути сповіщені ім. Кредитори у місячний строк з моменту одержання повідомлення тимчасового управляючого ухвалення Арбітражним судом заяви повинні направити в Арбітражний суд і боржника свої вимоги. Вимоги, визнані встановленими, у супроводі необхідних документів направляються тимчасового керуючого.
Зовнішнє управління
Зовнішнє управління вводиться Арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів на строк не більше 12 місяців, який може бути продовжений не більше ніж на 6 місяців .
Метою зовнішнього управління є відновлення платоспроможності боржника з передачею повноважень з управління зовнішньому керуючому. Тому з моменту введення зовнішнього управління:
* керівник боржника відсторонюється від посади, а управління його справами покладається на зовнішнього керуючого;
9 припиняються повноваження органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного Підприємства; органи управління боржника протягом трьох днів з моменту призначення зовнішнього керуючого зобов'язані забезпечити передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей зовнішньому керуючому;
 в знімаються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів;
 0 вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів боржника.
 Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на грошові зобов'язання і обов'язкові платежі, терміни виконання яких настали до введення зовнішнього управління.
 282
 Мораторій включає такі положення:
 не допускається стягнення за виконавчим та іншим документам;
 призупиняється виконання раніше вступили в законну силу виконавчих документів з майнових стягнень, крім виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород за авторськими договорами, аліментів, а також про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, та моральної шкоди;
 Не нараховуються неустойки (штрафи, пені) та інші фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, а також підлягають сплаті відсотки.
 Це не поширюється на вимоги, які настали після введення зовнішнього управління.
 Зовнішній керуючий, який призначається Арбітражним судом, має право:
 про самостійно розпоряджатися майном боржника;
 укладати від імені боржника мирову угоду;
 заявляти відмову від виконання договорів боржника. У його обов'язки входить:
 прийняття у відання майна боржника та його інвентаризація; відкриття спеціального рахунку для проведення зовнішнього управління і розрахунки з кредиторами;
 розробка та подання на затвердження зборів кредиторів плану зовнішнього управління; ведення бухгалтерського та іншого обліку та звітності; заявляти заперечення за вимогами кредиторів до боржника; вживати заходів щодо стягнення заборгованості перед боржником; розглядати вимоги кредиторів; вести реєстр вимог кредиторів;
 представляти зборам кредиторів звіт за підсумками реалізації плану зовнішнього управління; здійснювати інші повноваження.
 Обов'язком зовнішнього керуючого є розробка протягом місяця після призначення плану зовнішнього управління і подання його на затвердження зборів кредиторів. Метою плану є розробка в певний термін заходів з відновлення платоспроможності боржника, пов'язаних з ликвида-233
 єю ознак банкрутства, тобто ліквідація не виконаних у строк більше трьох місяців зобов'язань та обов'язків. Затверджений зборами кредиторів план зовнішнього управління і протокол зборів кредиторів подаються до Арбітражного суду зовнішнім керуючим протягом п'яти днів після проведення зборів.
 'У план зовнішнього управління можуть бути включені наступні заходи з відновлення платоспроможності боржника:
 перепрофілювання виробництва;
 закриття нерентабельних виробництв;
 отримання дебіторської заборгованості;
 продаж частини майна боржника;
 поступка прав вимоги боржника;
 виконання зобов'язань боржника власником його майна або третіми особами;
 продаж підприємства боржника;
 інші способи.
 Після закінчення зовнішнього управління повноваження зовнішнього керуючого припиняються з моменту призначення або нового керівника боржника, або конкурсного керуючого.
 Конкурсне виробництво
 Конкурсне виробництво відкривається після прийняття Арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом. Мета його-відповідне задоволення вимог кредиторів. Відкривається воно на термін до одного року з можливістю продовження ще на шість місяців, а іноді і більше.
 Наслідками відкриття конкурсного виробництва можуть бути наступні: *
 строк виконання всіх грошових зобов'язань боржника, а також відстрочених обов'язкових платежів боржника вважається що настав; v
 припиняється нарахування неустойок (штрафів, пені), процентів та інших фінансових санкцій по всіх видах заборгованості боржника;
 скасовуються конфіденційний характер і комерційна таємниця щодо відомостей про фінансовий стан боржника;
 знімаються раніше накладені арешти майна боржника та інші обмеження щодо розпорядження ним;
 всі вимоги до боржника можуть бути пред'явлені тільки в рамках конкурсного виробництва;
 інші наслідки.
 284
 У даній ситуації Арбітражний суд може призначити одного або декілька конкурсних керуючих і розподіляє між ними обов'язки. До нього переходять всі повноваження з управління справами боржника, в тому числі щодо розпорядження його майном.
 Функції конкурсного керуючого наступні:
 - приймає у відання майно боржника, проводить його інвентаризацію та оцінку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження;
 - аналізує фінансовий стан боржника;
 - пред'являє до третіх осіб, що мають заборгованість перед боржником, вимоги про її стягнення;
 - повідомляє працівників боржника про майбутнє звільнення;
 - заявляє заперечення по пред'явлених до боржника вимогами кредиторів;
 - заявляє відмову від виконання договорів боржника;
 - вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна боржника, що знаходиться у третіх осіб;
 - приймає інші заходи.
 Все майно боржника, що є на момент відкриття конкурсного виробництва і виявлене в його ході, становить конкурсну масу. Соціально-культурні об'єкти, життєво необхідні для регіону, підлягають передачі відповідним муніципальним органам місцевого самоврядування.
 У боржника повинен бути залишений тільки один рахунок у банку, а інші підлягають закриттю.
 Після інвентаризації та оцінки майна боржника конкурсний керуючий приступає до продажу його, як правило, на відкритих торгах на умовах, схвалених зборами або комітетом кредиторів.
 Не продане на перших торгах майно продається на повторних або без торгів. Майно, яке не вдалося продати і залишилося після погашення вимог кредиторів, приймається на баланс муніципальних органів.
 Арбітражний суд після розгляду звіту конкурсного керуючого виносить ухвалу про завершення конкурсного виробництва, що є підставою для внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про ліквідацію
 285
 боржника. З цього моменту повноваження конкурсного керуючого припиняються, конкурсне виробництво вважається завершеним, а боржник - ліквідованим.
 Черговість задоволення вимог кредиторів
 Черговість задоволення вимог кредиторів визначається статтею 64 Цивільного кодексу РФ. У законі «Про неспроможність (банкрутство)» дано більш розгорнутий варіант цього положення.
 До задоволення вимог кредиторів, тобто позачергово, покриваються такі витрати:
 судові;
 виплати винагороди арбітражним керуючим;
 поточні комунальні та експлуатаційні платежі боржника;
 вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, що виникли в ході спостереження, зовнішнього управління і конкурсного виробництва.
 Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості:
 перша черга - вимоги громадян за заподіяння шкоди життю або здоров'ю;
 друга черга - розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором або контрактом, і з виплати винагород за авторськими договорами;
 третя черга - виплати за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника;
 четверта черга - вимоги по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди;
 п'ята черга - розрахунки з іншими кредиторами.
 Розмір вимог першої черги визначається шляхом капіталізації відповідних почасових платежів на момент прийняття рішення про банкрутство, підлягають виплаті громадянину до досягнення нею віку сімдесяти років, але не менше ніж за десять років. За згодою громадянина його право вимоги до боржника в сумі капіталізованих почасових платежів переходить до Російської Федерації.
 286
 Вимоги з виплати вихідної допомоги та оплати праці за трудовим договором визначаються з урахуванням непогашеної заборгованості на момент прийняття Арбітражним судом заяви про банкрутство. Вона включається в загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами другої черги.
 Розмір вимог третьої черги визначається заборгованістю боржника за зобов'язанням в частині, забезпеченої заставою. Тим більше що заборгованість в частині, не забезпеченої заставою майна боржника, враховується в складі вимог п'ятої черги.
 Вимоги четвертої черги (по обов'язкових платежах) включають заборгованість (недоїмки), що утворилася на момент прийняття Арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом, Суми штрафів, пені та інших фінансових санкцій задовольняються у п'яту чергу, після погашення заборгованості та відсотків,.
 Мирова угода
 Мирова угода боржник і кредитори можуть укласти на будь-якій стадії розгляду справи Арбітражним судом. Рішення про це приймається зборами кредиторів більшістю голосів від числа конкурсних кредиторів та за умови, якщо за нього проголосували всі кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника. Рішення з боку боржника приймається або керівником боржника, або зовнішнім, або конкурсним керуючим.
 мировій угоді можуть брати участь треті особи, які беруть на себе права та обов'язки, передбачені цією угодою.
 Обов'язковою умовою мирової угоди є те, що воно може бути укладена після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги. Мирова угода може містити наступні умови:
 про відстрочку або розстрочку виконання зобов'язань боржника;
 про виконання прав вимоги боржника;
 про виконання зобов'язань боржника третіми особами;
 про знижку з боргу;
 про обмін вимог на акції;
 про задоволення вимог кредиторів іншими способами.
 287 Мирова угода разом із заявою боржника, зовнішнього чи конкурсного керуючого про затвердження його і деякими іншими документами представляється в Арбітражний суд. Затвердження мирової угоди Арбітражним судом означає:
 на стадії спостереження чи зовнішнього управління - припинення провадження у справі про банкрутство і зняття мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 на стадії конкурсного виробництва - рішення суду про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва не підлягає виконанню;
 припинення повноважень тимчасового, зовнішнього, конкурсного керуючих;
 «Керівник боржника, зовнішній чи конкурсний керуючий приступають до погашення заборгованості перед кредиторами.
 За заявою боржника, кредитора або прокурора мирову угоду може бути визнано Арбітражним судом недійсним, якщо:
 ним передбачені переваги для окремих кредиторів або ущемлення їх прав і законних вимог;
 виконання його може привести боржника до банкрутства; - * є інші підстави.
 Арбітражний суд може розірвати мирову угоду при невиконанні боржником його умов у відношенні не менше однієї третини вимог кредиторів.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1 фінансові причини виникнення та показники неспроможності підприємств"
 1.  1.2. Цілі, завдання та функції державного управління економікою
    Наявність цілеспрямованості, цільової орієнтації притаманне державному управлінню економікою як системі життєзабезпечення країни. Відповідаючи за життя і добробут, благополуччя людей, залежне від стану економіки, держава покликана відповідним чином ставити перед собою мети управління. В економіці, як і в будь-який інший керованій системі, цілі управління найтіснішим чином пов'язані
 2.  4.2. Інновації як фактор економічного процвітання західних країн
    Інновації як фактор економічного процвітання західних країн дуже неоднорідні і виявляються в найрізноманітніших формах. Серед них: Інновації в торгівлі. Інновації в технології. Інновації в організації. 12 Інновації та торгівлі обумовили, no-перше, розширення внутрішньої і зовнішньої торгівлі, по-друге, відкриття і залучення в товарообіг нових територій і нових ресурсів, по-третє, розвиток
 3.  Трапези і трапезіти
    Сеньйор, ш в середовищ / на ПЕНЯ гшеваж, В тажй-^ ID Денві тнка МО дат, пссге Назват гххм; і ось ЕА пов. ласки Я дам взайь / и вам грошей. Вільям Шекспір ??Підраховано з великою точністю, що свсю монету в Стародавній Греції випускали 1136 (!) Полісів. Можна уявити собі, які труднощі фінансового і торгового обігу виникали гри це. К / піам, та й не тільки їм, приїхали в інше поліс або переїжджаєте
 4.  Словник
    Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 5.  1. 2. Огляд і аналіз діючих методик аналізу фінансового стану підприємства
    Осягнення та освоєння техніки аналізу фінансового стану сприяють: обширна методична база західних (Е. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн, Ж. Рішар тощо) і російських (В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет, О. В. Єфімова та ін) учених і фахівців; широкий діапазон спеціальних про-програмних засобів (від простих аналітичних програм вартістю 200 дол. до
 6.  4.4. Антикризове управління
    Антикризове управління засноване на можливості передбачити кризу, аналізі його симптомів і включає комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків кризи. Тому основою системи антикризового управління є можливість. - передбачити кризу; попередити кризу або відстрочити його; управляти кризовими процесами до певної межі; пом'якшити протікання самих кризових
 7.  10.2. ОЦІНКА ЗАГРОЗИ неплатоспроможності та банкрутства
    Незважаючи на те, що описані вище аналітичні процеси і фінансові моделі грунтувалися на припущенні, що підприємство в тій чи іншій мірі досягає успіху, не можна не брати до уваги можливість втрати ліквідності, платоспроможності, потенційну загрозу банкрутства. Поняття «неплатоспроможність» кілька розпливчасто. Підприємство вважається технічно неплатоспроможним, якщо воно не в
 8.  9.1. Історія розвитку банківської системи в Росії
    Прогресивні реформи Петра I, спрямовані на принципові зміни в усіх сферах, у тому числі торгівлі та фінансах, призвели до необхідності утворення кредитної системи. На перший план починає виходити виробництво, вбираючи в себе купецькі капітали. Створюється благодатний грунт для розвитку деяких видів промисловості. АВ цей час в російську мову прийшло і саме слово «кредит» (від
 9.  3.2. Класифікація фінансових ресурсів економічного суб'єкта
    Система (від грец. 8у81ета - ціле, складене з частин, з'єднання) - безліч елементів знаходяться у взаємному зв'язку один з одним і утворюють цілісність. Виникнення в другій половині XX в. системного підходу обумовлено тим, що сукупність проблем методології системного дослідження вийшла за рамки загальної теорії систем. Як напрям методології наукового пізнання даний підхід
 10.  Практикум по курсу
    Індивідуальні завдання Завдання 1. Позика в розмірі 50 т. руб. видана на півроку за простою ставкою відсотка 28% річних. Визначити нарощену суму. Відповідь: S = P (1 + ni) S = 50 * (1 + 0.5 * 0.28) = 57 т. руб. Завдання 2. Кредит у розмірі 20 млн. руб. видається на 3,5 року. Ставка відсотка за перший рік - 30%, за кожне наступне півріччя ставка зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і