ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.І. Титов. Економіка підприємства, 2008 - перейти до змісту підручника

10.2. Екстенсивні фактори розвитку

У разі екстенсивного розвитку збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологи-чна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання це-лінних земель з метою одержання великої кількості зернових культур, залучення усе більшої і більшої кількості робітників для будівництва електростанцій - це приклади екстенсивного шляху збільшення кінцевого продукту. При цьому типі економічного зростання приріст продукції досягається за рахунок кількісного зростання чисельності та кваліфікації-онного складу працівників і за рахунок збільшення потужності під-приємства, тобто збільшення встановленого устаткування. У резуль-Таті випуск продукції в розрахунку на одного працівника залишається незмінним. До екстенсивних можна також віднести географічний фактор, тобто розширення виробництва шляхом побудови нових підпри ємств. Типовий приклад екстенсивного розвитку - підприємства швидкого харчування, так званий фастфуд. Тут відбувається за воеваній нових ринків за рахунок географічного розширення і про ізводства дешевої продукції у величезних кількостях, при цьому не спостерігається її якісного поліпшення.
В умовах екстенсивного зростання співвідношення між його факто-рами змінюється порівняно рівномірно. Досягнення максиму ма виробництва продукції залежить головним чином від стану та наявності економічних ресурсів, особливо витрат праці та капі тала, і лише в малому ступені - від впливу науково-технічного прогресу. Це явище робить підприємство залежним від ситуації на ринку факторів виробництва. Ціни на виробничі фактори в більшості випадків мають вирішальний вплив на вибір підприємством відповідей на три головні питання в економіці: що, як і для кого виробляти. Відповідно помітно знижується мо-нестабільність підприємства. Як побічний ефект при екстенсивному економіч ському зростанні в результаті найму великої кількості працівників достига ється скорочення рівня безробіття. Але це явище тимчасове, оскільки стан повної зайнятості не може підтримуватися щорічно і незабаром темп зростання повернеться на колишній рівень. Нема-ловажно і те, що при екстенсивному типі розвитку багато працівни-ки не є висококваліфікованими фахівцями. Екстенсивний шлях розвитку за своєю суттю носить застійний ха-рактер: фактично відсутній вплив технічного прогресу, основні виробничі фонди зношуються морально і фі-тному, знижується фондоозброєність працівників.
Крім того, при даному типі розвитку підприємство сильно залежить від факторів зовнішнього середовища. Наприклад, екстенсивно розвивається підпри ємство буде надмірно піддається впливу державної полі тики, зокрема у сфері податків і інвестування. Розглянувши вищевикладені проблеми, можна зробити висновок, що екстенсивний шлях розвитку не придатний для промислових підприємств в сучасних ринкових умовах. Однак не слід забувати, що застосування екстенсивних факторів розвитку дозво-ляє в деяких випадках домогтися значного економічного ефекту. Так, наприклад, деякі багаті нафтою країни чи досяг високого рівня доходів, спираючись майже виключно на свої нафтові запаси. Екстенсивний економічне зростання, будучи першою моделлю розширеного відтворення, являє собою ще й базу для подальшого економічного розвитку. Саме екстенсивний шлях послужив основою для народження нового типу розвитку - інтенсив-ного. Крім того, в умовах ринкових відносин, далеких від со-стояння досконалої конкуренції, неможливо виділити чисті типи екстенсивного та інтенсивного розвитку. Найбільш вигідним представляється їх розумне поєднання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Екстенсивні фактори розвитку "
 1. 2.3 Наукові ресурси світу
  Наукові ресурси (науково-технічний потенціал, наука) визначають можливості тієї чи іншої країни здійснювати у себе науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). На науково-технічний потенціал країни, його стан, тенденції розвитку впливають дві групи чинників. Першу групу утворюють кількісні фактори - наявність у країні підготовлених наукових дослідників, а також
 2. 9.2. Найважливіші науково-технічні центри світу
  Наукові ресурси світової економіки зосереджені в НЕ-великому числі країн. На частку США припадає близько половини всіх виділяються на НДДКР фінансових ресурсів. Серед Залишився-них центрів слід відзначити що знаходяться в Західній Європі, Японії та Росії, Малі розвинуті країни (Швеція, Швейцарія, Нідерланди та ін) входять до числа лідерів лише на окремих, порівняно вузьких напрямках
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  Тема «Економічний аналіз, його роль в системі управління» Економічний аналіз є: а) самостійною наукою, б) частиною науки «Менеджмент»; в) спеціальної наукою; г) частиною науки «Бухгалтерський облік ». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
 4. Джерела виникнення кризи
  Виникнення кризових явищ в економіці обумовлено рядом обставин: 1. Орієнтація на використання переважно екстенсивних факторів розвитку. На початковому етапі (1930-1970 рр..), Коли країна мала можливість вводити у виробництво додаткові природні, капітальні та трудові ресурси, вона зберігала реальні можливості економічного зростання. Використання регулюючої ролі
 5. 26.1. Концептуальні основи перехідної економіки
  Економічний розвиток Республіки Білорусь, Росії в 90-і рр.., Як і інших республік колишнього Союзу РСР, а також країн Східної Європи, можна охарактеризувати переходом від адміністративно-командної централізовано плануємо- мій економіки до економіки ринкового типу. Сучасна економіка називається перехідною у зв'язку із зміною принципів господарювання. Щоб показати характер, масштаби і
 6. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 7. 13.7. ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ матеріаломісткість продукції
  Значення зниження матеріаломісткості продукції необхідно розглядати на макро-і мікрорівнях. Народно-господарське значення зниження матеріаломісткості продукції насамперед полягає в тому, що без вирішення цієї проблеми навряд чи можливі перетворення Росії в сильне індустріально розвинену державу і забезпечення гідного життя для її громадян. На сучасному етапі вирішення цієї проблеми
 8. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 9. 7.5 Поліпшення використання основних виробничих фондів
  Важко переоцінити народно-господарське значення ефек тивного використання основних фондів. Вирішення цього завдання оз начає збільшення виробництва необхідної суспільству продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу і по над повне задоволення потреб населення, поліпшення ба Ланса обладнання в країні, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності
 10. 14.1 Концентрація виробництва та масштаби підприємств
  Сутність і форми концентрації виробництва. Рівень розвит ку продуктивних сил і виробничих відносин про щества характеризується ступенем поділу праці та її узагальнення ствления. Поділ і усуспільнення праці виражаються непосредст венно у виробничих процесах у вигляді диференціації і концентрації операцій з виготовлення продукції, а на рівні суспільного виробництва в цілому
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка