ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Лапенков В.І., Сангадіев З.Г.. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства, 2000 - перейти до змісту підручника

10.1. Загальні положення


У процесі господарської діяльності фірми різних країн публікують відомості звітного та аналітичного характеру про своє функціонування. Ці відомості містяться в спеціальних виданнях і довідниках, що випускаються великими інформаційними компаніями світу (довідник США компаній Moody, Tomas або міжнародний довідник фірм серії Kompass і багато ін.).
Крім того, процвітаючі фірми систематично проводять аналітичні дослідження власних справ і фірм-конкурентів (маркетингові дослідження). Ця інформація і проведені дослідження, в кінцевому рахунку, необхідні для досягнення основної мети - отримання максимального прибутку.
З переходом до ринкових форм господарювання змінилися кінцеві (глобальні) цілі роботи, суб'єктів господарювання. У число таких глобальних цілей в першу чергу відносять питання задоволення особистих потреб безпосередніх виконавців програм з основної діяльності, в нашому випадку, будівельних організації, але найголовніше - це підвищення добробуту власників організації або приріст капіталу, вкладеного в окремі види її діяльності. В основному це зводиться до одержання прибутку організації. Але можуть бути випадки, коли Неменший інтерес представлятиме підвищення, наприклад, курсової вартості акції органі-зації, якщо вона працює у формі акціонерного товариства.
Така орієнтація викликає необхідність більшу увагу приділяти розробці стратегії розвитку, тобто прогнозом діяльності-будівельної організації, хоча такий
? прогноз може і повинен бути виконаний на базі звітних показників діяльності організації.
Аналіз звітності організації розуміється як виявлення взаємозв'язків і взаємозалежностей між різними показниками її фінансово-господарської діяльності, включеними у звітність.
Показники аналізу дозволяють зацікавленим особам та організаціям приймати рішення на основі оцін-ки поточного стану та діяльності організації за попередні роки і її
потенційних можливостей на майбутнє. Такий аналіз включає: горизонтальний, вертикальний і трендовий аналізи, а також використання спеціальних коефіцієнтів і загальне вивчення звітності. Загальне вивчення звітності дозволяють зробити висновки про основні джерела залучення коштів організацій, напрями їх вкладення, основних джерелах отриманої за звітний період прибутку, основних джерелах отримання грошових коштів, Приметайте методах обліку та зміни в них, організаційній структурі організації, напрямки її діяльності і т.п . Хоча й велика значущість загального вивчення звітності, проте воно не дозволяє оцінити динаміку основних показників діяльності організації, її місце серед аналогічних будівельних організацій на ринку. Це досягається за допомогою порівняльного аналізу.
Проведення горизонтального аналізу дозволяє визначити абсолютні і відносні відхилення різних показників звітності в порівнянні з предшест-вующими періодами діяльності. Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей у загальному підсумку, прийнятою за 100%.
На основі публікується інформації можна визначити:
майновий стан фірми на дату звіту;
фінансову стійкість і платоспроможність на дату звіту;
інтенсивність використання капіталу і рента-бельность робіт за звітний рік;
зміну фінансового становища за звітний рік та його динаміка за ряд років;
| розподіл прибутку і залучення в оборот інших джерел капіталу;
тенденція приміщення додаткових джерел капіталу в різні активи з метою відновлення стійкості їх фінансової структури та розширення виробництва;
узагальнення відомостей про зв'язки підприємства з фінансовими ринками,
постачальниками і споживачами продукції.
Аналітичні дослідження стану власних справ фірми проводять для:
контролю, що базується на зіставленні поточних, оперативних відомостей з раніше відомими;
прогнозування отримання найкращих результатів підприємства порівнянням можливих варіантів рішень поставлених завдань;
максимального наближення фактичного виконання встановленої мети, виявлення ступеня від-клоненія від встановленої мети для прийняття оперативного втручання керуючого ланки.
Загальноприйняті методики, прийоми і способи внутрішнього економічного аналізу та контролю відповідають основній меті виробництва - отримання максимального прибутку.
Опубліковані річні фінансові звіти фірми зазвичай містять; такі дані:
суму виручки від продажів (оборот з продажу);
чистий прибуток , оголошений дивіденд, податок з акції;
продукція (у натуральному вираженні), відсоток використання
виробничих потужностей;
| видатки збільшення амортизується обладнання (основного капіталу);
сума цінних паперів, власний капітал в обороті;
число робітників і службовців, число акціонерів;
інформація з фінансової, виробничої і комерційної діяльності компанії за 5-10 років;
основні форми бухгалтерської звітності за звітний рік і попередній роки.
Інформація про структуру фондів підприємства наводиться в Таблиці 10.1
Аналіз обороту фірми наведено в таблиці 10.2
Таблиця 10.1 Показники Рух фондів загодя, руб.1000 Джерела коштів: Чистий прибуток 1610 Амортизація Скорочення банківських рахунків і 600 вкладів Довгострокові позики 200 Випуск додаткових акцій 500 Інші доходи - Разом засоби: 100 Використання коштів: Зою Вкладення в основний капітал 1000 Дивіденди 510 Погашення довгострокових кредитів 1100 Інші витрати (включаючи Довгострокові інвестиції та ін) 200 Разом витрачених коштів 2810 Чистий приріст власного капіталу 200
Таблиця 10.2 Аналіз обороту фірми
Показники Звітний% Сума% рік, сум до предше до ма обороту стуй обороту ного Року Отримано: Від продажів У якості дивідендів В якості процентів 100 100 Виплачено або відраховано: За сировину, матеріали, послуги Зарплата, страхування, пенсії і т.д. Амортизація% за позиками 93 89,5 Залишилося: 7 10,5 Залишок 3,1 4,8 Сплата прибуткового податку Дивіденди 2,1 2,7 Залишено на 1,8 3,0 підприємстві Дана інформація може бути викладена у різних формах, але зазвичай не викликає труднощів і може бути використана для зовнішнього аналізу.
Існує законодавча регламентація регулювання звітності капіталістичних підприємств. Так, в США і Канаді публікації підлягають баланс, рахунок «Результати», рахунок «Емісійний дохід», аналогічна інформація публікується у Франції та Англії згідно законам про акціонерні товариства та
корпораціях. Проте у ряді країн дозволено включати до складу балансу неподдающиеся розшифровці статті без назви, часто використовувані для резервування прибутку.
Для внутрішнього аналізу діяльності підприємства існує широка можливість окремої аналітичної оцінки формування прибутку від продажів по кожному виду продукції, аналітичної оцінки структури прямих витрат матеріалів, прямих витрат по кожному виду продукції.
Звіт про виробничу діяльність та результати продажів може бути викладено в такій формі: Статті витрат і результатівньк За виробу За Усього показників А виробу Б Прямі матеріали 300 700 1000 Пряма зарплата 150250400 Змінні накладні витрати 75 125 200 Постійні накладні 425725 1150 витрати Прибуток від продажів 150 200 350 Продажі 1100 2000 3100 Існують певні способи регулювання звітності підприємств та їх законодавча їх регламентація в розвинених країнах.
Зазвичай складається баланс за умови нарахування амортизації, за умови нарахування резерву уцінки запасів товарно-матеріальних цінностей, включення в актив витрат по влаштуванню невловимих коштів, оплати бестоварного рахунки, за умови створення резерву на витрати і втрати, створення резерву переоцінки амортизуються коштів, з урахуванням витрат на придбання власних акцій та їх переоцінки, погашення облігаційної позики »зарахування довгострокового кредиту.
З метою створення своєрідного резерву на видатки спеціального призначення в майбутньому на фірмах зазвичай проводять розподілу доходів і видатків між смеж-ними звітними періодами, залишаючи баланс з умовою виділення сум витрат майбутніх періодів і майбутніх витрат.
У період відносної стабільності стану економіки головною турботою інвесторів капіталу є вигідне його розміщення, тобто отримання доходу на вкладений капітал не нижче середньої норми прибутку. У цих умовах на фірмі результуюча звітну прибуток у межах, що дозволяють забезпечити стійку норму дивіденду. Це часто досягається шляхом використання дозволених прийомів зниження прибутку, наприклад, шляхом створення резервів, розподілу доходів і видатків між суміжними звітними періодами і т.д.
Сприятливі умови діяльності підприємства вимагають розширення його виробничих можливостей, що вимагає додаткових вкладень капіталу. Найкращим способом залучення капіталу в цих умовах є самофінансування за рахунок залишення значної частини прибутку в розпорядженні підприємства - за рахунок різних резервів з прибутку, збільшення норм амортизації. Взагалі в розвинених країнах не існує єдиного державного регулювання амортизаційних відрахувань. Кожна фірма має право самостійно визначати для своїх підприємств як норми амортизації, так і її терміни. В результаті форсованої амортизації загальна сума накопичених амортизаційних відрахувань відшкодовує в короткі терміни спочатку вкладений капітал.
У період падіння активності підприємства та кризової ситуації, варіювання амортизаційними ставками в бік їх зниження і розподілу прибутку за минулі звітні періоди акціонерні підприємства мо-жуть підтримувати виплату своїм акціонерам на стійкому рівні, провести мобільну реорганізацію на своїх підприємствах з метою випуску продукції, яка має високий попит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Загальні положення "
 1. 8.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  На якість продукції, як зазначалось раніше, впливають багато факторів, і всі їх необхідно враховувати при вирішенні проблеми підвищення якості продукції на підприємстві, тобто вирішення цієї проблеми вимагає комплексного підходу. Вперше такий підхід був здійснений в 60-і рр.. на підприємствах м. Саратова, де була запроваджена так звана система БІП-система бездефектного виготовлення продукції.
 2. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 3. 4. Види судових виробництв в арбітражному процесі
  Відповідно до ст. 118 Конституції РФ судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства. В арбітражному процесі арбітражні суди розглядають справи в порядку цивільного та адміністративного судочинства, які в свою чергу диференціюються на різні види виробництв. Судочинство в арбітражних судах
 4. 4. Процесуальна форма доказування
  Важливим аспектом арбітражного процесуального доказування є його здійснення в процесуальній формі, властивій для всього судочинства в арбітражних судах і для доведення як його частини. Можна виділити наступні риси процесуальної форми доведення: законодавча урегульованість. Питання доведення в арбітражному процесі регламентуються законом, перш за все АПК РФ. Однак
 5. 1. Загальні положення
  Обов'язок доведення виникає з матеріального права і підстав вимог і заперечень. Це 2 джерела визначення предмета доказування і обов'язки доведення. За загальним правилом кожна особа, яка бере участь у справі, має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Отже: обов'язок доведення
 6. 1.Загальні положення
  Після прийняття позовної заяви до провадження суддя готує справу до судового розгляду (гл. 14 АПК РФ). Підготовка будь-якої справи до розгляду є обов'язковою стадією арбітражного процесу, причому стадією самостійної, на якій закладаються основи для виконання арбітражним судом головних завдань судочинства, визначених у ст. 2 АПК РФ. Підготовка справи проводиться за
 7. 1. Загальні положення
  Основною метою проведення попереднього судового засідання є завершення підготовки справи шляхом дозволу за участю сторін і третіх осіб організаційних і процесуальних питань, вирішення яких на стадії підготовки справи дозволяє оперативно і з максимальним ефектом провести судовий розгляд. З практичної точки зору попереднє судове засідання необхідно для того,
 8. 1. Загальні положення
  На відміну від АПК РФ 1995 законодавець вперше виділив в окремі глави кодексу положення про порядок розгляду арбітражними судами справ, що виникають з адміністративних та інших публічно-правових відносин. Це пов'язано зі складністю таких справ та їх численністю. Детальне врегулювання порядку їх розгляду дозволить зняти багато проблем. Перелік підвідомчих арбітражному суду справ,
 9.  1. Поняття і стадії розгляду справ про неспроможність в арбітражному процесі
    Поняття неспроможності. Під неспроможністю (банкрутством) закон розуміє визнану арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів (ст. 2 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)"). Основними правовими цілями банкрутства як інституту
 10.  2. Розгляд справ про неспроможність в арбітражному суді. Загальні положення
    Особливості розгляду арбітражним судом справ про банкрутство найбільш яскраво виявляються в порівнянні з нормами АПК РФ, що регулюють порядок розгляду арбітражним судом традиційних суперечок, тому спробуємо визначити їх, слідуючи основним положенням АПК РФ. Підвідомчість. Відповідно до ст. 33 АПК РФ і ст. 6, 33 Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)" (далі - Закон)
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка