ГоловнаЕкономікаІнформаційні технології в економіці → 
« Попередня Наступна »
Г.А. Титоренко. Автоматизовані інформаційні технології в економіці, 1999 - перейти до змісту підручника

10.1. ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Страхування - система економічних відносин, призначена для подолання і відшкодування різного роду втрат, збитку в результаті непередбачених випадковостей. Воно представляє всім господарюючим суб'єктам і членам суспільства гарантії у відшкодуванні збитку, отриманого в результаті нещасних випадків, заподіяного стихійним лихом, викликаним непередбаченими йдуть-тельствами в діяльності підприємств, фірм, банків. Багаторічний досвід страхування переконливо довів, що воно є потужним фактором позитивного впливу на еко-номіки. Саме страхування підвищує інвестиційний потенціал і дає можливість збільшити стан і багатство нації. Це важливо для російської економіки, яка поки перебуває в складному становищі. Тому налагодження безперервного і безперебійного виробничого процесу, підтримка стабільності та стійкості економічного розвитку, підвищення рівня життя населення вимагають формування системи страхового захисту. Страхування включає сукупність форм і методів форму-вання цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування збитку при непередбачених руських, а також на надання допомоги громадянам при настанні певних подій в їхньому житті. Перехід до ринкової економіки забезпечує суттєве зростання ролі страхування в суспільному відтворенні, значно розширює сферу страхових послуг і виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого - видом діяльності, що приносить дохід. Джерелами прибутку страхової організації служать доходи від страхової діяльності, від інвестицій тимчасово вільних коштів в об'єкти виробничої та невиробничої сфер діяльності, акції підприємств, банківські депозити, цінні папери і т.д. Сфера економічних відносин, ще об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формуються попит і пропозиції на неї, отримала назву страховий ринок. Обов'язковою умовою су-ществованія страхового ринку є наявність суспільної по-требности на страхові послуги і наявність страховиків, здатних задовольнити ці потреби. Перехід вітчизняної економіки до ринку істотно змінює роль і місце страховика в системі еко-номічного відносин.
Страхові компанії перетворюються на пів-ноправних суб'єктів господарського життя. Функціонуючий страховий ринок являє собою складну, інтегровану систему економічних, фінансових, інформаційних зв'язків, включає різні взаємодіючі структурні ланки (рис 10.1). Страховий ринок як частина фінансово-кредитної сфери є об'єктом державного регулювання і контролю з метою забезпечення його стабільного функціонування з урахуванням значущості страхування в процесі суспільного воепроізводства. Дер-жавного регулювання страхового ринку здійснюється по-засобом спеціальної податкової політики, прийняття з окремих видів підприємницької діяльності законів, що відображають порядок укладання договорів страхування і вирішення виникаючих суперечок. Рис 10.1. Загальна структура страхового ринку Основна ланка страхового ринку - страхове товариство або страхова компанія. Страхова компанія - певна суспільна форма функціонування страхового фонду, це відокремлена структура, що здійснює підписання договорів страхування і їх обслуговування. Страховій компанії властиві техні-ко-організаційна єдність і економічна відокремленість її ресурсів, їх самостійний повний оборот. Страхова компанія функціонує в економічній системі в якості самостійного господарюючого суб'єкта і «вбудована» в певну систему виробничих відносин. Економічно відокремлені страхові компанії будують свої відносини з іншими страховиками на основі перестрахування і співстрахування. Нова роль страхових компаній полягає в тому, що вони все більше виконують функції спеціалізованих кредитних інститутів - займаються кредитуванням певних сфер і від-раслей господарської діяльності. Страхові компанії займають провідні після комерційних банків позиції по величині активів і по можливості застосування їх в якості позичкового капіталу. Характер акумульованих ними ресурсів дозволяє використовувати їх для довгострокових виробничих капіталовкладень через ринок цінних паперів. Такими можливостями банки, які спираються на порівняно короткостроково залучені кошти, не мають.
Тому страхові компанії можуть зайняти провідне місце на ринку капіталів. Страхові компанії поділяються на декілька типів. Акціонерні страхові товариства, тобто форми організації страхових фондів на основі централізації грошових коштів по-засобом продажу акцій. »- Перестрахувальні компанії, що здійснюють вторинне страхування найбільших і найнебезпечніших ризиків. »- Товариства взаємного страхування, що передбачають організацію страхового фонду на основі централізації коштів за допомогою пайової участі його членів, створення, як правило, спілок середніх і крупних власників (домовласників, власників готелів і т. д.). »- Державна страхова компанія - публічно-правова форма організації страхового фонду, заснована державою. Недержавний пенсійний фонд - особлива форма організації особистого страхування, яка гарантує рентні виплати страхувальникам по досягненні ними пенсійного віку. У країнах з розвиненою економікою пенсійні фонди є не тільки джерелом суттєвих інвестицій, але й невід'ємним елементом системи "вбудованих стабілізаторів", які зменшують вплив економічних циклів на соціальну сферу. Отже, страховий ринок - це особлива соціально-економічне середовище, певна сфера економічних відносин, де об'єктом ку-пли-продажу виступає страховий захист, формуються попит і пропозиція на неї. Страховий ринок тісно пов'язаний з усіма ланками процесу відтворення. Будучи складовою частиною економіки, ринок страхування відображає стан і рівень розвитку продуктивних сил суспільства і в той же час активно впливає на розвиток економіки. Страхові ринки поділяються за галузевою ознакою, за масштабами - на національний, регіональний та міжнародний. Страховий ринок - це і поле активних інформаційних зв'язків, де інформаційні потоки забезпечують реалізацію управлінських рішень з усіх ключових питань його діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 2. 1.2 Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство
  У сучасних умовах розвитку економіки будь-якої підпри-приємець, а тим більше підприємець, що займається виробниц жавної діяльністю, стикається з безліччю проблем. Пер ша з них - знайти себе в господарському просторі, або, як кажуть, свою господарську нішу. Підприємцю належить вивчити стан ринку, пропозиція і попит на ті чи інші то вари в цікавить його галузі,
 3. 13.2 Інфраструктура підприємства
  Як відомо, термін «інфраструктура» використовується для обо-значення тих служб підприємства, які виконують обеспечи вающие функції для нормального функціонування основних профільних видів діяльності підприємства. На рис. 13.3 приве дена схема інфраструктури підприємства. Рис. 13.3. Загальна схема інфраструктурипредпріятія Інфраструктурою підприємства називаються ті підрозділи, кото риє
 4. 20.2 Вивчення споживачів. Сегментація ринку
  Виробництво і споживання - це невід'ємна частина життя і діяльності людей. Виробництво і споживання взаємопов'язані. Не можна споживати більше, ніж вироблено (не рахуючи поставок по імпорту) . Тому виробництво служить деяким регулятором споживання продукції, товарів, благ і послуг. В економічній літературі розглядаються три рівня по-требления: приватне і сімейне, виробниче,
 5. 24.6 Облік інфляції, ризику і невизначеності
  Розрахунок ефективності інвестиційних проектів з використанням ням наведених показників не дозволяє отримати достовірний результат без урахування інфляції. Інфляція суттєво впливає на ефективність інвестиційного проекту, умови його фінансової реалізованості, потреба у фінансуванні та ефективність участі в проекті власного капіталу. Найбільший вплив ин фляции робить на проекти з
 6. 1,1. Багатомірне економічний простір
  На початку третього тисячоліття складається нова модель світової економіки - система багатовимірних економічних взаємозалежностей і взаємодій, яка спирається на складне поєднання механізмів конку ренції, кооперації та партнерства на макро-і мікрорівнях, палітурці ня народжується глобального ринку і зберігаються національних і локальних ринків. Світове економічне співтовариство з «пухкої
 7. 11.3. Форми і схеми участі малого підприємництва в міжнародному бізнесі в умовах нової конкуренції
  Малий бізнес може діяти при освоєнні зарубіжних ринків як самостійно, прокреслюючи власну траєкторію господарських відносин з зарубіжної клієнтурою, так і виступати на зовнішніх ринках у взаємодії з великим бізнесом, використовуючи його платформу і пози ції на цих ринках. Ефективність роботи малого підприємництва за обома отме ченним напрямах залежить від застосовуваних форм
 8. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 9. 31.1. Інститут та індустрія страхування: параметри, функції і характерні особливості
  У розвинених країнах і в світовій економіці в цілому страхова галузь виконує дві основні функції. По-перше, вона пропонує захист від раз нообразних ризиків і, по-друге, служить джерелом накопичень та інвестицій (у тому числі довгострокових) за рахунок страхових резервів, акку муліруемих страховими компаніями. Страхування супроводжує всі важ ливі економічні процеси та угоди, забезпечує
 10. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка