ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Наталя Борисівна Ермасова. Фінанси: конспект лекцій, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Мета, завдання і структура фінансового менеджменту


Фінансовий менеджмент - це управління фінансово-господарською діяльністю фірми на основі використання сучасних методів. Його роль у діяльності організації многоаспектна і дуже важлива на сучасному етапі.
Основними завданнями фінансового менеджменту є:
фінансове та бізнес-планування;
інвестиційне планування;
аналіз ефективності угод зі злиттів і поглинань;
розробка облікових політик бухгалтерського, податкового та управлінського обліку;
координація бюджетного планування і контролю;
управління грошовими коштами та оборотним капіталом;
управління фінансовими ризиками;
управління активами - формування, контроль та аналіз виконання нормативів по оборотності поточних (дебіторська заборгованість, запаси, кредиторська заборгованість) і довгострокових (основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення) активів;
управління витратами і прибутком:
координація процесів розробки, затвердження і коригування нормативів по витратним статтями;
облік витрат і калькулювання собівартості;
складання сегментної звітності;
розробка заходів щодо оптимізації використання ресурсів;
аналіз ціноутворення і управління асортиментним портфелем;
забезпечення фінансовими ресурсами:
управління взаємовідносинами з потенційними джерелами фінансування, із зовнішніми інвесторами;
визначення потреб у фінансуванні;
проведення угод із залучення фінансових ресурсів;
фінансове прогнозування;
внутрішній аудит;
податкове планування та облік;
контролінг;
просування економічного способу мислення:
розробка програм навчання співробітників компанії процесу прийняття ефективних управлінських рішень;
створення моделей і нормативів для прийняття рішень.
Вирішення цих завдань покладається на різних фахівців залежно від організаційної структури, розміру організації, завдань, що стоять перед нею. Функції фінансового менеджера можуть виконувати дирекція з фінансів, бухгалтерія, фінансовий директор, комерційний директор, генеральний директор, фахівці, залучені зі сторони. Щоб структура фінансово-економічної служби була оптимальною, рекомендується обговорити з керівництвом компанії завдання фінансової служби, що випливають із стратегічних цілей, можливість делегування повноважень, необхідних для реалізації цих завдань, коло обов'язків співробітників, а також систему оцінки діяльності фінансового блоку і його руководітеля.1481
Багато в чому роль фінансового директора в компанії зумовлюється типом і структурою бізнесу, а також етапом розвитку компанії. Виділяють три найбільш поширені в даний час моделі діяльності фінансових директорів:
1) генеральний директор самостійно приймає всі рішення; фінансовий директор виконує завдання головного бухгалтера, обліковця - малий бізнес;
фінансовий директор є однією з ключових фігур. Вартість і позиція компанії на ринку залежать вже не тільки з ефективних продажів і виробництва, але і від управління фінансами - середній бізнес;
на чолі компанії стоїть генеральний директор, який несе відповідальність за стратегію підприємства, продажу, маркетинг. Однак при цьому жоден долар не може бути витрачений без згоди фінансового директора - великий бізнес. * 491
При створенні в організації фінансового блоку необхідно враховувати специфіку бізнесу, традиції, що склалися в компанії, наприклад, виконання співробітниками суміжних функцій, особливості організаційної структури. Безумовно, це дещо ускладнює процес адаптації початківця фінансового директора, але, приміром, не знаючи специфіки бізнесу компанії, він не зможе ефективно впоратися навіть з простими завданнями, що стоять перед фінансово-економічною службою. * 501
Основне завдання фінансового директора полягає в організації роботи очолюваних ним підрозділів по п'яти основних напрямках: контролінг, фінансове планування, бухгалтерський і податковий облік, управління потоками грошових коштів (казначейська функція), управлінський облік, управління фінансовими ризиками.
Контролінг можна охарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування і планування, встановлення механізмів та інструментів досягнення поставлених завдань, а також перевірки того, наскільки успішно вони виконані. Цю роботу, як правило, виконує відділ фінансового контролінгу, або планово-економічний відділ. При визначенні функцій співробітників цього підрозділу слід пам'ятати, що система контролінгу тримається на чотирьох китах: обліку, аналізі, плануванні та організації бізнес-процесів, що відносяться до компетенції фінансового директора.
У функції казначейства компанії зазвичай входять поточне управління грошовими потоками, визначення черговості платежів, порядку взаєморозрахунків, валютообмінні операції, а також контроль платежів і залишків на рахунках компаній усередині периметра групи, якщо мова йде про холдинг. Найчастіше казначейство виділяється в окремий підрозділ у великих і середніх компаніях, в невеликих фірмах відповідні функції виконують один або кілька співробітників (наприклад, менеджер по роботі з банками).
Для залучення фінансування і вибору найбільш вигідного способу розміщення тимчасово вільних коштів в рамках фінансово-економічної служби може створюватися відділ фінансування (кредитний відділ). Однак у багатьох компаніях функція залучення і розміщення грошових коштів нерідко також знаходиться у сфері відповідальності казначейства. При цьому діяльність даних підрозділів не обмежується тільки лише вибором надійного банку і отриманням кредитів на прийнятних для компанії умовах. У завдання фінансового директора входить і організація взаємодії за даними напрямками інших підрозділів підприємства. Досягти ефективної взаємодії можливо, якщо буде регламентовано порядок такої взаємодії в частині збору та надання необхідної інформації.
Основні завдання, що стоять перед фінансовим менеджером, визначаються під впливом ряду факторів: конкурентного середовища, необхідності постійного технологічного вдосконалення, потреби в капітальних вкладеннях, мінливого податкового законодавства, світової кон'юнктури, політичної нестабільності, інформаційних тенденцій, змін процентних ставок і ситуації на фондовому ринку. Формуючи відповідну фінансову політику, фінансовий менеджер повинен розробити алгоритм досягнення фінансового успіху. Максимізація коштів підприємства завдяки правильному вибору способів фінансування, проведення відповідної дивідендної політики та
мінімізації ризиків при отриманні чистого прибутку - завдання поточної і перспективної діяльності в галузі управління фінансами.
Фінансове управління являє собою процес вироблення і здійснення управлінських рішень з метою впливу на фінанси, грошовий оборот, фінансові відносини. Керуючий вплив на фінанси необхідно для досягнення фінансової стійкості, стратегічних і тактичних цілей підприємства.
Таким чином, досягнення і підтримання фінансової стійкості - головне завдання фінансового управління. Її рішення припускає, що фінансове становище підприємства характеризується:
високою платоспроможністю;
ліквідністю балансу;
ліквідністю активів;
кредитоспроможністю;
рентабельністю.
Домогтися поєднання цих характеристик можливо при дотриманні ряду найважливіших балансових пропорцій:
найбільш ліквідні активи повинні покривати найбільш термінові зобов'язання (кредиторську заборгованість) або перевищувати їх;
швидко реалізованих активи (дебіторська заборгованість, кошти на депозитах) повинні покривати короткострокові пасиви (короткострокові кредити) або перевищувати їх;
повільно реалізовані активи (запаси готової продукції, сировини або матеріалів) повинні покривати довгострокові пасиви або перевищувати їх;
важкореалізовані активи (будівлі, земля) повинні бути покриті постійними пасивами (власними засобами) і не перевищувати їх.
Фінансове управління повинне передбачати можливості цілеспрямованого вдосконалення окремих функціональних блоків, елементів системи та будь-якої їх сукупності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Мета, завдання і структура фінансового менеджменту "
 1. Тема 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
  Наука фінансового менеджменту та основні її світові школи: західноєвропейська і американська особливості формування російської школи фінансового менеджменту. Мета, завдання і структура фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як система управління. Фінансовий менеджмент як форма підприємництва. Фінансовий механізм і його структура. Фінансовий менеджмент як наука і мистецтво прийняття
 2. Практикум з курсу
  Індивідуальні завдання Завдання 1. Позика в розмірі 50 т. руб. видана на півроку за простою ставкою відсотка 28% річних. Визначити нарощену суму. Відповідь: S = P (1 + ni) S = 50 * (1 + 0.5 * 0.28) = 57 т. руб. Завдання 2. Кредит у розмірі 20 млн. руб. видається на 3,5 року. Ставка відсотка за перший рік - 30%, за кожне наступне півріччя ставка зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і
 3. 2.1. Основи формування підприємницьких мереж
  За останнє десятиліття в поведінці та свідомості громадян держав СНД відбулися і продовжують відбуватися значні зміни. Вони викликані, насамперед, переходом до іншої системи розвитку суспільства, побудованої на впровадженні ринкових відносин та активізації підприємницької діяльності. При цьому важливими стають відносини і поведінку людей на різних рівнях їх участі у
 4. 2.4. Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси
  Впровадження технологічних парків у світову підприємницьке середовище визначає якісно новий підхід до умов реалізації та забезпечення процесів підприємницької діяльності і створення сприятливого середовища, в якій наукові ідеї перетворюються на унікальну науково- технічну продукцію та здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Будь-яке місто або регіон завжди
 5. 4.4. Інноваційна корпоративна культура
  Корпоративна культура - це система цінностей і переконань, поділюваних усіма працівниками компанії, предопределяющая їх поведінку і характер життєдіяльності організації. Будь-яка комерційна організація - це складна система, основою життєвого потенціалу якої є організаційна (корпоративна) культура. Корпоративна культура не тільки відрізняє одну організацію від іншої, але й
 6. 17.1 Фактори, що впливають на реструктуризацію
  Реструктуризація підприємств в ринкових умовах має на меті швидкої адаптації до умов зовнішнього сере ди, мобільності управління, зростання показників ефективності та конкурентоспроможності. Трансформаційний характер російської економіки визначає залежність процесу реформування підприємств від ряду факторів: 1) організаційно-правової форми підприємств; 2) пріоритетів і цілей
 7. 34.5 Антикризове управління діяльністю підприємств
  Основоположні процедури, застосовувані до підприємств-боржників, відображені у Федеральному законі «Про неспроможність (банкрутство)». Сукупність заходів, що застосовуються до підприємств-банкрутів з гласно з чинним законодавством (рис. 34.2), можна розділити на дві основні групи: реорганізаційні та ліквідаційні. Основна відмінність всіх реорганізаційних процедур від ліквідувати-даціонних полягає
 8. 12.3. ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ПРАЦІ
  Спосіб виконання тієї чи іншої роботи в своїй основі оп ределяется технологією, яка встановлює зміст та необ-ходимую послідовність технологічних операцій і процес сов виробництва. Але успішність трудового процесу, більша або менша економія матеріальних і трудових витрат залежать від при-міняних прийомів і методів праці. Одні й ті ж вироби, деталі, операції можуть бути
 9. 11.3. Форми і схеми участі малого підприємництва в міжнародному бізнесі в умовах нової конкуренції
  Малий бізнес може діяти при освоєнні зарубіжних ринків як самостійно, прокреслюючи власну траєкторію господарських відносин з зарубіжної клієнтурою, так і виступати на зовнішніх ринках у взаємодії з великим бізнесом, використовуючи його платформу і пози ції на цих ринках. Ефективність роботи малого підприємництва за обома отме ченним напрямах залежить від застосовуваних форм
 10. 13.1. Концепція маркетингу: поняття, цілі
  Статус, теорія і практика маркетингу за минулі роки серйозно вимірюв нілісь. З одиничної функції компанії маркетинг трансформується у філософію сучасного бізнесу, стає основою його структурної організації та розвитку. З головних передумов виникнення маркетингу слід виокрем лити п'ять: наявність ринку покупця, для якого характерно доминиро вання пропозиції над попитом, тобто
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка