Головна
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2, 2006 - перейти до змісту підручника

10.1. Моделі короткострокового сукупної пропозиції

Більшість сучасних досліджень з макроекономіки 1ак чи інакше пов'язані з теорією короткострокового сукупної пропозиції. Не дивно тому, що існує велика різноманітність у поглядах на обгрунтування залежності величини сукупної пропозиції в короткостроковому періоді від загального рівня цін в економіці, тобто відсутня єдина загальновизнана модель. Проте всі підходи призводять до однакового висновку і відрізняються між собою тільки поясненням причин, по ко-трим в короткостроковому періоді в економіці існує поклади-юльная зв'язок між відхиленням рівня цін Р від очікуваного РЕ
і відхиленням фактичного випуску У від потенційного У. Зазвичай цей зв'язок описують таким чином:

(10.1)
| де а - параметр, а> 0.
З (10.1) випливає, що / відхиляється від У, якщо рівень цін РНЕ збігається з очікуваним РЕ \ коли фактичний рівень цін більше очікуваного, тоді фактичний випуск перевищує потенційний.
Показник - характеризує кут нахилу лінії короткострокового
а
сукупної пропозиції 8КА5 до осі абсцис в координатах (К / '(див. рис. 10.1). Якщо змінюється Ре, то відбувається паралельний сдвт кривої короткострокового сукупної пропозиції.

Рис. 10.1. Графік короткострокового 5КЛ5 і довгострокового ЬКА5 сукупної пропозиції
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.1. Моделі короткострокового сукупної пропозиції "
 1. 10.1.5. Циклічні коливання реальної заробітної плати
  При розгляді моделей короткострокового сукупної пропозиції, що пояснюють різні причини відхилення сукупного випуску від потенційного, виникає питання про те, як змінюється реальна заробітна плата за фазами циклу. Кажуть, що має місце проциклічний характер реальної заробітної плати, якщо вона змінюється в одному напрямку із зайнятістю і випуском; контрциклічну, якщо вона
 2. загальнодержавного планування
  Планування та прогнозування - важливі інструменти державно го регулювання, в тому числі в ринковій економіці. Необхідність загальнодержавного планування обуслов-ливается багатьма причинами. Наприклад, без планування не-можливо пов'язати інтереси держави, окремих регіонів і господарюючих суб'єктів, часто що не збігаються або навіть про-тіворечащіе один одному. Ринкова система
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате -ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 5. 19.3 Розробка бізнес-плану підприємства
  Початок діяльності підприємства передує важливий документ - підприємницький бізнес-план. Його структура і зміст строго не регламентовані. На нашу думку, найбільш пред шанобливим можна вважати бізнес-план, що включає сім разів делов (рис. 19.2). - * 5. План (програма дій та організаційні заходи) II 6 січня. Ресурсне забезпечення угоди 1 7. Ефективність угоди | Мета і
 6. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 7. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта в Згідно з метою та завданнями дослідження. Агент (від лат. agens ^ еп ^) - діючий) -
 8. 7.1. Кейнсіанська теорія економічного зростання.
  Кейнсіанська теорія зростання має більш солідний список персоналій, до яких слід віднести самого Дж. М. Кейнса, Р. Харрода, Е. Домара, Дж. Робінсон, Н. Калдора, Л. Пазінетті, Дж . Міда. Джон Мейнард Кейнс не розширював свою теорію рав ги в теорію зростання, але саме його «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» лягла в основу всіх наступних теорій. Ключовим фактором кейнсіанської моделі
 9. 7.2. Неокейнсианство. Модель Харрода-Домара.
  Кейнсианский підхід розглядав короткострокові періоди і ситуацію депресивної економіки. Разом з тим послідовники Кейнса розширили його підхід на довгостроковий період. Один з улюблених учнів Кейнса Рой Харрод запропонував моделі динаміки. Вперше ці моделі були розглянуті ним у 1939 році, але вони залишилися недостатньо оціненими. Тільки в післявоєнний період, коли виник інтерес до даної
 10. 2.Денежно-кредитна політика
  Історично склалося так, що ефективне функціонування ринкової економіки не може обходитися без наявності в ній відповідної її требо ваниям грошової і кредитної підсистем. Створення такого роду підсистем формується і закріплюється на законодавчому рівні кожної окремої країни. Такий стан проістекая ет з самої природи грошей, які в економічному сенсі є матеріальним