ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття витрат організації

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).
Витрати організації залежно від їх характеру, умов здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на:
витрати по звичайних видах діяльності;
операційні витрати;
позареалізаційні витрати.
Витрати, відмінні від витрат по звичайних видах діяльності, вважаються іншими витратами (ця категорія включає також надзвичайні витрати).
До витрат по звичайних видах діяльності належать витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням і продажем товарів, а також з виконанням робіт, наданням послуг.
В організаціях (на підприємствах), предметом діяльності яких є надання за плату в тимчасове користування своїх активів за договором витратами по звичайних видах
діяльності вважаються витрати, пов'язані з цією діяльністю.
В організаціях (на підприємствах), предметом діяльності яких є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів ін-інтелектуальною власності, витратами по звичайних видах діяльності вважаються витрати, пов'язані з цією діяльністю.
В організаціях (на підприємствах), предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, витратами по звичайних видах діяльності вважаються витрати, пов'язані з цією діяльністю.
У випадках, коли це не є предметом діяльності організації, перераховані витрати! відносяться до операційних витрат.
Витратами по звичайних видах діяльності вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, що амортизуються, здійснюваних у вигляді амортизаційних відрахувань.
Витрати по звичайних видах діяльності формують витрати:
пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів;
виникають безпосередньо в процесі переробки (доопрацювання) матеріально-виробничих запасів для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів (витрати по утриманню та експлуатації основних засобів та інших необоротних активів, у тому числі по підтримання їх у справному стані, комерційні, управлінські витрати та ін.)
При формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання за такими економічними елементами:
матеріальні витрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні потреби;
амортизація;
інші витрати.
Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, перелік яких встановлюється організацією самостійно.
Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. При цьому комерційні та управлінські витрати можуть визнаватися в собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг повністю в звітному році їх визнання як витрати по звичайних видах діяльності.
Операційними витратами є:
витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів ор-ганізації;
витрати, пов'язані з наданням за плату прав, метушні-кающих з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;
витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;
витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;
відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик);
витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;
відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правилами бухгалтерського обліку (резерви по сумнівних боргах, під знецінення вкладень у цінні папери тощо), а також резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;
інші операційні витрати.
Позареалізаційними витратами є:
штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;
відшкодування заподіяних збитків організацією;
збитки минулих років, визнані у звітному році;
суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, не реальних для стягнення;
курсові різниці;>
сума уцінки активів;
перерахування коштів (внесків, виплат і т.д.), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів , відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів;
інші позареалізаційні витрати.
До надзвичайних витрат належать витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльно - сті (стихійних лих, пожеж, аварій, націоналізації майна тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття витрат організації "
 1. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 2. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 3. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 4. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 5. 12.5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАЦІОНАЛЬНОГО використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів
  До основних напрямів раціонального використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів можна віднести: поліпшення структури паливного та паливно-енергетичного балансу; більш ретельну і якісну підготовку сировини до його безпосереднього використання на промислових підприємствах; правильну організацію транспортування і зберігання сировини і палива-недопущення втрат і зниження
 6. 13.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД І СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  Оборотні кошти, поряд з основними і робочою силою;, є найважливішим елементом (фактором) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового поло-ження. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Під оборотними фондами розуміється частина засобів виробництва, які одного разу беруть участь
 7. 13.4. НОРМАТИВНА БАЗА ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ її вдосконалення
  Рівень використання матеріальних ресурсів значною мірою визначається станом нормативної бази на підприємстві. Під нормативною базою розуміється вся сукупність норм і нормативів, яка застосовується на підприємстві для планування та аналізу витрат матеріальних ресурсів. Норма витрати матеріальних ресурсів - це максимально допустима планова величина витрат сировини (матеріалів або
 8. 15.5. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
  В останні роки в російській практиці отримує все більше застосування планування витрат на виробництво і реалізацію продукції в розрізі змінних і постійних витрат. Таке планування дозволяє визначити залежність фінансових результатів діяль-ності підприємства від витрат і обсягу реалізації продукції. Як було зазначено вище, змінні витрати - це такі витрати, які змінюються
 9. 16.3. ЧИННИКИ, ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ЦІН
  Для вироблення ефективної цінової політики фірми необхідний всебічний аналіз факторів, що впливають на рівень цін. Ос-новних з них є "попит на продукцію , державне регулювання цін; витрати по виробництву і реалізації продукції; інфляція; конкуренція; інші фактори. Значний вплив на ціну товару робить попит. Чим вища ціна товару, тим менше пропонованих за цією ціною
 10. 1.3. Підприємництво як особлива форма економічної активності
  Підприємці, згідно з визначенням Й. Шумпетера, - це господарські суб'єкти, функцією яких є здійснення нових комбінацій і які виступають як активні суб'єкти підприємства. При цьому Шумпетер вважає, що традиційне обмеження кола підприємців тільки лише «самостійними суб'єктами» (приватними особами), в принципі, невірно. До підприємцям слід відносити всіх,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка