Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття і сутність конкурентоспроможності


Сучасна світова економіка відчуває глибокі і ускоря ющиеся зміни: глобалізація ринку, розвиток багатовимірної конкурен ції, трансформація господарських процесів виявили застарівання традиційних принципів і орієнтирів структурування та розвитку суб'єктів світового та національних господарств. Якщо до 70-х років XX в. конкуренція особливо не проявлялася у багатьох галузях і країнах, то сьогодні масштаби її зростання і розширення виходять за межі окремих регіонів світу, загострюючи питання конкурентоспроможності національних підприємств та установ. Недооцінка проблеми конкурентоспособ ності дорого обходиться будь-якому товаровиробникові і країні, включаючи США і Великобританію, які за останні десятиліття фактично згорнули ряд галузей і скоротили експорт продукції в конкуруванні з кращими імпортними аналогами, переважно з Японії.
Однак глобалізація та розвиток конкуренції створюють не тільки економічні проблеми, а й можливості для товаровиробників: постійні інновації, безпрецедентні темпи розвитку найбільш конкурентних сьогодні галузей економіки (електроніки, маши ня та ін) Японії та інших індустріально розвинених країн обумовлені посиленням внутрішньої та міжнародної конкуренції. Порівняльні оцінки конкурентоспроможності, з виявленням сильних сторін успішних конкурентів, дозволяють визначати слабкості національних суб'єктів світового господарства, уточнювати орієнтири економічного розвитку.
Поняття міжнародної конкурентоспроможності є для миро виття і російської економіки новим і досить складним. Поки немає загально-прийнятого визначення її змісту та розуміння як джерела уско ренію економічного розвитку, тим більше на ресурсозберігаючої основі.
Сталий забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів тов і вироблених ними товарів залишається однією з найбільш складних завдань у світовій економіці. Її рішення ускладнюється тим, що російський досвід у цій сфері явно невеликий і зводиться в основному до техніко-еконо-мическим оцінками частини експортованих товарів або галузей взагалі, без визначення рівнів міжнародної конкурентоспроможності та еко номічної системи заходів її підвищення. Існуючі вітчизняні та зарубіжні рішення проблеми конкурентоспроможності слабо відображають динаміку і характер відбуваються в світі фундаментальних змін у світовому та національних господарствах, пов'язаних із загостренням між народного суперництва, яке ведеться в різних формах, різними методами і на різних рівнях економіки.
Значні інституційні та законодавчі зміни в російській економіці, зумовлені переходом до ринкових відносин ніям, що не полегшили рішення багатьох накопичилися соціально-еконо чеських проблем: товаровиробники і держава як і раніше несуть величезні ресурсні втрати від низької якості продукції та праці, від недостатньої ефективності інноваційних і виробничих про цессов, від недовикористання потенціалу трудових ресурсів і кращого світового досвіду. По більшості відомих показників конкурентоспро можності (за класифікацією Світового економічного форуму - WEF та ін) Росія залишається на останніх місцях в міре1, що напередодні її вступ лення до Світової організації торгівлі (СОТ) загострює необ димость кардинальної зміни економічного становища отечествен товаровиробників, з урахуванням оновлюються міжнародних досягнень в даній сфері, якісної і структурної транс формації світової економіки.
Міжнародна конкурентоспроможність є найважливішою комп Лексне характеристикою якісного стану товарів, господарству чих суб'єктів, їх структурних змін, порівняно із зіставними аналогами інших країн. Рівень конкурентоспроможності в международ-ном бізнесі може регулюватися з урахуванням якості факторів (вироб вальних та ін) його досягнення і можливого переваги. Нові умови розширення конкуренції та обмеженості матеріально-фінан-сових ресурсів викликають необхідність якісних проривів у кон ності і випередженні конкурентів, що підвищують устойчи вость економічного зростання, впливу та прибутковості суб'єкта світового господарства. Звідси виникає необхідність у структуруванні і систе мотузці відповідної міжнародної інформації, в сопоставлен нии рівнів конкурентоспроможності та її змін, порівняно з Ліді рующими суб'єктами світового господарства.
Global Competitiveness Yearbook, 2001.
Світова конкурентоспроможність, методичне прискорення розвитку і планомірна структурна перебудова - це взаємопов'язані соціально-економічні категорії необхідної глибокої трансформації підприємств і корпорацій, управлінського та індивідуального миро погляди, економічних підходів і механізмів. Економічна цільових перевірок сообразность прискорення створення кращих товарів підтверджується всією історією успіхів і невдач підприємств будь-яких галузей і країн. Явна глибина і тривалість економічної кризи суб'єктів Росій ської Федерації у світовому господарстві загострюють необхідність термінового вирішення проблем прискореного досягнення світової конкурентоспро можності.
У сучасному забезпеченні конкурентоспроможності в международ ном бізнесі важливі переваги її ресурсозберігаючого нарощування, прискорення і якості економічного зростання, гуманітарно-демократичні основи конкурентних перетворень, розкріпачення і розвитку можли ностей трудових ресурсів, що володіють невичерпним потенціалом. Поширене уявлення міжнародної конкурентоспроможності в сенсі суперництва «країни проти країни» є неточним (особ ливо в умовах переплетення національних і корпоративних еконо мік), а визначення конкурентоспроможності на принципах тільки «пози цій і переваг» - неповним. У теорії конкурентних переваг М. Портера приділяється недостатньо уваги мікроекономіки підприємств не ма, де створюються та конкурентні переваги, і можливості влия ня на економіку галузей і країн, включаючи зміни фактора попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття і сутність конкурентоспроможності "
 1. 7.1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇХ СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності науково-технічного прогресу (НТП) та науково-технічній революції (НТР ). На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цим поняттям. Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі)
 2. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 3. 8.3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ П родукції, ЇЇ СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
  Розрізняють два поняття: технічний рівень продукції і рівень якості продукції як більш широке поняття. Якість продукції може бути виражене математично через рівень якості. Рівень якості продукції - відносна характеристика продукції, заснована на зіставленні значень показників, що характеризують технічний та естетико-ергономічне досконалість і безпека
 4. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 5. 9.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У бутність планової економіки використовувалося поняття «капітальні вкладення». У науковій літературі ці два поняття в останні роки трактуються по-різному. Традиційно під інвестиціями прийнято розуміти здійснення певних економічних проектів в теперішньому з розрахунком отримати доходи в майбутньому. Такий підхід до розуміння інвестицій
 6. 9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність
  Процес інвестування - це складний багатогранний процес, на який впливає безліч факторів, що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним
 7. 15.5. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
  В останні роки в російській практиці отримує все більше застосування планування витрат на виробництво і реалізацію продукції в розрізі змінних і постійних витрат. Таке планування дозволяє визначити залежність фінансових результатів діяль-ності підприємства від витрат і обсягу реалізації продукції. Як було зазначено вище, змінні витрати - це такі витрати, які змінюються
 8. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 9. 1.4. Підприємницьке середовище
  Підприємницьке середовище - це наявність умов і факторів, що впливають на суб'єкти підприємницької діяльності та вимагають прийняття управлінських рішень для їх усунення або пристосування. Вона являє собою інтегровану сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що дозволяють суб'єктам підприємництва домагатися успіху в реалізації поставлених цілей, і
 10. 2.3. Кластери - мережеві територіальні об'єднання
  Серед мережевих утворень виділяються кластерні моделі. Кластери - це об'єднання бізнес-суб'єктів, що функціонують в межах чітко окреслених територіальних утворень. Кластери можна розглядати як одну з різновидів великих мереж підприємницького типу. Вони являють собою мережу, що охоплює широкий спектр соціально-економічних аспектів. Будучи наслідком