Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007 - перейти до змісту підручника

10.1 Заробітна плата в сучасних умовах

У найбільш загальному вигляді оплата праці працівників представляє собою компенсацію роботодавцем праці найманого працівника, со- Відповідаю кількістю та якістю виконаної роботи. Раз міри цієї компенсації мають цілком певні количест ються кордону, оскільки, з одного боку, вони повинні забез печити: працівнику - певний рівень задоволення його особистих і соціальних потреб; роботодавцю - отримання від працівника результату, необхідного для досягнення кінцевої мети підприємства. Розрізняють грошову і негрошову (натуральну) форми оплати праці. Основна форма - грошова. До негрошових фор мам оплати в сучасних умовах вдаються дуже рідко. Однак в умовах порушеного грошового обігу, гіпер інфляції і нестабільного, кризового стану економіки, відсутності надійного механізму індексації доходів на зростання цін негрошові форми оплати праці можуть отримувати більш ши рокое поширення. Заробітна плата виконує багато функцій, які в сово купности дозволяють правильно зрозуміти її сутність: | відтворювальну, яка полягає в забезпеченні віз можності відтворення робочої сили; | стимулюючу (мотиваційну), спрямовану на підвищення шення зацікавленості в розвитку виробництва; | соціальну, що сприяє реалізації принципу соці альний справедливості; | обліково-виробничу, характеризує міру участі живої праці в процесі утворення ціни продукту, його до лю в сукупних витратах виробництва.
Кожна функція містить у собі елементи інших функцій. Наприклад, обліково-виробнича, відтворювальна, стиму лірующая одночасно грають і соціальну роль. У воспроиз водственной функції реалізуються стимулююча та обліково-виробнича функції заробітної плати. Підвищення рівня стимулюючої ролі заробітної плати залежить від ряду факторів, які діляться на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх факторів відноситься організація заробітної пла ти. Під організацією заробітної плати розуміється її побудова, забезпечення взаємозв'язку кількості і якості праці з розмірами її оплати, а також сукупність основних елементів. Внутрішні фактори відіграють домінуюче ключове значення у підвищенні стимулюючої ролі заробітної плати, тобто її організації. Із зовнішніх факторів можна виділити, наприклад, преобразова ня системи управління, організаційних структур виробництва, правових основ і норм господарювання, відповідності попиту та пропозиції на товари та послуги, усунення приписок, хабарів, інших видів нетрудових доходів. Принципи організації заробітної плати - це об'єктивні, науково обгрунтовані положення, що відображають дію економі чеських законів і спрямовані на більш повну реалізацію функцій заробітної плати.
До найбільш характерних принципам організації заробітної плати належать: | неухильне зростання номінальної та реальної заробітної плати; | відповідність міри праці міру його оплати; | матеріальна зацікавленість працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці; | забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання заробітної плати. Основою організації оплати праці служить тарифна система, яка включає тарифну ставку, тарифну сітку, тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифні сітки рекомендується розробляти з діапазоном розрядів 1-6 за аналогією з Постанов ленням № 1115 від 1986 або на основі міжгалузевої Єдиної та рифної сітки. У районах з несприятливими природно-кліматичними ус ловиями для збільшення розмірів тарифної оплати працюючих у бюджетній сфері, встановлені районні коефіцієнти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 Заробітна плата в сучасних умовах "
 1. Література
  Як домогтися успіху. Практичні поради діловим людям. М., 1992. Костін J1.A. Російський ринок праці. М., 1999. Макконнелл K.P., Брю C.JI. Економікс. М., 1999. Гол. 8. Маркс К. Капітал. Т. 1. Від. 6 / / К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч. Т. 23. Маршалл А. Принципи економічної науки. М., 1993. Т. 2. Кн. 6. Гол. 3-4. Піндайк Р., Рубінфел'д Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. М., 1992. Гол. 13. Політика
 2. 7.5. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НТП НА ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
  Відомо, що НТП найістотнішим чином впливає на економічні і соціальні процеси в суспільстві, але механізм цього впливу в науковій літературі досліджений недостатньо. У загальному плані прискорення НТП створює кілька видів ефектів: економічний, ресурсний, технічний, інформаційний та соціальний (рис. 7.7). Рис. 7.7. Види ефектів НТП Економічний ефект. Впровадження нової техніки і
 3. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 4. 8.6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТОДИКА ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  Раніше зазначалось, що поліпшення якості продукції є одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності суспільного виробництва і окремого підприємства. Економічна ефективність від поліпшення якості продукції може бути виражена такою формулою: ^ ФФ якість х обсяг випуску (реалізації) Ефективність виробництва може підвищуватися навіть при скороченні обсягу реалізації, але
 5. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 6. 1 4.5. ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ РОБОТОДАВЦЯМИ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ РФ
  У сучасних умовах керівники багатьох підприємств, особливо малих, різних організаційно-правових форм господарювання суттєво і свідомо порушують основні положення Трудового кодексу РФ і при цьому не несуть ніякої відповідальності. Така ситуація стала можливою тільки з причини безконтрольності з боку держави за дотриманням Трудового кодексу РФ. Другою важливою
 7. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 8. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
  Ринок праці займає центральне місце в складі сукупного ринку факторів виробництва - землі, праці і капіталу, оскільки його функціонування дозволяє виявляючи у виробничі про процесу матеріальні, фінансові, природні ресурси, обеспечи вая таким чином їх господарське взаємодія. Світовий досвід країн з розвиненою ринковою економікою і порівняно неболь шой досвід нашої країни
 10. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від