ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Функції Міністерства фінансів України

У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування законодавчих актів з питань, що належать до його компетенції.
Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом - "Положенням про Міністерство фінансів України", згідно з яким основними завданнями, покладеними на Міністерство фінансів, є:
а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;
б) складання і забезпечення виконання державного бюджету;
в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій соціального захисту населення та ство-рення державних фінансових резервів;
г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фі-нансових відносин:
держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;
держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;
д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довгострокових фінансових норм і нормативів.
Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні функції, частину з яких, у зв'язку зі створенням Державного казначейства, передано йому:
реалізує державну фінансову політику, бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведеного валютного плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та використання;
організовує роботу зі складання проекту державного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
спільно з Державним казначейством організовує виконання державного та місцевих бюджетів, разом з іншими міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконкомами місцевих рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюджету та вживає заходів, спрямованих на ефективне витрачання бюджетних коштів;
забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням нормативних актів;
здійснює методичне керівництво роботою у сфері територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;
спільно з Державним казначейством становить по-квартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання Державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргів;
спільно з Державним казначейством здійснює контроль за виконанням Державного бюджету, а також установлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ, установлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів;
становить звіт про виконання державного бюджету, розробляє та виносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного використання коштів державного бюджету;
розробляє проект правил складання і виконання дер-жавного та місцевих бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;
розробляє пропозиції про вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення державних фінансів, забезпечення оптимальних фінансових умов для виробничо-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності та підприємницької діяльності громадян;
здійснює методологічне керівництво роботою державних податкових адміністрацій з питань формування і виконання дохідної частини бюджетів, ведення обліку та звітності, вдосконалення податкового законодавства;
разом із Національним банком і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України реалізує заходи, спрямовані на зміцнення грошового обігу, забезпечення збалансованості грошових доходів громадян та їх витрат;
здійснює контроль за випуском і обігом державних цінних паперів;
організовує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань;
бере участь у роботі керівних органів фондових бірж і контролює дотримання положень статуту та правил фондової біржі;
організовує роботу щодо формування державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, становить баланси дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснює контроль за використанням, збиранням та переробленням брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, обліком і збереженням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від форм власності);
готує пропозиції з фінансових питань, пов'язаних зі зміною державної власності, демонополізацією виробництва, розвитком підприємницької діяльності в різних галузях економіки та в регіонах;? розробляє пропозиції про економічні методи регулювання спільної підприємницької діяльності, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних вільних економічних зон;
бере участь у формуванні та реалізації державної інвестиційної політики;
вивчає валютно-фінансові проблеми, пов'язані з міжнародним економічним співробітництвом і вдосконаленням валютно-економічних відносин з іноземними державами, розробляє пропозиції щодо збільшення валютних ресурсів держави, вдосконалення механізму економічного стимулю-вання підприємств для збільшення експорту і підвищення його ефективності. Готує і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вступу України до міжнародних фінансових організацій та її членства в них, є фінансовим агентом держави при здійсненні всіх фінансових операцій відповідно до угод з міжнародними організаціями;
аналізує вплив на фінансовий стан галузей економіки та на бюджет процесів, пов'язаних з переходом на нові принципи ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;
бере участь у виробленні пропозицій щодо вдосконалення структури органів державної виконавчої влади та контролює витрачання коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади і готує пропозиції щодо їх оптимізації, бере участь у розробленні умов оплати праці працівників органів виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних установ;
289
забезпечує впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності (крім банків), затверджує за погодженням із Державним комітетом статистики форми бухгалтерської звітності, типові плани рахунків і форм бухгалтерського обліку та інструкції про
10 7-660
порядок їх застосування, бере участь у встановленні переліку витрат, що входять до собівартості продукції (робіт, послуг), у розробленні типових форм первинного обліку і ти-пових програм автоматизації бухгалтерського обліку;
вивчає, аналізує і вживає заходи щодо вдосконалення діяльності Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
організовує роботу з професійної підготовки та пере-підготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу на підприємствах, в установах і організаціях, що входять до сфери управління міністерства.
Для реалізації зазначених функцій Міністерству фінансів України надані чинним законодавством України такі права:
одержувати від центральних органів державної виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій матеріали для складання проекту державного бюджету, розроблення бюджетних нормативів і здійснення контролю за виконанням державного бюджету;
спільно з Державним казначейством обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ та організацій за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також у разі неподання звітів про витрачання раніше наданих коштів та іншої встановленої звітності з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств та в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавством;
у разі виникнення тимчасових касових розривів під час виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя надавати з державного бюджету позички, які мають погашатися в установлені терміни поточного бюджетного року;
забороняти або припиняти випуск цінних паперів, якщо він здійснюється з порушенням установленого порядку;
здійснювати у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах (незалежно від форм власності) перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірки;
одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, організацій і установ;
накладати на установи банку, зв'язку, інші установи фінансові санкції у разі порушення установленого Національним банком України за погодженням із Міністерством фінансів України порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами і видатками у розмірі 2 % від суми затриманого платежу або перерахування бюджетних коштів за кожний день прострочення.
Міністерство фінансів України має забезпечувати реалізацію поставлених перед ним завдань і функцій на всій території держави. У зв'язку з цим воно має територіальну структуру, яка охоплює всі адміністративні утворення в країні.
Територіальні фінансові органи мають систему подвійного підпорядкування. Так, обласні фінансові управління підпорядковуються по вертикалі Міністерству фінансів, а по горизонталі входять до складу обласної державної адміністрації. Районні фінансові управління відповідно підпорядковані головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій і входять до складу районних державних адміністрацій.
Провідну роль у системі органів Міністерства фінансів відіграє центральний апарат, тобто безпосередньо міністерство. Воно забезпечує втілення в життя державної фінансової політики шляхом розроблення економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового продукту і національного доходу, підвищення ефективності суспільного виробництва, аналізує показники розвитку економіки країни, здійснює заходи спрямованих на оздоровлення фінансового стану галузей національної економіки та збільшення доходів бюджету.
Разом із Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України Міністерство фінансів розробляє проект зведеного балансу фінансових ресурсів і використовує його показники для розроблення проекту державного бюджету та розрахункових обсягів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об'єднанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам та організаціям з фінансових питань упровадження ринкових відносин, а також місцевим фінансовим органам в організації їх роботи.
До функцій Міністерства фінансів належать також фінансування в установленому порядку фінансових органів країни, контроль за правильним використанням ними асигнованих коштів.
Через міністра фінансів Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державної податкової адмі-ністрації, Державної митної служби, Головного контроль-но-ревізійного управління та Державного казначейства України.
Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у складі Міністерства фінансів України утворено Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного управління, хоча багато спеціалістів пропонували створити його окремо від Міністерства фінансів.
Голова Держфінмоніторингу здійснює керівництво Департаментом і несе персональну відповідальність перед міністром фінансів за виконання покладених на Держфін- моніторинг завдань, основними з яких є:
участь у реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-ним шляхом;
збирання, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому контролю, та інші операції, пов'язані з легалізацією (відмиванням) таких доходів;
створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом;
налагодження співробітництва, взаємодії та інформа-ційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;
забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Для погодженого вирішення найважливіших питань, що належать до компетенції Міністерства фінансів, створюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра та інших керівних працівників міністерства. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також представники відповідних громадських організацій (з правом дорадчого голосу). Членів колегії затверджує та звільняє від виконання обов'язків Ка-бінет Міністрів України за поданням міністра.
Міністерство фінансів поділяється на департаменти, а ті, у свою чергу, - на управління, відділи. Проблемою є те, що до сьогодні подібні структури є й в інших міністерствах і відомствах, функції їх часто дублюються.
Кожний департамент так чи інакше бере участь у виконанні всіх функцій Міністерства фінансів. Водночас кожен із них має свою специфічну сферу діяльності.
Реалізація завдань і функцій Міністерства фінансів в адміністративних утвореннях держави здійснюється територіальними органами, які базуються на типовій структурі.
Головне фінансове управління області відповідно до завдань, які воно має розв'язувати, виконує такі функції, частину з яких, у зв'язку з утворенням територіальних органів Державного казначейства, передано йому:
бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів регіону, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх під час складання обласного (міського) бюджету;
організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту обласного (міського) бюджету, за дорученням обласної (міської) рад, визначає порядок і термін подання обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) радами матеріалів для підготовки проектів обласного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст обласного підпорядкування і районів області (міста). Становить проект обласного (міського) бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів у бюджети міст і районів і подає їх на розгляд обласних (міських) рад;
організовує виконання обласного (міського) бюджету за доходами і видатками. Разом з обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) радами забезпечує надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;
розробляє порядок надання з обласного (міського) бюджету субвенцій, дотацій, субсидій бюджетам міст обласного підпорядкування, районів;
становить розпис обласного (міського) бюджету з по-місячним розподілом, забезпечує виконання обласного (мі-ського) бюджету, приймає рішення про переказування коштів у межах річних бюджетних асигнувань, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з державним і з бюджетами районів, міст обласного підпорядкування;
здійснює контроль за виконанням обласного (міського) бюджету і за додержанням установами Національного банку України та комерційними банками правил касового виконання бюджету за видатками;
розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, кошторисів видатків обласних управлінь і відділів, становить зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи областей (міста), і подає його Міністерству фінансів України. Звітує перед обласною (міською) радою про хід виконання обласного (міського) бюджету і подає їй річний звіт про виконання обласного (міського) бюджету для затвердження;
здійснює облік коштів резервного фонду обласної (міської) ради і цільових фондів;
контролює правильність проведення виплат і відшкодування коштів за рахунок державного і місцевих бюджетів, передбачених чинними законодавчими актами;
готує пропозиції обласній (міській) раді про встановлення місцевих податків, платежів і зборів;
за дорученням обласної (міської) ради розглядає матеріали про надання окремим категоріям платників пільг за податками і платежами, які надходять до обласного (міського) бюджету, та готує відповідні пропозиції з цього питання, за висновками Державної податкової адміністрації розглядає питання про відстрочення платежів і надання податкового кредиту і приймає відповідне рішення;
на підставі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних та прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей економіки, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо відшукування та мобілізації додаткових фінансових ресурсів;
бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики областей (міста);
готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні, а також у справах, пов'язаних зі зміною форм загальнодержавної і комунальної власності та розвитком підприємницької діяльності в області (місті);
організовує контроль за раціональним використанням, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності;
готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення серед населення місцевих виграшних позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює цю діяльність;
разом з установами Національного банку України, комерційними банками вивчає питання грошового обігу в регіоні, бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
аналізує валютно-фінансові питання, зовнішньоекономічної діяльності об'єднань, підприємств, організацій, та розробляє відповідні пропозиції про збільшення валютних ресурсів держави;
вивчає вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет області (міста) процесів, пов'язаних з новими принципами ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;
забезпечує на підприємствах, в організаціях і установах комунальної власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності стосовно виконання рішень обласних, Київської і Севастопольської міських рад та виконавчих органів;
бере участь у розробленні пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрат на утримання місцевих органів державної виконавчої влади;
вивчає, аналізує і вживає заходи, спрямовані на вдо-сконалення діяльності підпорядкованих йому фінансових управлінь районних (міських) рад;
фінансує в установленому порядку підвідомчі фінансові органи, контролює правильність використання ними виділених коштів, становить зведені звіти й баланси;
організовує професійну підготовку і перепідготовку кадрів для фінансових органів, контролює цю роботу в підпорядкованих організаціях та установах тощо.
Фінансове управління районної, міської державної адміністрації є низовою ланкою системи фінансових органів. Воно забезпечує на місцях втілення в життя державної фінансової політики, аналізує показники розвитку економіки району (міста), здійснює заходи спрямовані на оздоровлення фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшення доходів бюджету. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів до бюджетів рад, координує і надає методичну допомогу на складання і виконання бюджетів нижчого рівня.
Фінансове управління підпорядковується як районній (міській) держадміністрації, так і відповідному фінансовому органу вищого рівня.
Районне (міське) фінансове управління становить проект бюджету району (міста) і несе відповідальність (спільно з відповідними органами Державного казначейства) за його виконання як за доходами, так і видатками, за забезпечення необхідними коштами заходів, передбачених у плані розвитку району, та інших заходів, які фінансуються з бюджету району, а також забезпечує мобілізацію на території району фінансових ресурсів на загальнодержавні витрати.
Головними завданнями районного фінансового управління є:
мобілізація коштів і спрямування їх відповідно до затвердженого плану на фінансування заходів щодо розвитку господарства, поліпшення соціально-культурного і побутового обслуговування населення;
економічне обґрунтування плану доходів і видатків бюджету району, вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження всіх доходів і економне витрачання бюджетних коштів за їх призначенням;
контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни.
Районне фінансове управління включає бюджетний відділ, відділ бюджетних доходів і фінансів комунальної власності та відділ бухгалтерського обліку і звітності.
Відповідно до концепції адміністративно-територіальної реформи слід очікувати змін у структурі і функціях Міністерства фінансів України та його підрозділів, оскільки частина з них дублюється іншими міністерствами і відомствами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. Функції Міністерства фінансів України"
 1. 1.1. Суть і структура фінансової системи України
  Складність категорії "фінанси" певним чином впливає на однозначне визначення категорії "фінансова система України". Інколи цю категорію ототожнюють із категорією "фінанси країни". Частина українських учених розглядає фінансову систему з двох сторін: за внутрішньою будовою і організаційною структурою. За внутрішньою будовою - це сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових
 2. 1.3. Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи України
  Пропонується два варіанти територіального реформування України. їх умовно називають польським і французьким. Перший, "польський", - запропонований Романом Безсмертним (тільки змінений і вдосконалений), передбачає укрупнення сільських громад, тобто сільрад до кількості щонайменше 4-5 тисяч жителів. Сюди передаються багато функцій і прав теперішніх районів, кількість яких стане меншою.
 3. 2.1. Суть та функції державного бюджету
  Державний бюджет є головною і провідною ланкою державних фінансів та важливою фінансовою категорією, яка має свою історію розвитку. Державний бюджет є основним фінансовим документом держави. Державний бюджет - це план формування і ви-користання фінансових ресурсів на поточний рік для забез-печення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади. За матеріальним складом державний
 4. 3.1. Кошторисне фінансування соціальної сфери
  Основним документом, згідно з яким здійснюється фінансування бюджетних закладів і установ соціальної сфери, є кошторис доходів і видатків, форма якого затверджується Міністерством фінансів України. Кошторис доходів і видатків бюджетних установ - це основний фінансовий документ цих установ, у якому визна-чається обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій. Кошторис бюджетних
 5. 3.3. Фінансування освіти
  Видатки на освіту здійснюються за такими групами закладів: дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта. В Україні спостерігається тенденція до зниження видатків на освіту за рахунок бюджету при зростанні позабюджетних витрат на отримання освітянських послуг. До додаткових джерел фінансування освіти належать: плата
 6. 6.6. Основи концепції реформування податкової системи України на період до 2015 р.
  Основні передумови реформування податкової системи України Концепція реформування податкової системи України розроблена урядом на період до 2015 р. з метою проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи зі стратегічної цілі - побудови конкурентоспроможної соціально-орієнтованої ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство. На відміну від країн ЄС,
 7. 10.2. Функції Державного казначейства України
  Метою створення Державного казначейства було забезпечення ефективного управління коштами зведеного бю-джету держави, підвищення оперативності фінансування видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті і місцевих бюджетах. Державне казначейство України має три рівні (ланки): Державне казначейство України - вища ланка. Його територіальні органи: - управління
 8. 10.3. Податкова служба України, її функції
  Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПАУ), яка включає і податкову міліцію. Основними завданнями ДПАУ є: здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своє-часністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, обов'язкових, а також неподаткових пла-тежів;
 9. М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008
  У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура державних фінансів України. Значну увагу приділено Державному бюджету України, податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і організацій. Висвітлено також питання фінансування соціальної сфери України, основні функції державних фінансових органів. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курси "Фінанси",
 10. 1.4. Необхідність і проблеми розробки тендерних бюджетів в Україні
  За останні роки ініціативи щодо підтримки тендерної рівності в Україні було зосереджено на соціально-економіч- них факторах, а на сьогодні тендерні аспекти управління стають ключовими для ефективного та стабільного розвитку суспільства. При підготовці Конференції "Жінки-2000" (Пекін + 5) багато урядів різних країн світу підготували звіти прогресу фінансування програм розвитку й підтримки жінок
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка