Головна
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
P. M. Нурієв. Курс мікроекономіки, 2002 - перейти до змісту підручника

10.1. Ринок капіталу. Позичковий відсоток

Капітал і відсоток Капітал є одним з основних елементів суспільного багатства. Капітал в широкому значенні слова - це будь-який ресурс, який створюється з метою виробництва більшої кількості економічних благ. Отримання певного потоку товарів і послуг у майбутньому передбачає наявність у виробничому процесі певного запасу ресурсів тривалого користування, тобто капіталу. Капітал відрізняється від землі тим, що він має здатність відтворення, в той час як земельний фонд являє фіксовану величину і не може бути швидко збільшений Розрізняють дві основні форми капіталу: фізичний (ма-матеріально-речовий) капітал (машини, будівлі, споруди, сировина і т. д.) і людський капітал (загальні та спеціальні знання, трудові навички, виробничий досвід і т. д). Строго кажучи, людський капітал - це особливий різновид трудових ресурсів. Тому під капіталом у власному розумінні слова зазвичай мають на увазі тільки фізичні, матеріальні чинники. Фізичний капітал поділяється, у свою чергу, на основний капітал, куди відносяться реальні активи тривалого користування, такі, як будівлі, споруди, машини, устаткування, і оборотний капітал, що витрачається на купівлю засобів для кожного циклу вироб-ництва: сировини, основних і допоміжних матеріалів праці. Основний капітал служить протягом декількох років і підлягає заміні (відшкодуванню) лише в міру його фізичного або мо-рального зносу (останнє означає знецінення основного капіталу в міру здешевлення його продуктивності або з початком випуску машин і устаткування принципово нової якості, що робить використання старого основного капіталу технічно і економічно невигідним). Щороку власник основного капіталу списує певну частину вартості його обладнання (здійснює амортизаційні відрахування). Наприклад, якщо верстат коштує 10 ТОВ дол і служить 10 років, то при рівномірному списанні його вартості щорічні амортизаційні відрахування будуть рівні 1000 дол на рік. Оборотний капітал повністю споживається протягом одного циклу виробництва, і його вартість включається у витрати виробництва цілком, на відміну від основного капіталу, вартість якої враховується у витратах по частинах. Сьогоднішня цінність капіталу залежить від того, що капітал може призвести в майбутньому Для виробництва доходу власник капіталу повинен відмовитися від поточного споживання в надії одержати більш високу винагороду у майбутньому Потік майбутнього доходу повинен стимулювати створення сьогоднішнього запасу. Щоб створити цей запас, в свою чергу, необхідний потік заощаджень. Фактор часу (порівняння минулого з сьогоденням, сьогодення з майбутнім) набуває при аналізі капіталу першорядне значення. Дохід на капітал буде зроблений лише в тому випадку, якщо власник капіталу передасть його для продуктивного використання підприємцю (або сам стане підприємцем). При цьому капітал, позичає на час, повинен повернутися з приростом. Цей приріст, що повертається власнику капіталу, і називається процентом. Позичковий відсоток - це ціна, що сплачується власнику капіталу за використання його коштів протягом певного періоду часу. При аналізі зазвичай розглядають капітал виключно в грошовій формі, маючи на увазі, що на гроші купують фізичний капітал. Інвестиції С03Данія і збільшення капіталу необхід ми вкладення грошових коштів - інвестиції. Інвестування - це прогрес створення або поповнення запасу капіталу. Зазвичай під процесом інвестування розуміють приплив нового капіталу в даному році. Розрізняють валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції - це загальне збільшення запасу капіталу. Валові інвестиції порівнюються з витратами на відшкодування. Відшкодування - це процес заміни зношеного основного капіталу. Чисті інвестиції - це валові інвестиції за вирахуванням коштів, що йдуть на відшкодування. Валові інвестиції - Відшкодування = Чисті інвестиції (10.1) Якщо валові інвестиції більше відшкодування, то чисті інвестиції позитивні (має місце приріст запасу капіталу, виробництво розширюється). Якщо валові інвестиції менше відшкодування, то чисті інвестиції негативні: "проїдається" наявний капітал. І нарешті, якщо валові інвестиції дорівнюють відшкодуванню, то запас капіталу залишається на колишньому рівні, має місце продовження виробництва в тих леї самих масштабах (просте відтворення). Ко Для вирішення питання про ефективність інвести вання необхідно порівняти витрати, пов'язаний-інвестиції ві із здійсненням проекту, і доходи, які будуть отримані в результаті його здійснення. У разі використання позикових коштів необхідно порівняти внутрішню нор-му окупності (г) і позиковий відсоток (i). Гранична чиста окупність інвестицій представляє собою різницю між граничною внутрішньої окупністю інвестицій і ставкою позичкового відсотка (г - i). Прибуток від інвестицій буде максимальною, коли г = i. Проілюструємо це на прикладі (див. табл. 10-1). Таблиця 10-1 Величина і віддача інвестицій строком на 1 рік Кіль-кість літрів вина Загальні інвестиції (вартість вина), дол Граничний-ні ін-вестіціі, дол Граничний% з капіталу, дол Граничний-ні з-тримки зберігання, дол Граничний-ні з-тримки виробниц ства, дол Граничний дохід з ін-вестицій, дол Граничний ва прибуток, дол 200 1000 1000 100 50 1150 1200 50 400 2000 1000 100 75 1175 1200 25 600 3000 1000 100 100 1200 1200 0 800 4000 1000 100 120 1225 1200 -25 1000 5000 1000 100 150 1250 1200 i -50 Припустимо, фірма займається зберіганням вина При збільшенні обсягів зберігання граничні витрати зростають на 25 дол на кожні 200 літрів вина Загальні капіталовкладення на купівлю вина при збільшенні масштабів зберігання ростуть на 1000 дол на кожні 200 літрів вина. Ставка відсотка дорівнює 10% Якщо граничний дохід з інвестицій однаковий і рівний 1200 дол, граничні витрати зберігання 200 літрів вина складуть 1150 дол, а гранична прибуток 1200 - 1150 = 50 дол Граничні витрати 400 літрів становлять відповідно 1175 дол і 25 дол Прибуток максимізується, коли MR = МС, т е. при зберіганні 600 літрів вина. Рис. 10-1. Короткострокові інвестиції, визначення оптимального обсягу (літрів вина) Якщо на осі абсцис відкласти кількість літрів вина, а на осі ординат - граничні витрати і граничний прибуток, то граничний дохід буде паралельний осі абсцис і дорівнює 1200 дол (рис. 10-1). Таблиця 10-2 Гранична норма окупності інвестицій строком на 1 рік Кількість вина (л) Гранична норма окупності,% Ставка позичкового відсотка,% Гранична чиста окупність інвестицій,% 200 15 10 5 400 "12,5 10 2,5 600 ft 10 жовтня 0800 И 7,5 10 -2,5 1000 5 10 -5 Граничні витрати зростають із зростанням масштабів зберігання, тому крива має позитивний нахил. У точці перетину кривої граничних витрат з лінією граничного доходу визначаються оптимальні обсяги зберігання вина: 600 літрів. Порівняння внутрішньої норми окупності з позиковим відсотком представлено в табл 10-2.
Із зростанням масштабів зберігання гранична норма окупності падає з 15 до 5% Прибуток від інвестицій максимизируется за умови г = i, тобто при зберіганні 600 літрів. Проілюструємо це графіком (рис. 10-2). Відкладемо на осі абсцис кількість літрів вина, а на осі ординат - граничну норму окупності капіталовкладень і позичковий відсоток. Ставка позичкового відсотка постійна і дорівнює 10%, тому являє собою пряму, паралельну осі абсцис. Гранична норма окупності на відміну від відсотка залежить від кількості зберігається вина і знижується з ростом масштабів виробництва Вона визначає попит на інвестиції. Інвестиції вигідні при г> i Прибуток максимізується в точці, коли фірма здійснює зберігання 600 літрів вина. На графіку (див. рис. 10-2) наочно демонструється той факт, що чим вище ринкова ставка відсотка, тим на меншу кількість позику-пих коштів існує попит. І навпаки, зниження ставки відсотка створює сприятливі передумови для розширення інвестиційного попиту Гранична окупність капіталовкладень = попит на інвестиції 0 200 400 600 800 1000 Q (літрів вина) Рис. 10-2. Динаміка граничної норми окупності та ставка позичкового відсотка Позиковий відсоток і гранична окупність капіталовкладень, fo 15 ЛолгосБОЧние Більшість інвестицій носить довгостроковий ха-інвестиції рактер. Це насамперед інвестиції в основний капітал Корисний термін служби основного капіталу - період, протягом якого вкладені в розширення виробництва капітальні активи будуть приносити фірмі доходи (або скорочувати її витрати). Для розрахунку прибутку від довгострокових вкладень капіталу фірма повинна, по-перше, визначити корисний термін служби основного капіталу і, по-друге, розрахувати щорічну надбавку до доходів від експлуатації основних фондів. Припустимо, що I - гранична вартість інвестицій, R - граничний внесок інвестицій у збільшення доходу (або скорочення витрат) в j-й рік служби. Тоді граничну окупність капітальних вкладень для першого року можна підрахувати за формулою 1 (1 + г) = Rr Припустимо, гранична вартість капітальних вкладень дорівнює 100 млн. рублів, внутрішня норма окупності - 40%. Тоді граничний внесок у збільшення доходу першого року складе: 1 (1 + г) == 100 (1 + 0,4) = 140 млн. рублів. Якщо ставка позичкового відсотка дорівнює 10%, то чиста окупність складе: г - i = 40 - 10 = 30%. Відповідно для другого року "1 (1 + г) (1 + г) = R2. У нашому прикладі 100 (1 + 0,4) = 196 млн. руб. Тому вартість однорічної інвестиції року складе I = i-+ г-+ ... + Для п років вартість придбаного капіталу буде дорівнює: R, R "R (10.2) Л Люди, що здійснюють заощадження, порівнюють сбереженій16 поточне споживання з майбутнім. На рис. 10-3 зображені криві байдужості для сьогодення і майбутнього споживання. Звичайний споживач має позитивні тимчасові переваги (time preference). Це означає, що відмова від витрачання одного долара в сьогоденні повинен принести йому більше 1 дол в майбутньому. Припустимо, що дохід індивіда складає 100 тис. дол на рік. Якщо він споживає в поточному році всі 100 тис., то його заощадження рівні 0. На графіку (рис. 10-3) ця ситуація отраже-1 + г (1 + г) 2 (1 + г) п 11.5 60 70 Рис. 10-3. Тимчасові уподобання Поточне споживання, тис. дол майбутнього споживання дорівнює 10 тис. дол поточного доходу. Таке відповідальне рішення може бути прийняте раціональним індивідом тільки в тому випадку, якщо в майбутньому ці 10 тис. дол дозволяють йому споживати на суму, що перевищує 10 тис ., наприклад 11,5 тис. дол Цю ситуацію відображає на графіку точка L. Відмова від наступних 10 тис. дол дається, як правило, важче і повинен бути ком-С, 23 з \ і, і, \ \ \ Е "80 А Поточне споживання, тис. дол Рис. 10-4. Міжчасового бюджетне обмеження і міжчасового рівновагу на точкою К. Припустимо, наш індивід вирішив відкладати гроші на "чорний день". Припустимо, що величина цих заощаджень заради компенсувати великим винагородою. Тому криві байдужості будуть наближатися до вертикального положення. Більший кут нахилу характерний для кривих байдужості тих індивідів, хто прагне до негайного винагороді Гранична норма тимчасового переваги (marginal rate of time | preference) - це вартість додаткового майбутнього споживання, достатнього для компенсації відмови від одиниці поточного споживання за умови, що загальний добробут індивіда зміниться. , Для відрізка KL MRTP = ДС2/ДС, = 11,5 / 10 = 1,15. Для відрізка MN MRTP = 30/10 = 3, де MRTP-гранична норма тимчасового переваги; ДС2 - обсяг споживання в майбутньому році, необхідний, щоб споживач відклав споживання в поточній році. Міжчасового переваги стосуються інвестицій як у фізичний, так і в людський капітал. В обох випадках люди скорочують поточне споживання в надії збільшити його в майбутньому. Можливості обмеження поточного по-міжчасового споживання на користь майбутнього не безгра-бюджетне обмеження нічной заощаджень визначаються загальною сумою доходу за вирахуванням поточного споживання: S = I - С,, де S - заощадження; I - дохід; Ct - поточне споживання. Міжчасового бюджетне обмеження показує можливості перемикання поточного споживання на майбутнє споживання. Нахил міжчасового бюджетного обмеження АВ (див. рис. 10-4) дорівнює-(1 + i) Кут нахилу залежить від ставки позичкового відсотка Чим він вищий, тим крутіше нахил міжчасового бюджетного обмеження. Точка дотику кривої тимчасового перед-міжчасового вшанування з міжчасового бюджетним рівновагу v обмеженням характеризує межвре менное рівновагу. У точці рівноваги нахил тимчасової переваги дорівнює нахилу міжчасового бюджетного обмеження. MRTP = - (1 + i) (10.4) Точка Е на рис. 10-4 характеризує міжчасового рівновага. Близькість її до точки А або до точки В залежить від доходу, схильності до заощадження і величини відсотка. Зростання ставки позичкового відсотка виражається в повороті міжчасового бюджетного обмеження за годинниковою стрілкою (рис 10-5). Збільшення ставки відсотка з 15 до 20 викликало зростання заощаджень з 20 до 30 тис. дол (рис. 10-6). При цьому майбутнє споживання поточного доходу зросла з 23 тис. дол (20 х 1,15) до 36 тис. дол (30 X 1,20). Це означає, що завдяки підвищенню ставки відсотка стало дешевше отримати долар майбутнього споживання за рахунок поточних доларів. Природно, це спонукає до накопичення. і, і, Рис. 10-5. Зміна міжчасового рівноваги із зростанням ставки відсотка 70 - »80 А Поточне споживання, тис. дол Середній відсоток 20 Пропозиція заощаджень Заощадження за рік, 0 20 -» ??-30 тис. дол Рис. 10-6. Ставка позичкового відсотка і пропозиція заощаджень _ Визначимо тепер сьогоднішню ціну того Дисконтована доллара1 який Ми отримаємо в майбутньому. Якщо вартість ми збережемо дол зараз, то через рік при ставці відсотка i ми отримаємо. 1 дол х (1 + i). Тоді 1 дол, отриманий через рік, зараз коштує менше 1 дол, а саме: 1 дол / (1 + i) - Очевидно, що долар, який ми отримаємо через 2 роки, сьогодні коштує: 1 дол
 / (1 + i) 2 і т. д. Тому поточна дисконтована приведена вартість (Present Discount Value - PDV) - це нинішня вартість 1 долара, виплаченого через певний період часу. Якщо цей період дорівнює одному року, PDV = l / (l + i). Для п років PDV = l / (l + i) n. (10.5) Поточна дисконтована вартість залежить від ставки відсотка. Чим вища ставка відсотка, тим нижче поточна дисконтована вартість (табл. 10-3). Долар, який ми отримаємо через 10 років при 5-процентній ставці, сьогодні стоїть 61,4 цента, при 10 - відсотковою ставкою - 38,6 цента, а при 20-процентній ставці - всього 16,2 цента. Таблиця Ю-3 Теперішня вартість 1 долара Ставка,% Роки 1-й 2-й 5-й 10-й 20-й 1 0,99 0,98 0,951 0,905 ОД 2 2 0,98 0,961 0,906 0,82 0,673 5 0,952 0,907 0,784 0,614 0,377 10 0,909 0,826 0,621 0,386 0,149 20 0,833 0,694 0,402 0,162 0,026 Оцінимо майбутні доходи при альтернативних вкладеннях капіталу. Припустимо, у нас є два види дисконтованого доходу: "Екстра" і "Прима" (табл. 10-4а) Таблиця 10-4 Оцінка майбутніх доходів а) Варіанти майбутніх доходів. Види дисконту-Дисконтований доход по роках рованного доходу Поточний рік 1-й рік 2-й рік "Екстра" "Прима" 100 30 200 200 100 200 б) Величина дисконтованого доходу залежно від ставки відсотка. Види доходу Величина дисконтованого доходу i = 5% i = 10% i = 20% "Екстра" "Прима" 381,1 401,8 364,4 377,0 336,0 325,4 "Екстра" принесе 100 дол доходу в поточному році, 200 дол через рік і ще 100 дол через два роки. "Прима" - відповідно 30, 200 і 200. Який варіант краще? Для того щоб відповісти на це питання, необхідно підрахувати поточну дисконтовану вартість. PDV доходу "Екстра" = 100 + 200 / (l + i) + 100 / (l + i) 2. PDV доходу "Прима" = 30 + 200 / (l + i) + 200 / (l + i) 2. При ставці відсотка, рівної 5%, варіант "Прима" переважніше варіанту "Екстра" (табл. 10-46). Такий же результат ми отримуємо і при ставці відсотка, що дорівнює 10%. Однак при ставці в 20% варіант "Екстра" виявляється переважно варіанту "Прима".? Проаналізована нами модель міжчасового вибору І. Фішера показує, що рівень споживання залежить не тільки від поточного доходу, а й від доходу, який людина (сім'я) планує отримати в майбутньому. Американський економіст франко Модільяні, розвиваючи погляди І. Фішера, висунув гіпотезу життєвого циклу, згідно з якою споживання залежить від доходу, одержуваного людиною протягом усього його життя. Однак у цьому доході, як справедливо зауважив М. Фрідмен, є дві складові. Вже поточний дохід розпадається на постійний дохід (Yp) і тимчасовий дохід (Yt): Y = Yp + Yt. (10.6) Перший пов'язаний з основною сферою діяльності, його легко планувати на майбутнє, він виступає як якась середня величина. Другий пов'язаний з випадковими заробітками "вони можуть бути то вище, то нижче, то відсутні зовсім. Тому їх можна розглядати як своєрідні відхилення від деякої середньої величини. Їх важко планувати заздалегідь, а іноді й безперспективно. Люди, як показав М. Фрідмен, орієнтуються , як правило, на постійний дохід Тому зміни споживання пов'язані в першу чергу з ним. "Оцінка майбутніх доходів відіграє важливу" Р роль при прийнятті рішень з інвести-вартість при розрахунку r? r г інвестицій циям. Для цього використовують поняття чис тій дисконтованої вартості (Net Present Value - NPV). NPV = 7tj / (1 + i) + тс2 / (1 + i) 2 + .. + ТСП / (1 + i) n - I, (10.7) де I - інвестиції; 7tn - прибуток, одержуваний в n-му році; i - норма дисконту (норма приведення витрат до єдиного моменту часу). Норма дисконту (i) може бути ставкою відсотка або який-або іншою ставкою. Іноді доцільно розглядати норму дисконту як альтернативні витрати вкладень в основний капітал. Величина чистої дисконтованої вартості повинна бути більше нуля: NPV> 0. Це означає, що наведена прибуток, очікувана від інвестицій, більше, ніж величина вироблених інвестицій. Отже, необхідно інвестувати тоді і тільки тоді, коли очікувані доходи будуть вищими, ніж витрати, пов'язані з інвестиціями. Ставка позичкового Ставка позичкового відсотка залежить від спро са та пропозиції позикових засобів. Попит р на позикові кошти залежить від вигод ності підприємницьких інвестицій, розмірів споживчого попиту на кредит і попиту з боку держави, організацій та установ. Розрізняють номінальну і реальну ставки позичкового відсотка. Номінальна ставка показує, наскільки сума, яку позичальник повертає кредитору, перевищує величину отриманого кредиту. Реальна ставка - це ставка відсотка, скоригована на інфляцію, тобто виражена в грошових одиницях постійної купівельної спроможності. Саме реальна ставка визначає прийняття рішень про доцільність (чи недоцільність) інвестицій. Таблиця 10-5 Окремі ставки відсотка в США в 1991 р. (у%) Тип ставки відсотка Річні (%), жовтень 1991 Ставка за казначейськими зобов'язаннями строком на 30 років (цінні папери федерального уряду для фінансування боргу) 7,93 Ставка за казначейськими векселями з терміном реалізації 90 днів (цінні папери федерального уряду для фінансування боргу) 4,99 Ставка для першокласних грошових зобов'язань (процентна ставка, що стягується банком з своїх першокласних корпоративних клієнтів) 8,00 Ставка по заставних строком на 30 років (тверда відсоткова ставка по позиках під будинки) 8,78 Ставка по позиці терміном на 4 роки на автомобіль (банківська процентна ставка по позиках під нові автомобілі) 11,06 Ставка по неоподатковуваними муніципальних цінних паперів (процентна ставка за цінними паперами, що випускаються урядом штату або місцевою владою) 6,28 Ставка по кредитних картках споживачам (процентна ставка, що стягується за покупку кредитних карток) 18,24 В умовах досконалої конкуренції існує тенденція до встановлення єдиної ставки позичкового відсотка. Однак реальна конкуренція далека від досконалої. Тому навіть у розвинутій ринковій економіці існує широкий діапазон ставок (см табл. 10-5). Величина ставки відсотка залежить від ступеня ризику (що значною мірою визначається рейтингом і класом ссудозаемщика, наявністю або відсутністю застави у забезпеченні позики і т. д.); терміновості (короткострокові, середньострокові і довгострокові); розміру позики; системи оподаткування (наявність або відсутність пільг для певних категорій позик), структури ринку капіталу і т. д. Чистий ставка позичкового відсотка в США найбільш наближена до ставки за казначейськими зобов'язаннями строком на 30 років. Ці цінні папери федерального уряду випускаються для фінансування державного боргу. Такого роду казначейські зобов'язання є фактично безризиковим вкладенням капіталу. На початку 90-х рр.. річна ставка відсотка по них була на рівні 8-9%. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Ринок капіталу. Позичковий відсоток"
 1.  16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
    В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 2.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
    Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3.  5.3 Фінансове підприємництво
    Ми вже говорили, що основним полем діяльності фінансовим-вого підприємництва є комерційні банки і фондо ші біржі. Що ж являють собою ці інститути ринку? Комерційний банк - це фінансово-кредитна установа акцио нерного типу, кредитующее на платній основі переважно ком мерческіе організації, яка здійснює прийом денежнихвкладов (де-позитив) і другіерасчетниеопераціі
 4.  6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
    Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 5.  22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
    У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 6.  Кредитна система
    Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як один з різновидів обміну в далекі історичні епохи, і його розвиток тісно пов'язаний з розвитком господарської діяльності людства. Існує два види кредиту - натуральний і грошовий кредит. Натуральний кредит з'явився в епоху розкладання первісно общинного ладу. Він існує до цих пір і означає надання в позику
 7.  Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
    Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 8.  12.2 Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
    Джерела формування та структура фінансових ресурсів підприємств Фінансові ресурси підприємства - це сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позикові кошти), що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання і призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних витрат, пов'язаних з розширенням виробництва і
 9.  6.1. Структура і функції сучасного ринку позикових капіталів
    Для визначення сучасного ринку капіталів необхідно звернутися до поняття позичкового капіталу як економічної категорії. Позичковий капітал-це грошові кошти, віддані в позику за певний відсоток за умови повернення. Формою руху позикового капіталу є кредит. Позичковий капітал являє собою особливу історичну категорію капіталу, яка виникає і розвивається в умовах
 10.  6.2. Структура і механізм функціонування кредитної системи, форми кредиту
    Сучасна кредитна система - це сукупність різних кредитно-фінансових інститутів, діючих на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу. Через кредитну систему реалізуються сутність і функції кредиту. Кредит є рух позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, який віддається в позичку на умовах зворотності за певний відсоток.