Головна
ГоловнаФінансиФінанси підприємств → 
« Попередня Наступна »
Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н.. Фінанси малих підприємств, 2003 - перейти до змісту підручника

10.1 Причини неспроможності підприємств


Діяльність підприємства схильна до впливу численних факторів. З метою антикризового управління діяльністю підприємства необхідно знати характер їх впливу. У напрямку цих впливів чинники розрізняються позитивні і негативні. Неспроможність підприємств, обумовлена ??впливом останніх. Крім того, за ступенем залежності від суб'єкта господарської діяльності всі чинники діляться на зовнішні і внутрішні. Американські вчені відзначають, що третина провини за банкрутство обумовлена ??негативним впливом зовнішніх факторів; а інша частина - внутрішніх. У Росії - навпаки. Розглянемо відмінності факторів по їх змісту (рис. 5).
Зовнішні фактори:
економічні: рівень доходів і накопичень населення (купівельна спроможність); платоспроможність економічних партнерів, кредитна та податкова політика держави; зміну ринкових орієнтації споживача, кон'юнктури внутрішнього та світового ринків, державне регулювання, рівень розвитку науки і техніки, інфляція;
соціальні: зміна політичної обстановки всередині країни і за кордоном; міжнародна конкуренція, рівень культури підприємців і споживачів їхньої продукції, організація дозвілля населення, моральні домагання і релігійні норми, що визначають спосіб життя; демографічна ситуація.
- правові: наявність законів, що регулюють підприємницьку діяльність (наприклад, спрощена і прискорена процедура реєстрації підприємств); захист від державного бюрократизму, вдосконалення податкового законодавства, методів обліку і форм звітності, розвиток спільної діяльності із залученням іноземного капіталу; забезпечення гарантії збереження прав на власність і дотримання договірних зобов'язань; захист фірм один від одного, споживачів від недоброякісної продукції.
Фактори Зовнішні Внутрішні економічні
соціальні
правові
- природно-кліматичні та - матеріально- технічні
організаційні - соціально-економічні Рис. 5 Класифікація факторів, що впливають на діяльність підприємств
природно-кліматичні та екологічні: наявність матеріальних ресурсів, кліматичні умови, стан навколишнього середовища тощо
Внутрішні чинники:
матеріально-технічні - фактори, пов'язані з рівнем розвитку техніки і технології, впровадженням у виробництво наукових відкриттів, удосконаленням знарядь і предметів праці. До них відносяться: заміна морально і фізично застарілого обладнання; ремонт діючого обладнання; механізація і автоматизація виробництва; електрифікація виробництва; хімізація виробництва; будівництво, реконструкція, збільшення використання виробничих площ; створення та впровадження принципово нових технологій, що забезпечують скорочення витрат, економію ресурсів, підвищення якості; поглиблення спеціалізації машин; економія матеріальних ресурсів; освоєння альтернативних джерел енергії тощо
Організаційні - фактори, обумовлені вдосконаленням організації виробництва, праці та управління; вибором організаційно-правової форми. Всі вони об'єднані в три групи:
а) організація виробництва: розміщення підприємства на території країни; організація транспортних зв'язків; спеціалізація, кооперація і поділ, організація матеріально-технічного постачання і збуту продукції; організація енергопостачання, ремонтного обслуговування; організація системи контролю за якістю; організаційно-технічна підготовка виробництва; проведення по-точного та капітального ремонту; організація безперебійної роботи обладнання; підвищення змінності роботи обладнання; організація внутрішньовиробничого матеріально-технічного постачання і т. п.;
б) організація праці: раціональне розподіл і кооперація праці, організація і обслуговування робочих місць; поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, доведення їх до комфортних; уст-поранення виробничих шкідливостей і небезпек; впровадження передових прийомів і методів праці; організація раціональних режимів праці та відпочинку; зміцнення трудової і виробничої дисципліни; розвиток колективних форм праці; вдосконалення системи стимулювання праці; нормування праці; розвиток багатоверстатного і багато агрегатного обслуговування; раціональна розстановка та ефективне використання кадрів тощо;
в) організація управління: формування організаційної структури; створення економічної і дієвою управлінської структури; координація роботи підприємства всередині країни і за кордоном; залучення висококваліфікованих фахівців; ефективна організаційно-економічна форма; вдосконалення стилів і методів управління; фінансовий, кадровий, інве-стіціонного менеджмент ; управління ціновою політикою, витратами, амортизаційної політикою і т. п.;
соціально-економічні - фактори, пов'язані зі складом працівників, рівнем їхньої кваліфікації, ставленням працівників до власності, умовами праці та побуту, ефективністю стимулювання праці. До них відносяться: матеріальна і моральна зацікавленість; рівень кваліфікації працівників; рівень культури праці; ставлення до праці; зміна форм власності на засоби
виробництва та результати праці і т.п.
Залежно від переважання причин виникнення банкрутства підприємств в економіці розрізняють такі їх типи:
підприємство-банкрут, яке функціонує в збалансованій економіці, - це підприємство, яке не могло виконати раніше взяті на себе зобов'язання з суб'єктивних причин;
підприємство-банкрут, яке функціонує в економіці масового банкрутства, - це підприємство, яке не годиться для вирішення економічних завдань в перспективі. Повертаючись до поставленого питання, слід виділити різницю в економіці Росії та США. У Росії в поточному періоді переважає другий тип банкрутства, а в США - перший. Відповідно видна різниця в наявності у першого і відсутності у другого причин, що обумовлюють цей стан. У нашій країні домінує вплив наступних факторів, яке ослаблене в США:
зовнішні: бідність населення, яка обумовлює його низьку купівельну спроможність; недос-таточность матеріально-технічна та фінансова ресурсна база підприємств з причини відродження підприємництва на порожньому місці; недосконалість законодавчої бази через відсутність власного досвіду в цій галузі в існуючих умовах; відсутність законослухняності; недосконалість методичного забезпечення проведення моніторингу та антикризового управління підприємств через недосконалість діючої системи обліку та звітності; збитковість виробництва продукції з тривалим виробничим циклом, включаючи наукомістку , унаслідок інфляції; слабка державна підтримка;
внутрішні: слабке матеріально-технічне забезпечення з високим рівнем морального і фізичного зносу основних фондів, що дісталися в спадок від соціалістичного господарства, відсутність коштів на їх оновлення, обмеження допуску до високих технологій; низький культурно-технічний рівень учасників підприємництва. Отже, в російській економіці наявності дію негативних факторів, які спричинили масове банкрутство підприємств. Це свідчить про низький професіоналізм управління, здійснюваного на всіх рівнях.
Таким чином, сутність антикризового управління підприємством полягає в умінні його пристосуватися до зміни матеріально-технічних, економічних і організаційних чинників - це гарантія не тільки його виживання, але і процвітання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 Причини неспроможності підприємств "
 1. XXXVII ЗАМАХУ, спільник, БЕЗКАРНІСТЬ
  Через те, що закони не карають намір, зовсім не випливає, що діяння, почате з явним наміром вчинити злочин, не заслуговує покарання, хоча і менше, ніж сам злочин. Велике значення, що надається попередженню замахів на злочин, виправдовує застосування покарань. Але так як між замахом на пресгупленіе та вчиненням злочину може пройти
 2. 3.5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, І
  Наявність різних організаційно-правових форм господарювання, як показала світова практика, є найважливішою передумовою для ефективного функціонування ринкової економіки в будь-якій державі, в тому числі і в Росії. У ДК РФ зафіксовані різні форми господарювання, кожна з яких має свої особливості, переваги, недоліки і право на життя. Розглянемо сутність кожної з них
 3. 13.6. УПРАВЛІННЯ оборотних коштів на підприємстві
  Управління оборотними засобами - це складова частина управління в цілому підприємством. Основна мета управління підприємством - це поліпшення фінансового стану підприємства (досягнення максимального прибутку і зростання вартості фірми). Ця ж мета переслідується і при управлінні оборотними коштами. Для управління оборотними коштами на підприємстві повинна бути створена спеціальна група,
 4. 19.1. СУТНІСТЬ банкрутство та антикризове управління
  Для ринкової економіки банкрутство підприємств є невід'ємним атрибутом і результатом конкуренції, а конкуренція, як відомо, - це двигун прогресу. У країнах з розвиненою ринковою економікою щорічно тисячі фірм сходять з арени і з'являються нові, і це вважається природним процесом. Таким чином, в умовах ринкових відносин банкрутство підприємств - це нормальне і
 5. 19.2. ОСНОВНІ ФАКТОРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
  На банкрутство підприємств впливають по суті ті ж фактори, що і на загальну їх діяльність, тобто внутрішні (суб'єктивні) і поза-шніе (об'єктивні). Зовнішні фактори в цілому характеризують ті умови, які склалися на макрорівні для функціонування господарюючих суб'єктів. Вони можуть бути сприятливими і несприятливими для господарюючих суб'єктів, все залежить від ефективності функціонування
 6. 19.3. П РО цедурой БАН крутство НА ОСНОВІ антикризового законодавства
  Якщо арбітражним судом визнано, що підприємство є банкрутом, то згідно з Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. Розглянемо сутність цих процедур більш докладно. Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з
 7. 3.2. Організаційно-правові форми комерційних організацій
  Різноманіття форм власності є основою для створення різних організаційно-правових форм організацій. За чинним Російському законодавству існують різні організаційно-правові форми комерційних організацій. Залежно від того, хто володіє організацією, визначається і форма власності. Законодавство РФ передбачає наступні форми власності: приватна,
 8. 2.2 Відповідальність за порушення законодавства
  Існують кримінальна, адміністративна, економічна і громадянська форми відповідальності підприємців у разі порушення ними чинного законодавства. Кримінальна відповідальність - це вид юридичної відпові-ності, що полягає в обмеженні прав і свобод осіб, винов них у вчиненні злочину, передбаченого Кримінальним ко дексом РФ. При цьому особа підлягає кримінальній
 9. 1.2. ТРУДОВА ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ: Д. РІКАРДО - К. МАРКС
  Після А. Сміта в економічній теорії праці сформирова лись два принципово різних напрямки: трудова теорія сто имости і теорія факторів виробництва, істотно вплинули на хід історичного розвитку людства. Яскравими виразниками першого напряму стали Д. Рікардо, а за ним К. Маркс, другий - Ж.Б. Сей і наступні покоління дослід Ватель немарксистського напряму
 10. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За