ГоловнаФінансиБанківська справа → 
« Попередня Наступна »
Під ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкой. Банківська справа: Підручник За ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкой. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 592 е., 2003 - перейти до змісту підручника

10.2. Діяльність банків як інвесторів на ринку цінних паперів

Під інвестиційною діяльністю банку на ринку цінних паперів звичайно розуміють його діяльність по вкладенню коштів у цінні папери від свого імені і за своєю ініціативою з метою отримання прямих і непрямих доходів . Прямі доходи від вкладень в цінні папери банк отримує у формі дивідендів, відсотків або прибутку від перепродажу. Непрямі доходи утворюються за рахунок розширення частки ринку, контрольованої банком через дочірні і залежні товариства, та посилення їх впливу на клієнтів шляхом участі в корпоративному управлінні на основі володіння пакетом їх акцій.
Найважливішою складовою інвестиційної діяльності банку є формування і управління власним портфелем цінних паперів, який представляє собою набір цінних паперів, що забезпечує задовільні для банку-інвестора характеристики прибутковості, ризику і ліквідності, керований як єдине ціле. Управління портфелем цінних паперів здійснюється в рамках загального процесу управління активами і пасивами банку і переслідує загальну для банку мета - отримання прибутку. Портфель цінних паперів виконує три взаємопов'язані функції:
приріст вартості;
створення резерву ліквідності;
забезпечення банку можливості брати участь в управлінні підприємствами та організаціями, в яких він зацікавлений.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Діяльність банків як інвесторів на ринку цінних паперів "
 1. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку . Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 7. 15.6 Підприємство на ринку цінних паперів
  В умовах ринкової економіки поряд з традиційними формами накопичення інвестицій на підприємстві набирає чинності і фактор фондового ринку, тобто ринок цінних паперів. До цього распола Гаета така організаційно-правова форма підприємства, як ак ціонерного суспільство, де статутний капітал поділений на частини, і підприємство одержує можливість випускати цінні папери в ві де акцій і облігацій. З точки
 8. 22,1. Міжнародний фінансовий бізнес: поняття, еволюція та учасники
  Історія розвитку товарно-грошових відносин починається у исто ков людського суспільства. Готівкова оплата була найдавнішою фор мій розрахунку - наочної, але не дуже зручною (наприклад, по одній кобил або по два жеребця за кожен стовбур ліванського кедра платив цар Соломон в XI в. е. при будівництві Першого храму в Иеруса лімі). Готівковий розрахунок був характерний для локальної торгівлі, але
 9. 22.2 . Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 10. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, які тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 11. 3.2. Методи регулювання грошового кредитного обігу
  Регулювання грошового кредитного обігу в РФ покладено на Банк Росії . Відповідно до Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» від 12 квітня 1995 р. основними інструментами і методами є: процентні ставки по операціях Банку Росії; нормативи обов'язкових резервів; операції на відкритому ринку; рефінансування банків; депозитні операції ; валютне
 12. 6.4. Характеристика окремих кредитних інститутів
  Кредитна система - це сукупність банківських та інших кредитних установ, а також правових форм їх організації та підходів до здійснення кредитних операцій. Кредитна система будь-якої країни має два рівні: 1. Банківська система: а) емісійні банки; б) універсальні комерційні банки; в) спеціалізовані банки. 2. Парабанковская система - це сукупність небанківських кредитних
 13. 5.2.3. Акціонерне товариство. Відділення власності від контролю
  Проблема відносин принципала і агента і внутрішній контроль В акціонерних товариствах власність розосереджена серед великої кількості акціонерів. У акціонерної фірмі проис ходить розщеплення пучка правомочностей і поява права опера тивного управління й контролю як щодо самостоятель ного правомочності, яке закріплюється за найманим управляю щим. Типовий власник має дуже мало
 14. 3. Основні елементи інфраструктури
  Розмежування об'єктів інф раструктури за формами власності, як правило, збігається з характером відносин власності на засоби виробниц ства, що склалися в Російській Федерації. Тут можна наз вать державні, муніципальні та приватні підприємства інфраструктури, а також підприємства громадських органі зацій, не виключається і змішана форма власності та підприємства, повністю
 15. 3. Росія у світовому економічному просторі
  На сучасному етапі значе ние Росії в світовому економічному просторі і в між народних економічних відносинах помітно менше її еко номического та науково-технічного потенціалу, а також її ро чи на світовій політичній арені . За оцінкою Держкомстату Російської Федерації, процентне відношення валового внутрішнього продукту Росії за паритетом купівельної спроможності в розрахунку на душу
 16. 8.2. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
  За методикою МВФ статті платіжного балансу діляться на два розділи: рахунок поточних операцій і рахунок руху капіталу і фінансів. Історично найбільша увага приділялася рахунком поточних операцій, а точніше, його сальдо. Спочатку основною статтею цього рахунку була торгівля товарами, а сальдо торгового балансу розглядалося як важливий показник рівня еконо мічного розвитку країни. Позитивне
 17. макроекономічного регулювання за фіксованого курсу: ПРОБЛЕМА підтримки внутрішньої і зовнішньої РІВНОВАГИ
  Відомо, що економічні ресурси обмежені. У кож-ний конкретний момент часу країна має визначено іншої чисельністю робочої сили, якоюсь кількістю видобутих корисних копалин, встановлених верстатів та обладнання. В умовах ринкової економіки всі ці ресурси розподілені ються за допомогою цінового механізму всередині країни між від РАСЛІТ, фірмами, окремими особами і державою. Якщо
 18. ГЛОБАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
  Важливим компонентом процесу інтернаціоналізації і одним з основних джерел глобалізації є транснаціоналізація, в рамках якої значна частка виробництва, споживання, експорту, імпорту та доходу країни залежить від міжнародних центрів за межами даної держави. В якості провідної сили тут виступають транснаціональні компанії (ТНК), які самі одночасно є і
 19. 8.1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПРОЯВИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  Глобалізація світової економіки - це складна, багатоаспектна проблема, яка поки що не має простого і однозначного тлумачення. Для обгрунтування еволюції міжнародного напрямку економічної політики зарубіжних компаній необхідно провести аналіз глобальних проблем. Розвиток світової економіки в даний час складається під зростаючим впливом глобальних проблем. Сучасний період
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка