ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2, 2006 - перейти до змісту підручника

10.1.1. Модель жорсткої заробітної плати

Ця модель грунтується на припущенні, що в коротко терміновому періоді заробітна плата не змінюється гнучко, а є ся жорсткою в зв'язку з контрактної системою покупки-продажу робочої сили. Передбачається також, що робітники і наймачі дбговаріваются про величину номінальної заробітної плати IV н> того, як стане відомий рівень цін Р, який буде збе няться на період дії їх угоди. При переговорах сто рони орієнтуються на деякий (цільовий) рівень реальної заробітної плати з, що відповідає рівню повної зайняте] і Еи очікуваний рівень цін Ре, так що
V / = шРе. (К) Л
Фірми приймають рішення про кількість найманого тр \ 1 після того, як вони дізнаються фактичний рівень цін Р. Попит п.. праця з боку фірм повністю визначає зайнятість у екопм Міці, він залежить від реальної заробітної плати:
1 Величина цієї реальної ставки залежить від співвідношення сил в переговорах м << ду робітниками і наймачами, від необхідності обліку стимулюючого еффп заробітної плати і т.д.
МРЬ = ш -, Р
V /
Ь = П \ -
IV
(10.3)
Чим нижче реальна заробітна плата -, тим більше величина
1 проса на працю. З умови (10.3) видно, що реальна заробітна плата може бути менше цільової, якщо очікуваний рівень цін менше фактичного. У такому випадку фірми збільшать кількісних-ио найманого праці, зросте зайнятість і випуск, що залежить, за припущенням моделі, тільки від величини використовуваного | руда: У = РЩ (див. рис. 10.2).

Попит на працю
Сукупна пропозиція
У = У + а (Р - Р ')
Рис. 10.2. Вплив несподіваного збільшення рівня цін на випуск в моделі жорсткої заробітної плати
1хлі рівень цін більше очікуваного Р> РЕ, випуск перевищує потенційний У> У; якщо рівень цін збігається з очіку
даємо Р - РЕ, то випуск збігається з потенційним У = У; якщо рівень цін нижче очікуваного Р <РЕ, то випуск менше потенційного У <У; тобто отримуємо функцію сукупної пропозиції, відповідну умові (10.1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1.1. Модель жорсткої заробітної плати "
 1. 11-1. Чотири моделі сукупної пропозиції
  Проблема вибору між інфляцією та безробіттям - лише тимчасова ді лема. Можливість скорочувати безробіття ціною збільшення ін фляции виникає не внаслідок зростання цін як такого, а слідом ствие непередбаченої і, значить, прискореної інфляції. Мілтон Фрідман Тепер перенесемо нашу увагу на сукупне пропози ня. У розділах 9 і 10 ми використовували модель IS-LM, щоб продемонструвати, як
 2. 11-4. Висновок
  У цьому розділі ми розглянули чотири моделі сукупної пропозиції, проблему вибору між інфляцією та безробіттям та деякі актуальні теоретичні розробки. Ми бачили, що чотири основні моделі сукупної пропозиції загалом схожі в плані їх застосування до економіки в цілому. Ми також побачили, що крива Філліпса, відповідно до якої інфляція залежить від очікуваної інфляції, циклічної
 3. Словник термінів
  акомодації політика (асоціацію-modating policy) - економічна політика , спрямована на пом'якшення ня наслідків шоків в економіці і ослаблення їх руйнівної сили. Наприклад, політика расшире ня сукупного попиту за рахунок посилення росту цін при збереженні обсягу виробництва на природний ном рівні для нейтралізації несприятливих шоків з боку пропозиції. Акселератор (модель)
 4. Тести
  1. У відповідності з моделлю жорсткої заробітної плати, якщо фактичний рівень цін менше, ніж очікуваний, то працівник отримує: нижчу реальну заробітну плату, ніж очікувана, і рівень зайнятості виявляється вище очікуваного; нижчу реальну заробітну плату, ніж очікувана, п рівень зайнятості виявляється нижче очікуваного; більш високу реальну заробітну плату, ніж очікувана, і
 5. 10.1.5. Циклічні коливання реальної заробітної плати
  При розгляді моделей короткострокового сукупної пропозиції, що пояснюють різні причини відхилення сукупного випуску від потенційного, виникає питання про те, як змінюється реальна заробітна плата за фазами циклу. Кажуть, що має місце проциклічний характер реальної заробітної плати, якщо вона змінюється в одному напрямку із зайнятістю і випуском; контрциклічну, якщо вона
 6. Завдання і вправи
  Припустимо, що випуск описується виробничою функцією У = 1 ОООЕ1 / г, де Е - витрати праці. Пропозиція праці Ех = 31 250 (І '/ Р). У первинному рівновазі рівень цін дорівнює 10. Раптово падає попит до 200 000, але фірми не снижа ють ціну, а зменшують випуск і звільняють робітників. а) Визначте випуск, зайнятість, реальну і номінальну ставки заробітної плати в стані початкового
 7. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 8. 7.3. МОДЕЛІ РИНКУ ПРАЦІ
  Механізм дії ринку праці в узагальненому вигляді характе ризуется моделями ринку праці. Під моделлю розуміється схема побудови або опис яв-лення, процесу. Аналіз характеру попиту і пропозиції на ринку праці дозволяє описати кілька моделей взаємодії про-давця і покупців праці. Одні з них відображають залежність трудових ринкових відносин від ступеня конкуренції, складаючи-ющейся
 9. 15,2. Форми і методи організації логістики в міжнародному бізнесі. Концепції її розвитку
  При імпорті або експорті товарів компанія може використовувати такі основні організаційні форми: покупка імпортної про дукції у компаній-імпортерів або передача продукції для експорту в спеціалізовану зовнішньоторговельну компанію з укладенням соот ветствующего контракту; імпортні та експортні операції можуть здійснюватися силами спеціалізованого підрозділу, який здійснює всі
 10. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду допарадигмального період. Період класичної парадигми. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб виробництва,
 11. 4.4.2. Способи запобігання морального ризику
  Як можна вирішити проблему морального ризику? Існує кілька шляхів її вирішення. Контроль за діями агента а) Можна посилити нагляд за діяльністю агента, повели чивая обсяг ресурсів, що витрачаються на ці цілі. У фірмах робіт ники часто відзначають час приходу на роботу і час закінчення роботи. Роботодавці купують комп'ютерні програми, кото риє підраховують число ударів по клавішах,
 12. 3. Соціальне партнерство в Росії
  У Росії про соціальне парт потре заговорили з кінця 1991 р., коли відносно повільне реформування економіки в рамках колишнього типу ської політичної влади (1985-1991 рр..) Змінилося інтенсивними "шоко вимі "перетвореннями. У радянський період дуже активно використовувалася майже вся атрибутика соціального партнерства - укладання колектив них договорів і угод, участь трудящих в
 13. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123 , 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135 , 142 Акт добровільний 76
 14. 2.3. СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ В кейнсіанська модель
  В інтерпретації класичної моделі періодичні кризи перепроіз-ництва, які траплялися в ринковому господарстві, були результатом перевищення сукупної пропозиції над сукупним попитом при колишньому рівні цін. Для відновлення рівноваги та повної зайнятості було потрібно зниження цін, що і пропонувалося ринковому механізму. Головною дійовою особою в цьому процесі виступали ті, хто стояв на
 15. 2.5. Рівноважний обсяг національного ВИРОБНИЦТВА В кейнсіанська модель
  Розглянувши, як формуються основні компоненти сукупних витрат-споживчий попит та інвестиційні витрати, - легко побудувати кейнсіанську функцію сукупного попиту. Вона визначається як сума планованих домашніми господарствами і фірмами витрат на товари, послуги і фактори виробництва для кожного з рівнів сукупного доходу країни. Дане визначення суттєво відрізняється від того,
 16. 5.2. ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
  Залежно від того, які форми приймає інфляційний нерівновагу ринків, розрізняють відкриту і пригнічену (приховану) інфляцію. Вперше в науковий обіг ці поняття ввів ш (едскій економіст Б. Хансен. Відкрита інфляція проявляється в тривалому зростанні рівня цін, прихована - в посиленні дефіциту тс iapoe і послуг. У ринковій економіці інфляція носить відкритий (цінової) характер, в командно-
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка