ГоловнаЕкономікаАудит → 
« Попередня Наступна »
Т.Г.Шешукова М.А.Горолілов. АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 2005 - перейти до змісту підручника

10.1. Основні принципи вибіркових перевірок в аудиті

Згідно МСА № 530, під аудиторської вибіркою ( АіеІ зашрІпд) розуміється застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% статей в межах сальдо рахунку або класу господарських операцій з метою надати можливість аудитору отримати й оцінити аудиторські докази про ряд характеристик статей, відібраних для того, щоб допомогти у формулюванні висновків, пов'язаного з генеральною сукупністю .
Простіше кажучи, «вибірковий метод аудиту» можна визначити як застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% сукупності перевіряються елементів.
* Кожен процес проведення вибіркового методу в аудиті складається з наступних етапів:
а) визначення методу відбору;
б) знаходження обсягу та отримання вибірки;
в) виконання аудиторських процедур по відношенню до відібраних елементам вибірки;
г) аналіз отриманих результатів і розповсюдження їх на генеральну сукупність.
Розглянемо кожен етап вибіркового методу окремо.
У міжнародному стандарті зазначається, що при визначенні методу відбору елементів вибірки аудитор повинен оцінити поставлені перед аудиторською перевіркою цілі, генеральну сукупність і розмір (обсяг) вибірки.
Перше, з чого аудитору необхідно починати підготовку до аудиту конкретної ділянки обліку, - це визначення «специфічних» (конкретних) цілей і завдань, які необхідно вирішити при проведенні перевірки на даній ділянці. Як правило, такими завданнями є виявлення можливих помилок і порушень, здатних зробити істотний вплив на достовірність фінансової звітності (так званих критеріїв перевірки, дотримання яких має бути підтверджене або спростовано доказами в ході проведення аудиту).
Наприклад, при здійсненні тестів контролю процесу заготовляння і придбання матеріалів аудитор перевіряє обов'язкове виконання наступних процедур контролю: попередній та поточний контроль правильності складання первинних та інших документів-договорів, рахунків-фактур, накладних і т.д . - З боку відповідальних посадових осіб аудируемого підприємства; санкціонування - узгодження з керівником - кожної господарської операції з витрачання коштів підприємства на придбання зазначених цінностей. При проведенні процедур по суті аудитор встановлює ступінь повноти і своєчасності відображення всіх господарських операцій, пов'язаних з заготовлением матеріалів, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
(Генеральна сукупність (рорі1аІоп) являє собою повну сукупність документів або господарських операцій, які перевіряє аудитор допомогою вибірки та вивчення вибіркової сукупності для того, щоб надалі сформувати висновок.
Правильне визначення генеральної сукупності є важливим завданням для аудитора, так як думка аудитора формується про всю (генеральної) сукупності. Наприклад, якщо аудитор вибрав для проведення перевірки документи тільки за перше півріччя, то і висновки правомірно поширювати лише на сукупність документів за цей період , але ніяк не за весь фінансовий рік.
Істотний вплив на визначення методу і величини вибірки надає прийом стратифікації, мова про який піде нижче. I При визначенні розміру (обсягу) вибірки аудитор повинен оцінити:
а) ризик вибірки;
б) рівень допустимої помилки;
в) рівень очікуваної помилки.
Ризик вибірки (зашрІпд ПЗК) означає ймовірність того, що висновок аудитора, засноване на вибірці, буде відрізнятися від висновку, який було б зроблено, якби генеральна сукупність була піддана тієї ж аудиторської процедурою.
Ризик вибірки слід відрізняти від іншого різновиду аудиторського ризику, не пов'язаного із застосуванням вибіркового методу (поп-8атрНп § ПЗК). Так, на якість проведеної аудиторської перевірки, ступінь виявлених порушень впливає рівень компетентності та кваліфікації аудитора в тих чи інших питаннях.
Ризик вибірки має місце у випадку застосування як тестів контролю, так і процедур по суті. При цьому як у міжна-рідному, так і в отечественном1 стандартах розрізняють ризики першого і другого роду.
* Так, при застосуванні тестів контролю розрізняють такі ризики вибірки:
ризик нижче рівня довіри - ризик того, що після вибірково проведених тестів контролю аудитором буде зроблено висновок про ненадійність системи контролю клієнта, в той час як в дей-ствительности така система надійна;
ризик вище рівня довіри - ризик, зворотний попередньому.
При використанні процедур по суті виділяють
такі ризики вибірки:
ризик невірного відхилення - ризик того, що результати проведеного вибіркового дослідження будуть свідчити про те, що відображені в обліку сальдо рахунку або клас господарських операцій містять суттєву помилку, в той час як насправді такої помилки немає;
ризик невірного прийняття (схвалення) - ризик, зворотний попередньому.
Ризики першого роду призводять до необхідності виконання аудитором додаткових і зайвих аудиторських процедур або додаткової роботи самим клієнтом для того, щоб встановити, що початковий, зроблений аудитором, висновок про наявність помилки або ненадійності системи контролю був необгрунтованим. Проте ризики першого роду викликають менші побоювання, ніж ризики другого роду, оскільки в результаті наявності останніх думка аудитора про фінансову звітність може виявитися неправильним, а суттєві порушення та недоліки системи контролю клієнта не будуть розкриті.
Очевидно, що ризик вибірки знаходиться в зворотному відношенні до обсягу вибірки: чим більше останній, тим менше ризик, пов'язаний із застосуванням вибіркового методу, і навпаки.
Правило (стандарт) аудиторської діяльності «Аудиторська вибірка». Схвалено Комісією з аудиторської діяльності при Президенті РФ 25 грудня 1996 року, протокол № 6, п. 3.6, 3.7.
Допустима помилка (1о1егаЬ1е Еггог) - це максимальне спотворення в грошовому вираженні в генеральній сукупності даних - сальдо рахунку або класі господарських операцій, - наявність якого не веде до істотного викривлення фінансової звітності. Розмір допустимої помилки визначається на стадії планування аудиту і, стосовно до процедур по суті, пов'язаний з суб'єктивною оцінкою аудитора рівня суттєвості. Чим менше значення допустимої помилки, тим більше розмір вибіркової сукупності, що підлягає перевірці аудитором, і навпаки.
Очікувана помилка (ехрес1ее Еггог) - помилка, яка за прогнозами аудитора буде присутній у генеральній сукупність-"ності.
У разі якщо аудитор очікує наявність помилок у генеральній сукупності , в порівнянні з іншою ситуацією, коли, на його думку, наявність можливих помилок виключено, потрібно збільшити обсяг вибірки і, відповідно, кількість застосовуваних аудиторських процедур для того, щоб зробити висновок про те, що дійсне наявність помилок і спотворень в першому випадку не перевищує рівня допустимої помилки. Для визначення величини очікуваної помилки у генеральній сукупності аудитору слід брати до уваги такі фактори, як рівні ризику, отримані в результаті попередніх аудиторських прове-рок, зміни, що відбулися в господарській діяльності клієнта, та ін
Згідно з вимогами МСА № 530 «Аудиторська вибірка», вибірка повинна бути репрезентативною (або представницької), тобто кожен елемент генеральної сукупності повинен мати можливість (точніше, рівну ймовірність) потрапити у вибірку.
У науковій літературі зустрічається і інше визначення зазначеного поняття. Так, 'Представницька вибірка - це вибірка, що володіє тими ж властивостями, що і генеральна сукупність.
Якщо, наприклад, кількість документів у перевіреній сово купности за січень і вересень однаково, то і ймовірність для них потрапити у вибірку повинна бути однакова (це не означає, що кількість документів у вибірці за січень і вересень буде рівним; найімовірніше, ці числа будуть близькими). ??Однак і в даний час на практиці зустрічаються випадки, коли аудито-ри перевіряють, наприклад, накладні на надходження матеріалів за один місяць, після чого вважають, що отримали чітке уявлення про правильність їх документального оформлення за весь період, що перевіряється (наприклад, за рік). Такі дії суперечать принципу репрезентативності аудиторської вибірки .
У міжнародному стандарті згадуються три основні методи аудиторської вибірки: випадкового відбору; систематичного відбору; безсистемного відбору.
Детальніше на методах вибірки та їх застосуванні в аудиті ми зупинимося в п. 10.4.
У ході аналізу отриманих результатів і розповсюдження їх на генеральну сукупність аудитору необхідно:
визначити, чи дійсно отримані відхилення є помилкою;
розглянути якісні аспекти виявлених помилок (їх характер - умисні або ненавмисні, систематичні або випадкові; причину і вплив на подальший хід аудиторської перевірки);
поширити отримані в ході аудиту вибіркової сукупності результати на генеральну сукупність, звертаючи ува-гу на якісні аспекти виявлених помилок (при цьому може бути проведена статистична або нестатистична оцінка результатів);
заново оцінити ризик вибірки (якщо значення виявленої помилки у генеральній сукупності перевищує рівень допустимої помилки, то необхідно переоцінити ризик вибірки, і якщо певний рівень ризику виявиться неприйнятним, то розглянути можливість збільшення обсягу вибірки або застосування альтернативних аудиторських процедур).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. Основні принципи вибіркових перевірок в аудиті"
 1. § 6. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ
  Цікавий і повчальний зарубіжний досвід організації державного контролю. Його різноманітність народжується на основі загальних принципів. Читачеві буде цікаво дізнатися, що для вивчення і поширення позитивного досвіду в контрольній практиці зарубіжних країн в 1953 р. створена і діє неурядова організація вищих контрольних органів (ІНТОСАІ). До її складу входять контрольні органи
 2. § 3. Платежі за користування лісовим фондом
  Порядок обчислення і сплати платежів за користування ліс вим фондом РФ регулюється Лісовим кодексом, федеральним законом про федеральний бюджет на черговий рік, постановле нями Уряду РФ від 24.03.98 р. № 345 «Про затвердження Положення про оренду ділянок лісового фонду», від 01.06.98 р. № 551 «Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах РФ », від 19.02.2001 р. № 127« Про мінімальні
 3. МИТНІ МИТА
  При перетині митного кордону стягуються разнооб різні митні платежі: ввізне мито; вивізне мито; ПДВ, що стягується при ввезенні товарів на митну тер ритор РФ; акциз, що стягується при ввезенні товарів на митну тер ритор РФ; митні збори: збір за видачу ліцензій та відновлення їх дій; збір за видачу кваліфікаційного атестата за тамо женному
 4. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В. Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. - З.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 5. тестових завдань
  Тема «Економічний аналіз , його роль в системі управління »Економічний аналіз є: а) самостійною наукою, б) частиною науки« Менеджмент »; в) спеціальної наукою; г) частиною науки« Бухгалтерський облік ». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б ) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
 6. ВСТУП
  Розвиток ринкових відносин в Росії, що супроводжується її інтеграцією в світове співтовариство, викликає необхідність перегляду існуючих і розробки нових методів управління і контролю. Так, стабільність, конкурентні переваги суб'єктів господарювання в умовах ринку багато в чому залежать від ступеня оперативного подання та достовірності інформації, на основі якої проводиться
 7. 1.3. Історія виникнення та тенденції розвитку аудиту
  Вважається, що контроль існує з незапам'ятних часів, у той час як аудит в сучасному його уявленні з'явився порівняно недавно (близько 200 років тому), стандарти аудиту - ще пізніше (близько 100 років). Так, ще в Давньому Єгипті (близько III в. до н. е..) існували чиновники, які поєднували функції обліку, управління та контролю. У Римській імперії (1-26 рр.. н. е..) контрольні функції
 8. 5.2. Підходи до застосування суттєвості на практиці, основні етапи
  Правильне визначення рівня суттєвості - це одна з основних проблем аудиторської діяльності, з якою постійно стикаються навіть досвідчені аудитори . Єдиних (універсальних) підходів для кожної аудиторської фірми не існує. Нижче представлений один з підходів до визначення рівня суттєво-ності. Схема-послідовність застосування критеріїв суттєво-ності (спрощена). Розглянемо
 9. 7.1. Порядок підготовки та зміст загального плану і програми аудиту
    Планування аудиту являє собою один з найважливіших етапів аудиторської перевірки. Від того, наскільки ретельно аудитор підготується до перевірки, з одного боку, залежить ступінь ефективного використання фахівців, що беруть участь в аудиті, що закономірно обумовлює раціональне використання фонду їх робочого часу та мінімізацію трудовитрат ауді-Торський організації, а з іншого - залежить
 10.  9.1. Визначення та класифікація аудиторських доказів
    Міжнародним стандартом аудиту № 500 «Аудиторський дока-зання» встановлено, що аудитор повинен отримати достатні аудиторські докази для обгрунтування висновків (висновків), на яких грунтується його думка про достовірність перевіреній фінансової звітності. * Аудиторський доказ (АіШ1 еуМепсе) являє собою інформацію, отриману аудитором при розробці висновків, на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка