Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

10.1. КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА


Капітальні вкладення є основою для здійснення капітального будівництва. Вони можуть бути спрямовані на:
нове будівництво;
реконструкцію діючого підприємства;
технічне переозброєння виробництва;
розширення діючого підприємства чи якогось іншого об'єкта;
інші цілі.
До нового будівництва належить будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств та організацій, а також філій або окремих виробництв на нових майданчиках за спочатку затвердженого проекту, які після їх введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі.
Під розширенням розуміється будівництво додаткових виробництв, окремих цехів на діючому підприємстві та в організації. До розширення діючих підприємств та організацій відноситься також будівництво нових філій і виробництв, які після їх введення в експлуатацію будуть входити до складу діючого підприємства чи організації.
Під реконструкцією діючих підприємств та організацій розуміється повне або часткове перевлаштування існуючих виробництв, цехів та інших об'єктів, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня з метою збільшення виробничих потужностей.
Технічне переозброєння діючих підприємств та організацій - комплекс заходів щодо підвищення технічного рівня окремих виробництв, цехів, дільниць на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, комп'ютеризації, модернізації та заміни уста-застарілих, фізично і морально зношеного устаткування новим, більш продуктивним і економічним, а також заходи щодо вдосконалення діяльності загальнозаводського господарства та допоміжних служб.
Основною метою реконструкції та технічного переозброєння є підвищення ефективності виробництва через технічне переозброєння виробництва і, як наслідок, за рахунок збільшення випуску продукції, поліпшення її якості та зниження витрат виробництва.
Капітальні вкладення і капітальне будівництво тісно взаємопов'язані між собою.
Капітальні вкладення є фінансовим джерелом для здійснення капітального будівництва. Капітальне будів-будівництві є основною формою розширеного відтворення основних фондів.
Капітальне будівництво - це процес створення виробничих і невиробничих основних фондів шляхом будівництва нових, розширення, реконструкції, технічного переозброєння та модернізації діючих об'єктів.
За допомогою капітального будівництва здійснюється реновація морально і фізично зношених основних фондів.
Капітальне будівництво охоплює всі стадії створення основних фондів, починаючи від проектування об'єктів, кінчаючи введенням їх у дію. Вирішальною стадією процесу капітального будівництва є здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт (БМР), налагодження і випробування встановленого обладнання в роботі і забезпечення введення в дію об'єктів, що будуються. Ця стадія здійснюється будівельною індустрією як особливою галуззю матеріального виробництва.
Капітальне будівництво - складний, що характеризується безліччю зв'язків процес. Відмінні його риси: складність споруджуваних об'єктів, великі витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, технічна та організаційна складність споруджуваних об'єктів, велика тривалість виробничого циклу.
Під тривалістю циклу будівельного виробництва об'єкта розуміється період (час) від початку планування будівельного майданчика до введення його в експлуатацію (апробування у роботі).
Загальний цикл капітального будівництва об'єкта - це час від початку його проектування до введення в експлуатацію (апробування у роботі).
Скорочення терміну будівництва має важливе економічне значення, так як це зрештою призводить до більш швидкої окупності капітальних вкладень, тобто до підвищення ефективності капітальних вкладень.
Так, наприклад, якщо споруджуваний об'єкт призначений для випуску будь-якої продукції, то за рахунок скорочення терміну будівництва буде проведений додатковий обсяг продукції після реалізації якої буде отримана додаткова прибуток, що дорівнює:
де Ц - ціна за реалізацію одиниці продукції, руб.;
С - собівартість виробництва і реалізації одиниці продукції, грн.
А чистий прибуток (ЛПч) складе:
де - податок на прибуток, руб.
У цьому випадку вартість капітального будівництва як би зменшується на величину додатково отриманого чистого прибутку, а ефективність капітальних вкладень збільшується. І навпаки, збільшення терміну будівництва порівняно з проектною величиною призводить до подорожчання будівництва та зниження ефективності капітальних вкладень.
У будівельному процесі може бути виділено три етапи:
підготовка будівництва;
власне будівництво;
реалізація будівельної продукції (здача готового об'єкта будівництва в експлуатацію).
Підготовка будівництва здійснюється за такими на-правлінням: техніко-економічні дослідження доцільності будівництва об'єкта; проектування об'єкта та інженерно-технічна підготовка до будівництва. Кожен напрямок має свої цільові завдання. У процесі техніко-економічних досліджень визначаються основні техніко-економічні показники майбутнього об'єкта і оцінюється економічна доцільність його будівництва. На стадії проектування розробляються конструктиви рішення об'єкта, методи органі
зації його будівництва і технологія виробництва робіт, визначається кошторисна вартість будівництва. Після цього здійснюється інженерно-технічна підготовка до будівництва - виноситься опорна геодезична мережа та будівельна сітка, роботи з підготовки території будівельного майданчика, під'їзних транспортних комунікацій.
На етапі, коли здійснюється власне будівництво, на будівельному майданчику відбувається з'єднання всіх технологічних елементів будівельного процесу, в результаті функціонування яких створюється будівельна продукція. На цьому етапі формуються сукупні фактичні витрати будівельного виробництва, матеріально-речові елементи будівель і споруд, їх структурно-будівельна виразність і якість.
На третьому етапі - реалізації будівельної продукції - відбуваються введення закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію та передача їх замовнику як основних фондів.
Трьом етапам відтворення відповідають три стадії кругообігу капітальних вкладень:
виробництво як продуктивна форма створення основних фондів;
реалізація як форма перетворення будівельної продукції в основні фонди;
підготовка наступного циклу відтворення з метою чергового перетворення грошових фондів у продуктивні.
Чим більше ступінь взаємодії всіх елементів відтворення в часі і просторі, тим вище економічна ефективність будівництва.
Для поліпшення взаємодії основних елементів будівельного виробництва розробляється технологія створення будівельної продукції, яка являє собою сукупність знань про способи і засоби проведення будівельних процесів, що супроводжуються якісною зміною предметів праці (бетон, цегла, метал, камінь і т . д.). Під будівельним процесом розуміється сукупність взаємопов'язаних основних, допоміжних і обслуговуючих технологічних операцій, здійснюваних на будівельному майданчику, в результаті взаємодії яких створюється будівельна продукція.
В системі капітального будівництва в якості основних учасників інвестиційного процесу зазвичай виступають організації, які відповідно до виконуваних ними функціями іменуються: інвестор, замовник, забудовник, підрядник і проектувальник.
Інвестор - суб'єкт інвестиційної діяльності, який здійснює з власних або позикових коштів фінансування будівельного об'єкта. Інвестор має юридичні права на повне розпорядження результатами інвестицій.
Інвестор визначає сферу докладання капітальних вкладень (інвестицій); розробляє умови контрактів на будівництво об'єкта; приймає рішення щодо організаційних форм будівництва з метою визначення проектувальника, підрядника і підрядників, постачальників шляхом оголошення торгів або приватних пропозицій, здійснює фінансово-кредитні відносини з учасниками інвестиційного процесу. Інвестор може виступати і в ролі замовника, кредитора, покупця будівельної продукції (об'єкта будівництва), а також виконувати функції забудовника.
Замовник - юридична або фізична особа, яка прийняла на себе функції організатора і керівника з будівництва об'єкта, починаючи від розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) і закінчуючи здачею об'єкта в експлуатацію або виходом об'єкта будівництва на проектну потужність .
Забудовник - юридична або фізична особа, що володіє правами на земельну ділянку під забудову. Він є землевласником. Замовник на відміну від забудовника тільки використовує земельну ділянку під забудову на правах оренди.
Підрядник (генеральний підрядник) - будівельна фірма, що здійснює за договором підряду чи контракту будівництво об'єкта. Генеральний підрядник відповідає перед замовником за будівництво об'єкта в повній відповідності з умовами договору, проекту, вимог будівельних норм і правил, обумовленої вартістю. Генеральний підрядник за погодженням із замовником може залучати на умовах субпідряду до виконання окремих видів робіт або для будівництва окремих об'єктів або споруд субпідрядні будівельні, монтажні спеціалізовані організації. Відповідальність за якість і терміни виконаних робіт субпідрядними організаціями перед замовником несе генеральний підрядник.
Проектувальник (генеральний проектувальник) - проектна або проектно-вишукувальних та науково-дослідна фірма, що здійснює за договором або контрактом із замовником розроблення проекту об'єкта будівництва.
Генеральний проектувальник для розробки спеціальних розділів проекту або проведення наукових досліджень може залучати спеціалізовані проектні або науково-дослідні організації. Генеральний проектувальник несе повну відповідальність за якість проекту, техніко-економічні показники об'єкта будівництва, правильність виконання підрядною організацією проектних рішень. Для контролю за дотриманням проектних рішень генеральна проектна організація здійснює авторський нагляд.
Таким чином, в інвестиційному процесі створення об'єкта беруть участь кілька по суті незалежних організацій, що мають різні цільові завдання в досягненні свого економічного ефекту. Основною цільовою завданням інвестора і замовника є спорудження об'єкта і введення його в експлуатацію за умови мінімізації капітальних вкладень в найбільш короткі терміни з метою отримання доходу від введення в експлуатацію об'єкта в більш ранні терміни.
Головною цільовою завданням підрядника є досягнення максимального прибутку і рентабельності робіт. Ця мета може бути досягнута двома шляхами: шляхом збільшення розцінок на БМР, тобто шляхом подорожчання будівництва, або шляхом зниження витрат на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Перший шлях легший, але він знаходиться в протиріччі з головним завданням інвестора і замовника - введенням об'єкта в експлуатацію при мінімізації капітальних вкладень. Для подолання зазначених суперечностей необхідні певні стимули, які об'єднали б інтереси всіх учасників будівництва в досягненні головної мети.
З вищевикладеного випливає, що в системі капітального будівництва організаційні форми та організаційні відносини між учасниками інвестиційного процесу виключно важливі для досягнення кінцевої мети будівництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "
 1. 9.5.1. Сутність, класифікація і структура джерел фінансування інвестицій
  Вишукування джерел фінансування інвестицій завжди було однією з найважливіших проблем в інвестиційній діяльності. У сучасних умовах для РФ ця проблема є, мабуть, найгострішою і актуальною. Система фінансування інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел, методів і форм фінан-нансування інвестиційної діяльності. У сучасних умовах основними
 2. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 3. 10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
    У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ». При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві
 4.  10.3.ПРОЕКТІРОВАНІЕ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
    Будівництво будь-якого об'єкта, як виробничого, так і невиробничого призначення, може бути здійснено лише за наявності відповідного проекту. Проектування будівництва має дуже важливе значення, тому що від якості проекту залежить ефективність роботи майбутнього підприємства. Проектування здійснюють проектні організації, що мають на цей вид діяльності відповідні
 5.  10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
    Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 6.  Контрольні питання
    Сущностъкапиталъногостроителъства. Що розуміється під тривалістю циклу строітел'ногЗ виробництва? Що розуміється під загальним циклом капітального будівництва? Основні учасники інвестиційного процесу (інвестор, забудовник, замовник, підрядник, проектувальник) та їх основні функції. Організаційні формикапітального будівництва. Підрядний спосіб будівництва: його сутність, переваги і
 7.  12.3. Класифікації запасів родовищ корисних копалин ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
    Мінерально-сировинна база промисловості - це ресурси мінеральної сировини в надрах землі, виявлені в результаті геологорозвідувальних робіт. Таким чином, основою мінерально-сировинної бази є виявлення родовища корисних копалин. Мінерально-сировинні ресурси, які при даному рівні розвитку науки і техніки можуть бути досить ефективно вилучені з надр землі і використані в
 8.  1 7.2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
    Фінансовий стан підприємства можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку в якості критеріїв оцінки фінансового стану виступають ліквідність і платоспроможність. Під ліквідністю підприємства розуміється його здатність покрити свої короткострокові зобов'язання активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення
 9.  ЗМІСТ
    ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 10.  7.3 Знос і амортизація основних фондів
    Особливістю основних фондів є їх багаторазове використання в процесі виробництва. Але час їх функціону вання все ж має певні межі, обумовлені їх зносом. Розрізняють два види зносу - фізичний і моральний. Під фізичним зносом розуміють поступову втрату ос новних фондами своєї первісної споживної вар тості, яка відбувається не тільки в процесі їх