ГоловнаФінансиФінанси підприємств → 
« Попередня Наступна »
Н.В. Колчина. Фінанси організацій (підприємств), 2007 - перейти до змісту підручника

10.1. Розрахунки: види і форми

Здійснюючи господарську діяльність, організація стикається з необхідністю проводити розрахунки як всередині організації, так і поза нею. Внутрішні розрахунки пов'язані з виплатою заробітної плати та підзвітних сум працівникам, дивідендів акціонерам та ін Зовнішні розрахунки обумовлені фінансовими взаємовідносинами з приводу поставок продукції, виконання робіт, надання послуг, закупівлі сировини і матеріалів, сплати податків, внесків до позабюджетних фондів, отримання та повернення кредиту та ін
Всі розрахунки організації можна розділити на дві групи:
платежі за товарними операціями - операції, пов'язані з рухом товару (розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, комісіонерами і комітентами);
розрахунки за нетоварними операціями - операції, що не обуслов лені рухом товару і пов'язані лише з рухом грошових коштів (розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами, засновниками, акціонерами, підзвітними особами, довірителями та повіреними, кредитними організаціями).
Розрахунки за товарними операціями здійснюються наступними видами платежів:
платіжними дорученнями;
плановими платежами;
платіжними вимогами-дорученнями;
акредитивами;
розрахунковими чеками;
заліком взаємних вимог;
векселями;
- зустрічним рухом товару (товарообмінні операції). За нетоварними операціями розрахунки здійснюються лише з по потужністю платіжних доручень. Готівкова та безготівкова форми розрахунків. Внутріфірмові розрахунки і деякі з зовнішніх можуть здійснюватися готівкою Грошима через касу організації. Готівкові розрахунки з юридичними особами обмежені сумами, що встановлюються Центральним банком РФ.
Зовнішні розрахунки ведуться, як правило, в безготівковій формі. Посередником в таких розрахунках служить комерційний банк. Організація відкриває в комерційних банках такі рахунки.
1. Розрахункові рахунки, призначені для здійснення теку щих платежів за розпорядженням організації та зарахування поступ лений грошових коштів на адресу організації.
Кількість розрахункових рахунків, відкритих організації різними комерційними банками, законодавчо не обмежена. Однак якщо організація служить недоимщиками по платежах до бюджету, то вона повинна вибрати на свій розсуд один рахунок (так званий рахунок недоимщика), на який мають акумулюватися всі суми, що надходять на адресу цієї організації в усі інші банки.
Для відкриття розрахункового рахунку потрібен дозвіл податкової інспекції, яке видається за заявою організації.
8. Поточні рахунки, що відкриваються для некомерційних установ i органiзацiй, що не є юридичними особами (на приклад, філій). Перелік операцій по поточному рахунку ограни чен, а розпоряджатися коштами з поточного рахунку можна лише в суворій відповідності до затвердженого кошторису.
8. Спеціальні рахунки, що застосовуються для зберігання коштів суворо цільового призначення. - 8. Валютні рахунки, призначені для розрахунків в іноземній валюті. Ці рахунки відкриваються в комерційних банках, маю щих ліцензію Центрального банку РФ на ведення валютних one рацій. Рахунки можуть відкриваються в будь-який з вільно конверта руемих валют, причому на кожен вид валюти - окремий рахунок. Крім того, організація може мати рахунки в євро, в замкнутих (національних) валютах в межах встановлених квот на експорт товарів (робіт, послуг) або у валюті клірингових розрахунків. У соот відповідне з валютним законодавством організації відкривається одночасно з валютним рахунком і транзитний рахунок, на який попередньо зараховується валютна виручка. З цього рахунку орга нізація в обов'язковому порядку продає на внутрішньому ринку 10% валютної виручки за курсом Центрального банку РФ. Залишок ва лютні виручки з транзитного рахунку зараховується на валютний рахунок організації. Намічається тенденція до поступового зменшення частки валютної виручки, що підлягає обов'язковому продажу на внутрішньому ринку, що, в кінцевому підсумку, призведе до її скасування.
Стаття 856 ЦК України передбачає відповідальність банку за неналежне здійснення операцій по рахунку клієнта. Відповідальність банку складається в основному у виплаті відсотків і збитків відповідно до ст. 395 ГК РФ. Розмір відсотків визначається ставкою рефінансування, діючої на день виконання грошового зобов'язання в місці знаходження підприємства-клієнта. Якщо утримані банком суми виражені в іноземній валюті, то відсотки стягуються за ставкою валютного депозиту банку-дол-жника по день сплати суми кредитору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Розрахунки: види і форми "
 1. 24. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Фінансова діяльність господарюючого суб'єкта включає в себе виробництво та реалізацію продукції (товарів, послуг, робіт) у відповідності з основною спеціалізацією господарюючого суб'єкта. Інвестиційна діяльність - це діяльність по вкладенню капіталу в активи: придбання і продаж майна та ін Фінансова діяльність включає в себе взяті кредити, отримані відсотки за вкладами,
 2. 4.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
  Централізація [лат. centrum, rp. kentron - вістря (циркуля), зосередження] - одна з двох форм монополізації (інша - концентрація). Централізація і концентрація - дві сторони одного економічного процесу. Централізація являє собою об'єднання підприємств, фірм у результаті їх злиття і поглинань під єдиним управлінням і веде до зростання ринкової частки у виробництві та реалізації. Розвитку
 3. 5.1. СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ПОКАЗНИКИ РІВНЯ спеціалізації та кооперування виробництва
  Спеціалізація - це процес зосередження випуску певних видів продукції в окремих галузях промисловості, на окремих підприємствах та їх підрозділах, тобто це процес виробництва однорідної продукції або виконання окремих технологічних операцій. Спеціалізація виробництва являє собою одну з форм поділу суспільної праці та організації виробництва. В
 4. 10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
  Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 5. 14.4.2. Форми тарифної системи оплати праці
  Основними формами тарифної системи оплати праці є погодинна і відрядна (рис. 14.1). Основною відмінністю між погодинної і відрядною формами оплати праці є лежить у їхній основі спосіб обліку витрат праці: при погодинній - - облік відпрацьованого часу; при відрядній - - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних
 6. 15.5. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
  В останні роки в російській практиці отримує все більше застосування планування витрат на виробництво і реалізацію продукції в розрізі змінних і постійних витрат. Таке планування дозволяє визначити залежність фінансових результатів діяль-ності підприємства від витрат і обсягу реалізації продукції. Як було зазначено вище, змінні витрати - це такі витрати, які змінюються
 7. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 8. Тестові питання
  Ефект - це: а) порівняльна оцінка результатів діяльності; б) абсолютна величина, що відображає результати діяльності комерційної організації; в) показник ефективності діяльності компанії. 2. Ефективність визначається: а) як відношення величини прибутку до активів комерційної організації, б) співвідношення результату і витрат, що обумовлюють цей результат; в) різницю між
 9. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка