Головна
ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
Колесов В.П., Кулаков М.В.. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

10.1. ТЕОРІЯ платіжного балансу

Теорія платіжного балансу передбачає, що при режимі вільного плавання обмінний курс двох валют визначається виходячи з попиту та пропозиції на них з метою забезпечення торгових угод та операцій руху капіталу. Візьмемо найпростіший приклад, коли потреба у валюті визначається тільки експортно-імпортними операціями двох країн, наприклад Росії та Іспанії, де в якості валют використовуються рублі і євро з відповідально.
При плаваючому курсі ціна євро, виражена в рублях, оп ределяется точкою рівноваги, розташованої на перетині кривих попиту та пропозиції валюти. Припустимо, що весь російський імпорт представлений тільки імпортом з Іспанії у вигляді меблевих гарнітурів, а іспанська тільки імпортом з Росії у вигляді нафти. Відповідно, весь експорт Іспанії - це експорт меблів до Росії, а весь експорт Росії - це екс порт нафти в Іспанію. Спочатку ці експортно-імпортні опе рації здійснювалися на умовах бартеру з розрахунку 30 т НЕ фти за гарнітур. У міру розвитку торгівлі на зміну бартер вим операціях прийшли розрахунки у валюті. При цьому один меблевий гарнітур в Іспанії коштував 6 тис. євро, а 1 т нафти в Росії коштувала 6 тис. руб. Отже, щоб оплатити один гарнітур, нуж але 180 тис. руб. Але обмін одного гарнітура на 30 т нафти рав нозначен обміну 6 тис. євро на 180 тис. руб., Тобто 1 євро дорівнює 30 руб., Або можемо сказати, що валютний курс дорівнює 30 руб. за 1 євро. Якщо Росія імпортувала 100 іспанських гарнітурів на суму 600 тис. євро, а Іспанія імпортувала 3 тис. т ріс сийской нафти на суму 18 млн руб. при курсі 30:1, торговий баланс як найважливіший елемент платіжного балансу при даному курсі виявився врівноваженим. Цей курс називається равновес-ним, а точка В - точкою рівноваги (рис. 10.1).
Попит Росії на євро показаний негативним нахилом кри вої, що означає, чим дорожче рубль, тим більше попит на євро з боку Росії. Це означає, що чим вище обмінний курс рубля, тобто потрібно менше рублів, щоб придбати 1 євро, тим дешевше для Росії імпортувати товари з Іспанії або осу ществлять там інвестиції. У нашому прикладі вартість росій ського експорту становить 18 млн руб., Що при рівноважному курсі еквівалентно 600 тис. євро, або 100 меблевих гарнітурів.
Якщо рубль подорожчав до 20 руб. за 1 євро, це означає, що за ті ж 18 млн руб. можна буде купити 900 тис. євро, або 150 ме-
45

С
450600900 тис. євро
Рис. 10.1. Попит і пропозиція валюти і валютний курс.
40
30
20
Кількість валюти
О "
На малюнку показано зміна в попиті і пропозиції євро залежно від обмінного курсу. Чим дешевше рубль, тобто потрібно більше рублів, щоб пріобрес ти 1 євро, тим дорожче імпортувати товари із зони євро, отже, тим менше попит на євро з боку Росії. І навпаки, чим дорожче рубль, тим дешевше імпортувати товари із зони євро, тим боли попит на валюту цієї зони. З іншого боку, чим дорожче рубль, тим пропонується меншу кількість євро покупцями російських товарів. Зміна еластичності кривих попиту та пропозиції показують криві С ', 5', що мають меншу еластичність, ніж криві С і 5.
бельной гарнітурів. Отже, попит на євро з боку резидентів Росії виріс з 600 тис. до 900 тис. євро. І наобо рот, чим нижче курс рубля, тим менше попит на євро, тим доро ж імпортувати товари з Іспанії. Якщо рубль знецінюючи ється до 40 руб. за 1 євро, це означає, що за 18 млн руб. можна буде купити 450 тис. євро, або тільки 75 меблевих гарнітов рів. Таким чином, попит на євро з боку резидентів Рос оці знижується з 600 тис. до 450 тис. євро.
З іншого боку, крива пропозиції валюти має звичайно позитивний нахил. Це означає, чим дорожче рубль, тим пропонується меншу кількість євро іспанськими покупцями російських товарів. Іншими словами, іспанські резиденти на ходять російські товари дорогими, оскільки повинні розходитися вать на них більше євро.
Подорожчання валюти однієї країни означає здешевлення валюти іншої країни, і навпаки, а це означає, що ціна од ної валюти назад пропорційна ціні другий: якщо ціна 1 євро дорівнює 30 руб., то ціна 1 руб. дорівнює ' / 30 євро.
За інших рівних умов знецінення національної ва люті по відношенню до іноземних валют здешевлює екс порт країни і здорожує її імпорт. Подорожчання національної валюти робить дорожчим експорт країни і здешевлює її імпорт. Такий вплив курсу на обсяги експорту та імпор та країни є основою регулювання платіжного балансу за допомогою зміни валютного курсу. Як видно на графи ке (рис. 10.1), при підвищенні курсу до 20 руб. за 1 євро при незмінному обсязі поставок російської нафти попит россий ських резидентів на імпорт іспанських товарів зросте до 900 тис. євро (точка С), тоді як пропозиція євро (іспанські резиденти готові оплатити російський імпорт) при цьому курсі составля ет тільки 500 тис. євро (точка Г). Рівновага на валютному рин ке порушено. У платіжному балансі Росії утворився дефіцит у розмірі 400 тис. євро.
Таким чином, при курсі 20: 1 Росія не може покрити 400 тис. євро. Вона повинна або знайти євро, або змінити про менний курс. Як правило, спочатку країни вдаються до вимірюв нению валютного курсу. У нашому прикладі досить повернути ся до курсу 30:1, щоб попит і пропозиція валюти уравня лись і був усунутий дефіцит платіжного балансу. При цьому ступінь знецінення залежить від рівня реакції експорту і їм порту на зміни валютного курсу, тобто від еластичності кри вих попиту та пропозиції. На рис. 10.1 видно, що криві В 'і У мають меншу еластичність, ніж криві В і 5. З цього випливає, що при подорожчанні євро до 30 руб. за 1 євро і при ела стичностью, позначеної кривими В 'і У, дефіцит платіжно го балансу ще не був би усунений. Він буде усунений тільки при курсі 40 руб. за 1 євро (точка С).
На графіку показано, як зміна обмінного курсу впли яет на величину експорту та імпорту. Але є і зворотне влия ня експортно-імпортних потоків на формування валютно го курсу. Так, зростання імпорту означає зростання попиту на иностран ную валюту і, відповідно, її подорожчання . У нашому прикладі зростання російського імпорту з Іспанії призводить до збільшення попиту на євро і виразиться на графіку у зміщенні кривої В вправо в положення В ", що означає подорожчання євро до 45 руб. за 1 євро (точка А). Скорочення імпорту буде відображено сме щением кривої попиту ліворуч і падінням ціни євро. Следова тельно, при оцінці можливих змін валютного курсу не обходимо враховувати всі фактори, які можуть вплинути на збільшення або скорочення імпорту в країну. До основних з них відносяться зміни тарифів, системи оподаткування, фази ділового циклу, встановлення квот на імпорт, неврожаї, технологічні нововведення, які викликають помітне зростання вироб водительности, заходи державного регулювання.
Експорт країни також дуже впливає на пове дення курсу її валюти. Хоча в нашому прикладі розрахунки по екс порту нафти виробляються в євро, російському експортери не фти потрібні рублі для виплати заробітної плати, податків, за купки вітчизняного обладнання. Тому збільшення російського експорту викликає зростання попиту на рублі на валют ном ринку і підвищення курсу рубля. Отже, при оцінці можливих змін курсу валюти необхідно враховувати фак-тори, які можуть впливати в ту або іншу сторону на експорт країни. Прикладом може служити ситуація в світі в січні 2003 р., коли світ перебував в очікуванні війни в Іраку. Тоді ціни на світовому нафтовому ринку зросли, в тому числі на Рос сийской нафту, і виріс курс рубля по відношенню до долара.
Однак валютний курс формується не тільки під впливом ем потоків товарів і послуг. На нього можуть впливати операції, пов'язані сдвижением фінансових ресурсів, кото риє також знаходять відображення в платіжному балансі. Потоки між родного кредитів можуть частково або повністю нейтрали зовать вплив міжнародної торгівлі на обмінний курс. На практиці нерідко так і відбувається. Імпорт фінансується позиками, наданими експортерами імпортеру. Отримувачі ється, що імпорт породжує пропозицію національної валюти бо ти (попит на іноземну), а отриману позику в іноземній валюті породжує попит на національну валюту. В результаті грошові потоки взаємно врівноважуються, і зміни курсу валюти не відбувається.
Якщо ж імпорт не дорівнює експорту та ця відмінність не ком компенсується відповідним запозиченням в іноземній валюті, попит і пропозиція її не врівноважена, відбудеться зміна валютного курсу.
* На практиці ціни на нафту встановлюються в доларах США, і в якості валюти платежу в контрактах на поставку нафти, як пра вило, вказується американський долар.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. ТЕОРІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ "
 1. Запитання для закріплення матеріалу
  1. Які з факторів, що роблять вплив на формування ня валютних курсів, відносяться до фундаментальних і ка кі до факторів короткострокової дії? 2. Як пояснює теорія платіжного балансу залежність ва лютного курсу від показників платіжного балансу? 3. Яка залежність валютного курсу від еластичності попиту та пропозиції валюти? 4. За яких умов дотримується рівновага на міжна
 2. 1.5. Структура сучасної економічної теорії
  Питання до розгляду Класифікація як найважливіший інструмент структурування наукової теорії. Принципи та їх роль у класифікації наукових знань. Систематизація наукового знання. Абстрактний об'єкт як основний елемент структури теоретичного знання. Критерії структурування економічної теорії. Основні поняття і категорії: структура, логіко-математичні теорії, змістовні
 3. 1.1. МЕРКАНТИЛІЗМ
  Отже, торговий обмін між представниками різних народів зародився в давнину і довгий час носив спорадичний ха рактер. Цей обмін розширював коло предметів споживання і користування понад вироблених на місці, як правило, у бо гатих і привілейованих людей, практично не позначаючись на рівні добробуту більшості населення. Торгівля була ризикованим заняттям, систематизованих
 4. ВАЛЮТНИЙ КУРС
  Валютний курс, будучи ціною однієї валюти, вираженої в іншій валюті, підданий коливанням, як ціна будь-якого друго го активу. Ці коливання пов'язані зі зміною попиту і пред ложения. Попит на валюту і пропозиція валюти залежать від ряду факторів, взаємодія яких і формує валютний курс. Серед безлічі чинників, які визначають валютний курс, зазвичай виділяють фундаментальні
 5. Висновки
  1. Серед безлічі чинників, які визначають валютний курс, зазвичай виділяють фундаментальні фактори і внееко номічного фактори, які є, як правило, фак торами короткострокової дії. Фундаментальні факто ри визначаються макроекономічними показниками, таки ми, як динаміка ВВП, темпи інфляції, стан платіжного балансу і його головного розділу - рахунку поточних операцій,
 6. Глосарій
  Абсолютна перевага у витратах виробництва. Якщо країна А може при одних і тих же витратах ресурсів виробити більше товару, ніж країна Б (тобто з меншими витратами ми на одиницю продукції), то країна А має абсолют вим перевагою у витратах виробництва перед стра ної Б. Абсорбційна здатність. Можливий обсяг іноземної го сударственной та приватної фінансової допомоги, яку
 7. 1.3. НАСЛІДКИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Постановка питання про наслідки процесів економічної глобалізації для окремих країн і груп країн світового пові вин є виправданою. З одного боку, теорія між народної економіки однозначно свідчить про те, що відкриття ринків для іноземної конкуренції, інтенсіфіка ція міжнародної торгівлі, міждержавногопереміщення фі нансових ресурсів та інвестицій створюють можливості
 8. 9.2. СУЧАСНІ ФОРМИ світогосподарських зв'язків на мікрорівні В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧОЇ СФЕРІ
  Розвиток міжнародних економічних відносин здійснюється як на мікро-, так і на макрорівнях в різних формах. До числа основних форм мікроекономічного рівня належать такі: 1. Міжнародна торгівля товарами та послугами. 2. Інтернаціональне переміщення підприємницького і позичкового капіталів. 3. Міжнародна міграція робочої сили. 4. Створення спільних підприємств.
 9. Запитання і завдання для повторення
  У чому різниця між внутрішнім і зовнішнім рівновагою? 2. Чому модель. / Х-ХМхарактерізует не загальне рівновагу в макроекономіці, а лише рівноважний рівень попиту? 3. Чим відрізняється національний продукт від національних витрат? 4. Чому скорочення імпорту буде в кінцевому рахунку негативно позначатися на експорті? 5. Покажіть за допомогою моделі "кейнсіанський хрест" вплив сальдо торгового
 10. Запитання і завдання для повторення
  У чому полягають головні цілі макроекономічної політики у відкритій економіці? 2. Які основні інструменти макроекономічної політики у відкритій економіці? 3. Поясніть, чому експорт товарів і послуг - функція тільки обмінного курсу, тоді як імпорт залежить як від обмінного курсу, так і від рівня національного доходу. 4. Що таке висока і низька мобільність капіталу? Як