ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А.. Мікроекономіка. Третій рівень, 2005 - перейти до змісту підручника

10.1 Модель економіки з екстерналіями


Опис економіки з екстерналіями збігається з відповідним описом досконалого ринку. Єдина відмінність полягає в тому, що аргументами функцій корисності і виробничих функцій є, взагалі кажучи, обсяги споживання і виробництва благ усіма економічними суб'єктами.
Формально зовнішні впливи (екстерналії) ми вводимо в моделі, припускаючи, що функції корисності Ui і / або допустимі безлічі Xi споживачів залежать від рішень всіх інших учасників:
Ui = Ui (x, y) = Ui (xi, xi, y) і Xi = Xi (xi, y)
(ми другий випадок далі не розглядаємо). Тут, як і раніше, x - вектор обсягів споживання, а y - вектор обсягів виробництва. Точно також ми припускаємо, що виробничі безлічі Yj фірм залежать від рішень інших учасників: Yj = Yj '(y-, x); виробничі функції з урахуванням цієї залежності набувають вигляду
gj = gj ^ x) = g (yj, yj, x) '
Визначення 68:
Якщо для деякого споживача i = i * його функція корисності Ui (x, y) залежить від xi »k нетривіальним чином (тобто не є константою по xi» k), то говорять, що споживання споживачем i * блага k надає зовнішній вплив на i-го споживача. Відповідна змінна xi »k називається екстерналія. Точно так же споживання споживачем i * блага k надає зовнішній вплив на j-го виробника, якщо gj (x, y) нетривіальним чином залежить від xi »k; виробництво виробником j * блага k надає зовнішній вплив на i-го споживача, якщо Ui (x, y) нетривіальним чином залежить від yj »k; виробництво виробником j * блага k надає зовнішній вплив на вплив на виробника j = j *, якщо gj (x, y) нетривіальним чином залежить від yj» k.
Для кожного споживача i через Ei позначимо безліч благ, таких що їх споживання цим споживачем надає зовнішній вплив хоча б на одного споживача або виробника. Відповідно, для кожного виробника j через Ej позначимо безліч благ, таких що їх виробництво цим виробником надає зовнішній вплив хоча б на одного споживача або виробника.
Якщо всі множини Ej і Ej порожні, то модель економіки з екстерналіями збігається з класичною моделлю.
Залежно від характеру чиниться ними впливу розрізняють позитивні і негативні екстерналії (хоча така класифікація не є повною).
Негативними зовнішніми впливами є, наприклад, гучна музика, куріння, забруднення навколишнього середовища. Ми будемо вважати екстерналії негативними, якщо функція корисності (виробнича функція) по них убуває. Для диференційовних функцій негативними можна називати екстерналії, для яких відповідні похідні негативні.
Є й приклади позитивних зовнішніх впливів. Класичний приклад позитивних екстерналій - розташовані поруч сад і пасіка: бджоли запилюють фруктові дерева, що призводить до того, що садівник збирає більший урожай; бджоляр ж отримує більше меду. У певному сенсі суспільні блага, яким присвячена наступна глава - це окремий випадок екстерналій. Позитивні екстерналії формально визначаються за аналогією з негативними (зростання функції, позитивність похідних).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 Модель економіки з екстерналіями "
 1. 10.7 Альтернативна модель економіки з екстерналіями
  У розглянутій вище моделі економіки з екстерналіями весняні впливу пов'язані непо-безпосередніх з обсягами споживання і виробництва благ. Найчастіше, однак, такі впливи визначаються не тільки обсягами, а й способами виробництва і споживання таких благ. Так, обсяг забруднення навколишнього середовища вихлопними газами визначається не тільки кількістю автомобілів в даній місцевості, а й тим, як
 2. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, що використовується в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, що робляться іншою стороною, не сплачуючи
 3. 10.1. Значення вкладу технічного прогресу в моделях ендогенного зростання. Модель Ерроу-Ромера.
  Розвиток моделі оптимального росту Кассом, Купмансом і Рамсеєм мало своєю метою ендогенізацію до того часу екзо-генно заданої норми заощаджень моделі Солоу допомогою мікроекономічного обгрунтування інтертемпоральних вибору споживання. Як екзогенна величина залишаються в рамках моделі темп зростання населення, норма амортизації і особливо темп зростання технічного прогресу. Без екзогенного
 4. 1. Економіка як об'єкт суспільного регулювання
  У цьому підручнику основ ним об'єктом аналізу є національна економічна сі стема країни (конкретно Росії). Суб'єктом регулювання та управління системи виступає держава в цілому і (або) його окремі органи, наділені відповідними полномо чіямі. Національна економіка складається з одиничних господарств: підприємств, корпорацій, домогосподарств, різних господарських систем. В
 5. 12.2. ПРОБЛЕМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ І СПЕЦИФІКА ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  У ході досить тривалого періоду еволюції сучасних західних суспільств були сформовані численні інститути та інструменти громадського контролю за функціонуванням ринкової економіки в національних масштабах. Ймовірно, ні в одній хоча б відносно розвиненій країні світу не може існувати економіка абсолютно вільної конкуренції за відсутності будь-якого контролю над нею з
 6. 8.3. Основні моделі економічного зростання
  В економічній теорії розрізняють два типи моделей економічного зростання: чи не оклассіческіе і неокейнсианские. Основною ідеєю неокласичного напряму є оптимальність ринкової системи, що розглядається як досконалий саморегулюючий ся механізм, що дозволяє найкращим чином використовувати всі фактори виробництва не тільки окремому суб'єкту економіки, а й економіці в цілому. Американці
 7. Запитання для повторення
  Що таке ефект зворотного зв'язку? Яка його роль в ринковій економіці? Які достоїнства і недоліки моделі ринкового соціалізму? 3 Яким чином учасники обміну двох товарів в моделі Еджуорта досягають Парето-ефективного розподілу? Покажіть, як дія конкурентних ринків товарів X і Y дозволяє одночасно досягти і ефективного розміщення ресурсів, та ефективного розподілу
 8. Введення
  В даний час багато російські вузи перейшли на двоступеневу систему освіти і пропонують програми підготовки магістрів за спеціальністю «Економічна теорія». Зауважимо, що курс мікроекономіки входить в навчальні програми будь-якої економічної спеціальності, оскільки є базовим і включений в освітній стандарт в якості обов'язкового. Представляється важливим, щоб викладання
 9. 10.3 Властивості економіки з екстерналіями. Теорема про неефективність
  Чи не становить праці переформулювати для економіки з екстерналіями поняття Па-рето-ефективності. За аналогією з класичною моделлю доводиться твердження, що характеризує Парето-оптимальні стану економіки з екстерналіями: дозволене стан (x, y) є Парето-оптимумом тоді і тільки тоді, коли воно є вирішенням наступних m завдань (io - 1, ..., m ): Uj0 (x, у) ^ max (x> y)
 10. 10.5.1 Завдання
  ^ 469. У квазилинейной економіці з екстерналіями функції корисності двох споживачів мають вид ui = 2 ^ X7 + Zi і u2 = 2 ^ X2 - Xi + Z2, а функція витрат єдиного підприємства має вигляд c (y) = y. Початкові запаси першого блага (блага X) дорівнюють нулю. Охарактеризуйте Парето-оптимальні стану даної економіки. Знайдіть рівновагу і податки Пігу. ^ 470. У квазилинейной економіці з екстерналіями
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка