ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Місце і функції держави в різних економічних системах

Держава є невід'ємним суб'єктом економіки в будь економіч ської системі. Воно виконує функції з підтримання громадського порядку, закон ності, організації національної оборони, грошового обігу, здійснює збір податків, будівництво доріг, мостів, навчальних, медичних установ і т. д. Несмот ря на схожість деяких завдань, місце і роль держави в економіці розрізняються в за лежно від того чи іншого виду економічної системи. Істотні позиції держава займає в традиційній економіці. У вус ловиях відсталою, примітивної техніки, яка не дозволяє забезпечити економічне зростання, держава виконує важливі розподільні функції, здійснюючи пере розподіл значної частини національного доходу. Ці кошти спрямовуються державою на надання матеріальної підтримки найбіднішим верствам населення. У плановій економіці роль держави досягає значних масштабів. Особливо це характерно для командної планової економіки, що функціонує пре майново на основі адміністративних методів господарювання. Нині більшість економістів одностайні в тому, що держава є не от'емлемой суб'єктом ринкової економіки. У той же час існують різні точки зору щодо функцій, які має виконувати держава, а також масштабів його втручання в економіку. Еволюція цих поглядів в чому определя ється тій чи іншій стадією розвитку ринкової економіки. У період становлення ринкових відносин в XVII і XVIII ст. визнавалося дер дарственное регулювання економіки. Однак воно поширювалося тільки на такі галузі, як торгівля і промисловість. Дана позиція знайшла відображення в теорії меркантилізму, панував у той період в економічній думці. У міру розвитку ринкових відносин погляди на державне регулювання економіки змінювалися. Запанувала концепція, згідно з якою держава повинна звести втручання в економіку до мінімуму.
Найбільш повно такий підхід обгрунтований у працях прихильників класичної школи, економічного лібералізму. Відповідно до цієї теорії, оптимальною системою є та, яка гарантує свободу особистої ініціативи суб'єктів незалежно ектов і відкидає необхідність широкого втручання держави в економіку. Держа ви відводиться лише роль регулятора загальної рівноваги економіки. Подальший розвиток ринку показало, що ринкові відносини забезпечують ефективний розподіл ресурсів, використання досягнень науки, постійне зростання якості товарів і т. д. Разом з тим досвід свідчить про неможливість за допомогою на щью тільки цих відносин виявити і реалізувати потреби суспільства в багатьох благах. Більш того, ринкові методи господарювання породжують ряд негативних зі циально-економічних наслідків. Таким чином, на певному етапі розвитку ринку з'являються об'єктивні передумови для досить широкого втручання держави в економіку. Великий внесок у переосмислення місця і ролі держави в ринковій економі ке внесла кейнсіанська теорія. Її засновник Дж. М. Кейнс обгрунтував концепцію про необ-хідно державного регулювання на базі аналізу макроекономічних ве-личин (національний дохід, інвестиції, зайнятість, споживання, заощадження і т. д.) з точки зору кількісних закономірностей в співвідношеннях між ними. Економі чна програма кейнсіанства пропонує використання різних методів держав ного регулювання економіки: збільшення витрат держави, розширення об суспільних робіт, проведення активної інфляційної та податкової політики, циклі тичне балансування бюджету, обмеження зростання зарплати, регулювання зайнятості. Основна ідея кейнсіанства полягає в тому, що стихійний розвиток ринку не є ється ідеальною моделлю функціонування ринкової економіки як системи. Саморі що регулюють ринок не в змозі забезпечити повне і раціональне використання матеріальних і людських ресурсів, а також безперервне зростання економіки.
Кейнса-анство є домінуючою економічною доктриною епохи змішаної економі ки. Вона панувала в розвинених країнах до кінця 60-х - початку 70-x років. У 70-e роки кейнсіанський підхід до ролі держави в ринковій економіці був підданий критиці. У цей період в теорії і на практиці взяли гору точки зору, що відстоюють основні постулати неокласичної доктрини (концепція монетаріз ма, теорія раціональних очікувань, теорія пропозиції і т. д.). Пріоритет став отда тися необхідності автоматичної підтримки ринку, свободі приватного підпри німательства. Державі ж відводиться роль лише непрямого впливу на розвиток еко номіки через розумну грошово-кредитну політику. Найбільш повно такий підхід проявився у Великобританії в період правління М. Тетчер, а також у США при Р. Рей Гані. Разом з тим у цей же період в ряді країн успішно йшов процес поглиблення державно го регулювання економіки (Швеція, Німеччина). Прихильниками активного державного регулювання економіки є представники концепції інституціоналізму. Вони критикують теорії автоматическо го регулювання ринкової економіки. Основним напрямком досліджень інсти-туціоналізма є суспільні мотиви в поведінці людей, а не «особисті интере си» суб'єктів економіки. Такий підхід багато в чому зумовлює істотну роль держави в економіці. У країнах Західної Європи інституціоналізм отримав розви тя після Другої світової війни. Багато положень інституціоналізму були викорис зовано на практиці в галузі планування, соціального контролю над механізмом суспільного відтворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Місце і функції держави в різних економічних системах "
 1. 1.1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ УМОВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА РИНКОВІ ВІДНОСИНИ З МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ
  Серцевину будь-якої економіки складає виробництво, створення економічного продукту. Без виробництва не може бути споживання, можна тільки проїдати вироблене. Саме підприємства випускають продукцію, виконують роботи і послуги, тобто створюють основу для споживання і примноження національного багатства. Економіку держави спрощено можна розглядати як сукупність різноманітних
 2. 8.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  На якість продукції, як зазначалось раніше, впливають багато факторів, і всі їх необхідно враховувати при вирішенні проблеми підвищення якості продукції на підприємстві, тобто вирішення цієї проблеми вимагає комплексного підходу. Вперше такий підхід був здійснений в 60-і рр.. на підприємствах м. Саратова, де була запроваджена так звана система БІП-система бездефектного виготовлення продукції.
 3. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 4. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 5. 2.4. Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси
  Впровадження технологічних парків у світову підприємницьке середовище визначає якісно новий підхід до умов реалізації та забезпечення процесів підприємницької діяльності і створення сприятливого середовища, в якій наукові ідеї перетворюються на унікальну науково- технічну продукцію та здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Будь-яке місто або регіон завжди
 6. 3.5. Форми інтеграції компаній
  У світовій практиці склалися такі форми інтеграції компаній: стратегічні альянси, консорціуми, картелі, синдикати, пули, асоціації, конгломерати, трести, концерни, промислові холдинги, фінансово-промислові групи, які умовно можна розділити на дві групи: жорсткі і м'які. До жорстких організаційних форм інтеграції компаній відносяться концерни, трести, а до м'яких - асоціації,
 7. 4.3. Етика і культура в підприємництві
  Етіка21 - система норм поведінки і обов'язків людей по відношенню один до одного і суспільству в цілому. Етика ділових відносин - це система універсальних і специфічних моральних вимог і норм поведінки, що реалізуються у професійній діяльності. У неї входять:? етична оцінка внутрішньої і зовнішньої політики комерційної організації;? моральні принципи членів комерційної організації;
 8. 4.5. Організаційно-управлінські інновації
  У країнах з розвиненою ринковою економікою прийнято розглядати підприємництво з позиції приналежності до класичної або інноваційної моделі. Класична модель описує традиційне, консервативне підприємництво, що припускає управління виробництвом на основі економічного та ефективного використання виробничих ресурсів. Інноваційна модель розглядає види
 9. 5.1. Економічна безпека
  Дев'яності роки минулого століття показали, що силові методи в російській економіці стали постійним і необхідним елементом господарського життя. За останні п'ятнадцять років сформувалися і активно продовжують розвиватися професійні силові структури як державні, так і недержавні. Вони активно шукають свої ніші в бізнесі, що красномовно свідчить про дію в цьому
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одне з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка