Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Савін К.Н.. Економічна теорія: введення в економічний аналіз, 2006 - перейти до змісту підручника

10.1 ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ ЯК відокремилися частина промислового капіталу


Торгівля - одна з найдавніших форм докладання праці людини і підприємницького уміння. Обмін виник з першим великим суспільним поділом праці, і його межі розширювалися в міру виділення у відносно відособлені все нових і нових видів діяльності. Поступово в прямий зв'язок виробника-продавця зі споживачем-покупцем вклинюється посередник, і продаж продукції стає його основним заня-тием.
Торговий капітал виник задовго до зародження капіталістичного способу виробництва й історично передував промисловому капіталу. У період розпаду феодалізму він активно сприяв становленню капіталістичного способу виробництва, прискорюючи руйнування дрібних товаровиробників, залучаючи натуральне господарство феодалів в ринкові відносини, підкоряв його цілям наживи і збагачення. Торговому капіталу належала важлива роль у розвитку економічних зв'язків між районами і країнами, у формуванні національного і світового ринку.
Джерелом прибутку на торговий капітал служила частина вартості, створюваної працею дрібних товаровиробників-ремісників і селян, а також частина додаткової праці підневільних працівників у рабовласницьких латифундіях і поміщицьких господарствах, у збуті продукції яких брав участь купець. Основним методом отримання прибутку служив внееквівалентний обмін: товар купувався за цінами нижче вартості, а продавався за цінами, перевищують вартість. Концентрація коштів в руках купців була необхідною передумовою для формування великого машинного виробництва. Купецький капітал з'явився і своєрідною передумовою для утворення та затвердження всевладдя промислового капіталу епохи капіталізму. Можна з повною підставою стверджувати, що купець послужив прообразом в становленні великого підприємця і настільки ж великого хижака - промислового капіталіста.
При всьому цьому, за всіма законами еволюції в нових умовах торговий капітал втратив своє самостійне значення і з великого владаря в економічному житті суспільства перетворився на слугу промислового капіталу, а точніше, в його відокремилася. Кругообіг промислового капіталу, проходячи у своєму русі три стадії і відповідно до цього змінюючи свою форму, служить своєрідною матеріальною основою для поділу праці між підприємцями. Одні з них спеціалізуються на реалізації готової продукції і здійснюють торгове обслуговування промислового капіталу, інші концентрують у своєму розпорядженні капітал у грошовій формі і надають його в борг промисловцям і торговцям під визначений відсоток. Підприємці, що вклали свої гроші в матеріальне виробництво, як правило, самі не організують продаж продукції, що випускається. Для цього їм довелося б частину капіталу вилучити з виробництва та розмістити в сфері обігу, що неминуче призвело б до часткової втрати прибутку від виробництва. Великими оптовими партіями вони продають їх на товарних біржах чи безпосередньо торговим посередникам, що мають мережу роздрібних магазинів.
Товарна біржа зосереджує оптову торгівлю масовими, головним чином, сировинними та продовольчими товарами (кольорові метали, бавовна, зерно, цукор і т.д.). Товари продаються за зразками або стандартами (який містить перелік необхідних ознак - якість, сортність), причому встановлюються розміри партій продаваних товарів.
Відокремлення торгового бізнесу багато в чому сприяло швидкому розвитку і вдосконаленню торговельного обслуговування населення, поліпшенню організації обліку купівельного попиту, що з неминучістю вело до збільшення витрат у сфері обігу.
В епоху вільної конкуренції відокремлення торгового капіталу було яскраво вираженим. Купець залишався ключовою фігурою в економіці та нерідко ставив свої умови промисловцеві. Надалі, у міру поширення монополістичних відносин, все помітніше починає виявлятися протилежна тенденція. Великі промислові компанії нерідко створюють власну збутову мережу і намагаються тримати під контролем реалізацію і споживання своїх товарів. Це особливо характерно для підприємств, що випускають засоби виробництва і товари тривалого користування для сфери особистого споживання - автомобілі, телевізори, відеоапаратуру, холодильники і т.д. Фірми-виробники беруть на себе сервісне обслуговування складної побутової і виробничої техніки в місцях їхнього застосування й тим самим створюють впевненість у споживача в ефективному її використанні. У порядку зворотного зв'язку виробництво одержує інформацію про конструктивні й експлуатаційні недоліки в випускається техніці. З іншого боку, потужні торгові компанії нерідко відкривають власні виробництва. Реальністю стало "зустрічний рух" промислового і торгового капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ ЯК відокремилися частина промислового капіталу "
 1. 3.3.1 Ринок цінних паперів, його структура
  Ринок цінних паперів (фондовий ринок) представляє собою частину фінансового ринку, при цьому він відрізняється від інших видів ринку, насамперед, специфікою товару. Цінний папір - товар особливого роду. Вона одночасно і титул власності, і боргове зобов'язання, право на отримання доходу і зобов'язання виплачувати дохід. Цінний папір - товар, який не маючи власної вартості (вартість
 2. Глава 2. Міжнародний поділ праці та світогосподарські зв'язку
  Важливість міжнародного поділу праці (МРТ) для економічного і соціального розвитку будь-якої країни в сучасних умовах важко переоцінити. Воно є об'єктивною основою науково-технічних, виробничих, торгово-економічних зв'язків між усіма країнами світу безвідносно до їх суспільному ладу. На його фундаменті інтернаціоналізація виробництва розгортається як глобальний
 3. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 4. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій та регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 5. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно - фінські і литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 6. 3.5. Форми інтеграції компаній
  У світовій практиці склалися такі форми інтеграції компаній: стратегічні альянси, консорціуми, картелі, синдикати, пули, асоціації, конгломерати, трести, концерни, промислові холдинги, фінансово-промислові групи, які умовно можна розділити на дві групи: жорсткі і м'які. До жорстких організаційних форм інтеграції компаній відносяться концерни, трести, а до м'яких - асоціації,
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни ( наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий ,
 10. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від