ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10.1. СУТНІСТЬ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ


Перехідна економіка передбачає рух економіки від одного її стану до іншого. Причому ці стани повинні характеризуватися певною нестійкістю в порівняно нетривалому історичному періоді. Водночас перехідній економіці в цілому повинна бути властива рухливість. При цьому необхідно визнати зміна самих основ економічної системи, включаючи форми координації і власності, а також зміна всіх основних інститутів суспільства. У перехідний період відбуваються зміни в системі принципів і факторів, коли одні з них починають втрачати провідну роль і відходять на задній план, а інші посилюють свою значущість і вплив в со-ціально-економічних процесах.
Розглядаючи характерні риси перехідної економіки, необхідно виходити з різних станів розвитку економіки і суспільства. Незважаючи на те що економічна система в дослідженнях розглядається як би в чистому вигляді, тим не менше, не можна забувати про те, що сама економіка перебуває в якійсь духовно-культурному середовищі і постійно відчуває на собі її вплив через кожного і всіх одночасно. Тому, говорячи про перехідності економіки, необхідно говорити в певному сенсі про рухливості і мінливості самого суспільства, яке не може не відчувати на собі впливу змінюються економічних відносин.
У перехідній економіці існують і стара, і нова основи і ще тільки формується нова система зв'язків. Перехідну економіку характеризує нестабільність розвитку в силу того, що відбуваються постійні зміни старих відносин за відсутності нових інститутів, норм і правил. Виникають нові відносини, в яких беруть участь нові економічні суб'єкти. Крім того, відбувається зіткнення старих і нових економічних інтересів, що призводить до постійного загострення економічних, соціальних та політичних відносин. Все це вимагає створення особливих способів підтримки стабільності та усунення екстремальних умов, що сприяють порушенням у економіці.
Перехідний період в економіці - це історично нетривалий відрізок часу, протягом якого завершується демонтаж адміністративно-командної системи і формується система основних ринкових інститутів. Цей відрізок часу часто називають періодом трансформації. Очевидно, що економічна трансформація є частиною глибоких, принципових змін у суспільстві - в політичному і державно-адміністративному устрої, в соціальній сфері, в ідеології, у внутрішній і зовнішній політиці. У цьому ряду економічна трансформація займає одне з центральних місць, оскільки успіхи і невдачі економічних реформ у величезній мірі визначають суспільно-політичну ситуацію в цілому.
За формою перехідна економіка має спільні риси із змішаною економікою. В обох випадках в рамках однієї економіки має місце з'єднання різнорідних елементів: ринку і державного регулювання, капіталістичних форм і процесів соціальної орієнтації і т.д. Однак за цим ховається якісна відмінність типів економік. Змішана економіка - це характеристика цілісної економічної системи, відтворювану на основі єдності ринкових відносин, державного регулювання та соціальної орієнтації.
Перехідна економіка - це не відтворюється на своїй основі економічна система, а перехід від однієї системи до іншої. Нестійкість, мінливість відрізняють її від сформованої змішаної економіки. Крім цього перехідна економіка охоплює обмежений відрізок часу, а змішана сучасна економіка - це постійний стан розвинених економічних систем.
Початком трансформації є зміна політичного ладу і прихід нової влади. Тривалість перехідного періоду становить, як правило, 10 - 15, максимум 20 років.
Після зміни політичного ладу ті організації, які здійснювали функції державного управління економікою, просто припиняють своє існування або розпускаються розпорядженнями державної влади. Однією з основних і відносно простих форм демонтажу колишньої системи виступає лібералізація, тобто скасування обмежень і заборон, що відносяться до господарської діяльності, наприклад, лібералізація цін, лібералізація зовнішньої торгівлі та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. СУТНІСТЬ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ"
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  У чому сутність перехідного періоду? Чому лібералізації економіки недостатньо для формування ринкових інститутів? За якими напрямками протікає лібералізація економіки? Навіщо потрібна лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків країни і в яких формах вона здійснюється? Що таке роздержавлення власності і за якими напрямками воно проводиться? Навіщо потрібна приватизація? У чому
 2. 1.1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ УМОВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕХОДУ НА РИНКОВІ ВІДНОСИНИ З МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ
  Серцевину будь-якої економіки складає виробництво, створення економічного продукту. Без виробництва не може бути споживання, можна тільки проїдати вироблене. Саме підприємства випускають продукцію, виконують роботи і послуги, тобто створюють основу для споживання і примноження національного багатства. Економіку держави спрощено можна розглядати як сукупність різноманітних
 3. 7.4. Показник, що характеризує РІВЕНЬ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ НА МАКРО-і мікрорівнях
  В умовах зростаючої глобалізації світової економіки загострюється і процес суперництва держав в галузі розвитку науки і техніки. Це пов'язано насамперед з тим, що лідируючі країни в цій області отримають значні економічні переваги від даної глобалізації, з усіма витікаючими звідси наслідками. Тому конкуренція в цій сфері йде не заради змагальності, а заради
 4. 19.1. СУТНІСТЬ банкрутство та антикризове управління
  Для ринкової економіки банкрутство підприємств є невід'ємним атрибутом і результатом конкуренції, а конкуренція, як відомо, - це двигун прогресу. У країнах з розвиненою ринковою економікою щорічно тисячі фірм сходять з арени і з'являються нові, і це вважається природним процесом. Таким чином, в умовах ринкових відносин банкрутство підприємств - це нормальне і
 5. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
  Будучи найважливішою складовою частиною управління територі-ального соціально-економічного розвитку, державне регулювання розвитку регіонів грунтується на спеціальних закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил . Саме закономірності розміщення продуктивних сил оп-ределяют найбільш загальні відносини між продуктивними силами і територією. Особливо велику роль
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк- торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 8. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 9. 18.3 Процес управління персоналом підприємства
  Розглянемо найважливіші етапи процесу управління персоналом підприємства: | кадрове планування; | підбір і відбір персоналу; | адаптацію персоналу; | професійну підготовку кадрів та підвищення квалі фікації; | оцінку персоналу підприємства; | управління конфліктами на підприємстві. 1. Кадрове планування є елементом загальної системи планування підприємства, в рамках якого
 10. 1.2. Зміни в соціально-економічній картині світу
  Розпад Радянського Союзу і розвал РЕВ мали своїм результатом відмова від колишньої класифікації національно-державних суб'єктів світового господарства. Відпала необхідність виділення в окрему групу соціалістичних держав. З тієї ж причини, по суті, втратило право громадянства поняття «третій світ». Виникла нова класифікація. По-перше, за рівнем розвитку всі країни поділяються на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка