Головна
ГоловнаЮриспруденціяКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право, 2007 - перейти до змісту підручника

10.1. Сутність, завдання та форми попереднього розслідування

Попереднє розслідування - одна зі стадій уголов ного судочинства, здійснювана на досудовому виробництві по кримінальній справі, і, що представляє собою, діяль-ність спеціально уповноважених державних орга-нів та посадових осіб; щодо встановлення обставин з-вершенно злочину, виявленню і закріпленню слідів злочину, розкриття та викриття винних і залу-чению їх в якості обвинувачених при строгому дотриманні прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій. Характеристика попереднього розслідування: Попереднє розслідування - самостійна ста дия кримінального судочинства, якій притаманні всі прин ципи кримінального процес, процесуальні правила і т.д. Попереднє розслідування має допоміжний характер стосовно до судового розгляду, так як визнати особу винною у вчиненні злочину і примі нитка кримінальний закон має право тільки суд. Крім цього, поперед-рительное розслідування створює умови для належного рас смотрения і вирішення кримінальної справи судом по суті.
Відмінність попереднього розслідування від інших стадій кримінального судочинства полягає в специфиче-Ч-* Г | 1 ських завданнях, які повинні вирішуватися на даній стадії. Так завданнями даної стадії буде: встановлення об'єктивних і суб'єктивних ознак злочину шляхом дослідження в строгому відпо вії з кримінально-процесуальною формою обставин вчиненого; швидке і повне розкриття злочину, викриття винних і притягнення їх в якості обвинувачених; виявлення і закріплення доказів по справі; охорона прав і законних інтересів учасників процесу та інших осіб; недопущення продовження злочинної діяльності; встановлення характеру і розміру шкоди, заподіяної злочином і вжиття заходів щодо забезпечення його віз мещения; виявлення обставин, що сприяли преступле-9 нию і вживання заходів щодо їх усунення. Попередньому розслідуванню передує ста дия порушення кримінальної справи.
Попереднє розслідування може проводитися у двох формах: у формі дізнання; у формі попереднього слідства. Попереднє розслідування обмежується процесуальному термінами. Початком попереднього расследова ня є момент порушення кримінальної справи. Остато ням попереднього розслідування є момент; направлення кримінальної справи разом з обвинувальним висновком або обвинувальним актом прокурору для затвердження зазначених процесуальних документів та направлення кримінальної справи до суду для розгляду по суті; припинення кримінальної справи та кримінального преследова ня; направлення справи до суду для вирішення питання про примене нии примусових заходів медичного характеру. 7. Попередньому розслідування притаманне производст під невідкладних слідчих дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Сутність, завдання та форми попереднього розслідування "
 1. 1.3. Історичні типи кримінального процесу
  Тип кримінального процесу - сукупність його рис і характе терни особливостей, що визначають сутність і призначення кримінального судочинства, конкретні його форми, последо вательность процесуальних стадій, коло учасників кримінально-процесуальних правовідносин, їх права та обов'язки і т. д. Залежно від того, які завдання ставляться перед уго ловного процесом, які роль і функції його
 2. 1.4. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії
  Кримінально-процесуальні норми встановлюють, види, послідовність і порядок виробництва процесуальних дій, а також і зміст процесуальних документів (актів). Вони регламентують кримінально-процесуальні форми судочинства, дотримання яких дисциплінує осіб, які здійснюють кримінально-процесуальну діяльність, забезпечує права і законні інтереси всіх осіб, беру участь щих в
 3. Запитання для самоконтролю
  Що собою являє попереднє расследова ня, як стадія кримінального процесу? Які завдання попереднього розслідування? Які форми попереднього розслідування преду сматрівает КПК РФ? Що таке загальні умови попереднього розслідування при вання? Яка система загальних умов виробництва поперед-рительного розслідування? Що таке послідності кримінальних справ? Які ознаки
 4. 12.2. Закінчення попереднього слідства
  Під закінченням попереднього слідства розуміють завершення всіляких слідчих та інших процесуальних них дій по кримінальній справі для прийняття законного і обгрунтованого рішення відповідно до компетенції следо вателя або прокурора. Розрізняють такі форми закінчення попередньо го слідства: напрямок кримінальної справи з обвинувальним заклю чением прокурору; припинення кримінальної
 5. 1. Поняття, значення і система Особливої ??частини кримінального права
  Кримінальне законодавство являє собою сукупність правових норм, за допомогою яких правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю. Однак якщо норми Загальної частини кримінального права встановлюють завдання кримінального законодавства, основу і принципи кримінальної відповідальності, визначають цілий ряд інших основоположних інститутів (дію кримінального закону в часі і
 6. 10.Послевоенное розвиток органів прокуратури СРСР (до 1992 року).
  У повоєнний час працівники прокуратури Союзу РСР, прокуратур РРФСР, УРСР та БРСР провели величезну за своїми масштабами роботу по разобла-ню німецько-фашистських загарбників, встановленню їх злодіянь на окупованих ними територіях Союзу РСР . Висококваліфіковані прокуратури і слідчі брали активну участь в судовому процесі над головними військовими злочинцями, що проходив у
 7. 1.2. Співвідношення кримінального переслідування та нагляду за слідством в діяльності прокурора
  В силу свого характеру і значення функція кримінального переслідування є функцією спеціально уповноважених законом державних органів і посадових осіб. І, безумовно, правий був А. Квачевський, помітивши, що питання, хто повинен переслідувати злочину і якими правами повинен користуватися переслідувач для досягнення своєї мети, грає настільки важливу роль в пристрої кримінальної
 8. 1.3. Керівництво розслідуванням як правова основа доказової діяльності прокурора
  Питання про сутність діяльності прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами попереднього слідства породив різні теоретичні концепції. Згідно з однією з них, діяльність прокурора обумовлена ??його функцією нагляду за дотриманням і виконанням законів. Отже, основне призначення прокурора - забезпечити виробництво розслідування в точній відповідності з
 9. 2.1. Поняття і система форм участі прокурора в доведенні
  Зі сказаного вище випливає, що діяльність прокурора, що у доведенні, як і доказування в цілому, є діяльністю процесуальної, тобто вливається в належну процесуальну форму. Тому визначити форми участі прокурора у доведенні - значить виявити ті специфічні види процесуальної діяльності, яку здійснює прокурор, прагнучи до встановлення істини. Слід
 10. Примітки
  Соловйов О.Б. Про функції прокуратури в досудових стадіях кримінального судочинства / / Проблеми вдосконалення прокурорського нагляду: Матеріали науково-практичної конференції. М., 1997. С.121. Строгович М.С. Курс радянського кримінального процесу. М., 1958. С.99. Савицький В.М. Державне обвинувачення в суді. М., 1971. С.42. Ларін AM Розслідування по кримінальній справі: Процесуальні функції.