Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І .. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

10.1 Сутність страхування. Ознаки та функції.


Страхування (С.) - сукупність особливих перерозподільних відносин між його учасниками у зв'язку з формування цільового страхового фонду за рахунок Д. внесків учасників та у зв'язку з використанням його для відшкодування збитку суб'єктам господарювання або ФО при що сталося подію, який є страховим випадком.
В С. реалізуються і індивідуальні та колективні інтереси в захисті.
Ознаки страхування:
Перерозподіл ст-ти суспільного продукту
Прераспределітельние відносини, зумовлені ймовірністю настання страхового випадку m

побутові
m

тяжкість наслідки
тяжкість
авіакатастрофи наслідки m - частота настання Трикутник Хайнріха велике
середнє

дрібне
подія 2. Передбачається розподіл збитку в часі
Замкнутість розкладки збитку (покриття збитку на одній території) Функції страхування:
Розподільна
ризикова
ощадна
попереджувальна (пов'язана з використанням частини ср-в страхового фонду на зменшення ступеня наслідків або на виключення страхового ризику)
Контрольна (виражається в строго цільовому формуванні і використанні ср-в страхового фонду)
Попереджувальні заходи:
пожежні
по боротьбі з хворобами тварин
профілактика простудних захворювань
ДТП
протисельові та протипаводкові заходи
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.1 Сутність страхування. Ознаки та функції. "
 1. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 2. 18.1. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЦІЛІ ОЦІНКИ
  З переходом економіки Росії на ринкові відносини став розвиватися і ринок нерухомості як складова і істотна частина загального ринку. Нерухоме майно відіграє особливу роль в економічній та соціально-культурного життя будь-якого суспільства, виступаючи в якості найважливішого економічного ресурсу і граючи роль тієї просторової середовища, в якій здійснюється будь-яка людська діяльність.
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби , струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 5. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 6. 5.1. Сутність оборотних коштів (оборотного капіталу) підприємств, їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в денеж ної формі вартість для утворення і використання оборотних про виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підпри ємств, її безперервність. Вони не залишають
 7. 13.1 Сутність і функції страхування.
  Страхування - це система економічних відносин, що виникає при утворенні спеціального грошового доходу та його використанні для відшкодування шкоди, заподіяної майну різними несприятливими факторами, а також для надання допомоги громадянам при настанні різних подій у їхньому житті. Страхування як економічна категорія є складовою частиною категорії фінансів. Об'єктивна
 8. 6.2. Структура і механізм функціонування кредитної системи, форми кредиту
  Сучасна кредитна система - це сукупність різних кредитно-фінансових інститутів, діючих на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу. Через кредитну систему реалізуються сутність і функції кредиту. Кредит є рух позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, який віддається в позичку на умовах зворотності за певний відсоток.
 9. 1. Економічна сутність і функції страхування. Його функції і галузі
  Страхові та резервні фонди необхідні для безперебійного виробництва, для боротьби з силами природи, ліквідації нещасних випадків. На підприємстві створюють оперативні резерви, які використовуються для виробничої діяльності. У масштабах держави створюються стратегічні резерви, які спрямовані на ліквідацію кризових явищ, соціальних вибухів, військових конфліктів, і страхові
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1.Дайте визначення фінансів. Які грошові відносини належать до фінансових відносин? Які функції виконують фінанси і в чому полягає їх значення? Як категорія «фінансів» пов'язана з іншими економічними категоріями? У чому полягає необхідність фінансів? Дайте визначення фінансової системи. Охарактеризуйте сфери і ланки фінансової системи. Що являє собою фінансова