ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Бальжінов А.В., Міхєєва Е.В.. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 2003 - перейти до змісту підручника

10.2. Аналіз витрат на карбованець виробленої продукції


Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок з прибутком, є рівень витрат на 1 карбованець виробленої продукції:
"" "Загальна сума витрат на виробництв під витрати на 1грн ТП = 1
.
Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на 1 руб. товарної продукції становлять фактори, які перебувають з ним у прямий функціонального зв'язку: зміна обсягу випущеної продукції, її структури, зміна рівня цін на продукцію, зміна рівня питомих змінних витрат, зміна суми постійних витрат. Схема факторної системи витрат на 1 грн. товарної продукції представлена ??на рис. 10.3.

Рис.10.3. Взаємозв'язок факторів, що визначають рівень витрат на карбованець товарної продукції
Вплив факторів першого рівня на зміну витрат на 1 руб. товарної продукції розраховується способом ланцюгових підстановок за даними табл. 10.4 і за даними про випуск товарної продукції: Товарна продукція:
TnnJl = z {vBI7ln-WIlnJ
а) за планом: njl
б) фактично при плановій структурі і планових цінах: Ш усл1 = ^ ВП {ф-ЦПШ) ± & ТПФ;
) ф тпусл2 = х ^ вп1ф-цп1пл)
в) фактично за цінами плану: *;
ТПФ ^ вп1ф-цп1ф)
г) фактично: 1 січня;
Якщо витрати на 1 руб. товарної продукції (УЗ) представити у вигляді
3 (УВП; УД; А; В)
УЗ =
ТП (VВ17 ; УД; ЦП)
то аналіз проводиться методом ланцюгових підстановок і його алгоритм аналогічний алгоритму проведення факторного аналізу матеріаломісткості.
Щоб встановити, як ці фактори вплинули на зміну суми прибутку, необхідно абсолютні прирости витрат на 1 руб. товарної продукції за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, виражений у планових цінах (табл.10.5).
Табліца10.5
Порядок розрахунку впливу факторів на зміну суми прибутку Фактор Формула розрахунку впливу фактора Обсяг випуску товарної продукції
Структура товарної продукції
Рівень змінних витрат на одиницю продукції
Зміна суми постійних витрат Зміна рівня відпускних цін 111 = Разом ЛЯ У процесі аналізу проводять також порівняння витрат на 1 руб. товарної продукції в динаміці і, якщо є можливість, порівняння з середньогалузевим показником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Аналіз витрат на карбованець виробленої продукції "
 1. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
  Одним з найважливіших показників діяльності підприємства, які впливають безпосередньо на фінансові результати, є собівартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Від величини собівартості залежать рівень прибутку підприємства, конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан. У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і
 2. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 3. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 4. 12.6 Фінансовий стан підприємства. Фінансова стійкість, платоспроможність і ліквідність підприємств
  Фінансовий стан підприємств характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності, які цікавлять не тільки працівників підприємства, але і його партнерів, державні, фінансові, податкові та ін органи. Аналіз фінансового
 5. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 6. 5.2. Оборотні кошти Класифікація та склад оборотних коштів
  Активи підприємства, які в результаті його господарської діяльності повністю переносять свою вартість на готовий про-дукт, приймають одноразове участь у процесі виробництва, з-змінюючи при цьому натурально-речову форму, називаються обо-ротними засобами - це їх економічна сутність. Оборотні кошти являють собою більш рухому частину активів. У кожному кругообігу
 7. Глава 2.5. Аналіз основного капіталу
  Аналіз основних засобів - процес багатоплановий (див. рис. 2.7). У таблиці 2.10, в якій відображено вплив господарських операцій з основними засобами на фінансовий стан і результати діяльності організації. Аналіз структури і стій міст джерел капіталу Аналіз структури та ціни функціонуючого капіталу Аналіз інеї: тированного капіталу. Аналіз основного капіталу Аналіз оборотного
 8. 7.1.3. Аналіз собівартості
  Слід рекомендувати аналогічний принцип контролю витрат - процес зменшення витрат повинен тривати невизначено довго, рівно стільки, скільки існуватиме підприємство.? Складання списку провідників витрат Складання Уточнення списку таблиці впливу провідників витрат JL} Заповнення таблиці впливу 1 Аналіз структури витрат і вибір найбільш
 9. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 10. 10.3.СІСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників. До узагальнюючих показників відносяться наступні: Матеріаловіддача, що визначається діленням вартості виробленої продукції на суму матеріальних витрат. Цей показник характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції з кожної гривні спожитих
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка