ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.2. Функції Державного казначейства України

Метою створення Державного казначейства було забезпечення ефективного управління коштами зведеного бю-джету держави, підвищення оперативності фінансування видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті і місцевих бюджетах.
Державне казначейство України має три рівні (ланки):
Державне казначейство України - вища ланка.
Його територіальні органи:
- управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;
відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах - низова (базова) ланка.
На вищу ланку покладаються завдання організації виконання державного бюджету, контролю за цим процесом, методологічного забезпечення діяльності цієї служби в країні, а також контроль за діяльністю органів Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Державне казначейство України виконує такі функції:
організовує та здійснює касове виконання державного та місцевих бюджетів за принципом єдиного казначейського рахунка;
керує територіальними органами Державного казначейства;
веде облік асигнувань, кошторисних призначень та зобов'язань розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, цільових фондів на відповідних рахунках в органах Державного казначейства;
здійснює управління доходами і видатками державного та місцевих бюджетів, проводить операції з наявними бюджетними коштами, у т. ч. в іноземній валюті в межах розписів бюджетів;
виконує операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;
організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного та місцевих бюджетів, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;
доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного і місцевих бюджетів;
розподіляє між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних рівнів відрахування від загально-державних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перераховує місцевим бюджетам належні їм кошти від зазначених відрахувань;
організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним і місцевими бюджетами;
веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного та місцевих бюджетів на рахунках Державного казначейства;
організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання державного, зведеного та місцевих бюджетів, подає зазначену звітність до Верховної Ради України, Уряду України та Мінфіну;
здійснює управління державним внутрішнім боргом та обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргів відповідно до чинного законодавства (разом із Національним банком та Міністерством фінансів);
регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом і цільовими фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;
подає Міністерству фінансів у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;
розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;
розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції Державного казначейства;
організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавств України з питань виконання державного та міс-цевих бюджетів, надходження та використання коштів цільових фондів;
вживає заходи спрямовані на професійну підготовку та перепідготовку кадрів працівників органів Державного казначейства;
проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;
встановлює зв'язки з міжнародними фінансово-бан-ківськими установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їхньої діяльності та готує пропозиції щодо його використання в Україні.
До складу центрального апарату Державного казначейства України входять забезпечувальні служби:
служба Голови;
кадрового забезпечення;
юридичної роботи;
захисту інформації;
організації роботи Державного казначейства України;
інформаційних технологій;
внутрішньовідомчого контролю;
організації діловодства та контролю виконавської дисципліни;
режимно-секретної роботи та інші.
На середню ланку покладаються організація та виконання бюджету держави, ведення бухгалтерського обліку руху коштів Державного та місцевих бюджетів на рахунках, відкритих у Державному казначействі, керівництво територіальними органами останнього. Державне казначейство та його органи у процесі виконання державного та місцевих бюджетів виконують ті самі функції, що й відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах.
На низову ланку покладається безпосереднє здійснення операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів. Відділення територіальних управлінь Державного казначейства у районах, містах і районах у містах виконують такі функції:
забезпечують виконання показників державного та місцевих бюджетів та контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цільових фондів у частині1, що ви-значається Державним казначейством України;
здійснюють відповідно до встановлених розмірів асиг-нувань та касового плану цільове фінансування видатків державного і місцевих бюджетів;
ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету, місцевих бюджетів та цільових фондів;
складають прогноз та касовий план коштів державного і місцевих бюджетів;
розподіляють між Державним бюджетом та місцевими бюджетами централізованого рівня відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за затвердженими нормативами, а також перераховують місцевим бюджетам базового рівня належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;
за поданням державних податкових інспекцій повертають бюджету зайво сплачені або стягнені податки, збори й обов'язкові платежі;
ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного і місцевих бюджетів за рахунками відділень Державного казначейства;
збирають, контролюють, зводять та подають вищестоящим органам державного казначейства фінансову звітність про стан виконання показників державного і місцевих бюджетів;
проводять роботу, пов'язану з контролем за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного і місцевих бюджетів, надходженням та використанням коштів цільових фондів у регіоні;
передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до держаного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами і видатками державного бюджету;
готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;
забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;
вживають заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;
розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.
Структурна побудова органів казначейства низової ланки (базового рівня) відображає їх основну функцію - здійснення операцій щодо виконання державного і місцевих бюджетів. Варіант типової структури цих органів передбачає такі підрозділив
відділ видатків та обслуговування кошторисів;
відділ бюджетних надходжень та їх розмежування;
відділ бухгалтерського обліку та звітності.
Для виконання функцій органи Державного казначей-ства України мають такі права:
відкривати рахунки за доходами і видатками Державного та місцевих бюджетів;
отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу за ними. Права за цим пунктом надані виключно державному казначейству України;
проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприєм-ствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів; одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;
одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти Державного бюджету та державних цільових фондів;
вимагати від посадових осіб міністерств, інших цен-тральних і місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання державного бюджету;
припиняти фінансування з державного бюджету підприємств установ та організацій у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;
вилучати у безспірному порядку у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі виявленого нецільо-вого та неефективного їх використання. Права за цим пунктом надані Державному казначейству України та його територіальним управлінням;
призупиняти проведення операцій за реєстраційними рахунками бюджетних установ і організацій у разі порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також надання кошторисів та звітності про надходження і використання цих коштів.
Проблемою у роботі підрозділів Державного казначей-ства, є те, що багато його функцій перетинаються з функціями підрозділів Міністерства фінансів. Звідси - пропозиції багатьох експертів про необхідність їх об'єднання на середньому та низовому рівнях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Функції Державного казначейства України"
 1. 1.1. Суть і структура фінансової системи України
  Складність категорії "фінанси" певним чином впливає на однозначне визначення категорії "фінансова система України". Інколи цю категорію ототожнюють із категорією "фінанси країни". Частина українських учених розглядає фінансову систему з двох сторін: за внутрішньою будовою і організаційною структурою. За внутрішньою будовою - це сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових
 2. 1.3. Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи України
  Пропонується два варіанти територіального реформування України. їх умовно називають польським і французьким. Перший, "польський", - запропонований Романом Безсмертним (тільки змінений і вдосконалений), передбачає укрупнення сільських громад, тобто сільрад до кількості щонайменше 4-5 тисяч жителів. Сюди передаються багато функцій і прав теперішніх районів, кількість яких стане меншою.
 3. 3.1. Кошторисне фінансування соціальної сфери
  Основним документом, згідно з яким здійснюється фінансування бюджетних закладів і установ соціальної сфери, є кошторис доходів і видатків, форма якого затверджується Міністерством фінансів України. Кошторис доходів і видатків бюджетних установ - це основний фінансовий документ цих установ, у якому визна-чається обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій. Кошторис бюджетних
 4. 4.3.1. Видатки на державне управління
  Управління є однією з основних функцій держави. Набуття Україною незалежності вимагало побудови власної ефективної системи державного управління, адекватної новим політичним і соціально-економічним умовам. Потрібно було створити багато нових служб, функції яких раніше здійснювали загальносоюзні органи управління. Наслідком таких кардинальних змін в організації управ-ління державою став
 5. 10.1. Функції Міністерства фінансів України
  У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування
 6. 10.3. Податкова служба України, її функції
  Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПАУ), яка включає і податкову міліцію. Основними завданнями ДПАУ є: здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своє-часністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, обов'язкових, а також неподаткових пла-тежів;
 7. М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008
  У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура державних фінансів України. Значну увагу приділено Державному бюджету України, податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і організацій. Висвітлено також питання фінансування соціальної сфери України, основні функції державних фінансових органів. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курси "Фінанси",
 8. 1.4. Необхідність і проблеми розробки тендерних бюджетів в Україні
  За останні роки ініціативи щодо підтримки тендерної рівності в Україні було зосереджено на соціально-економіч- них факторах, а на сьогодні тендерні аспекти управління стають ключовими для ефективного та стабільного розвитку суспільства. При підготовці Конференції "Жінки-2000" (Пекін + 5) багато урядів різних країн світу підготували звіти прогресу фінансування програм розвитку й підтримки жінок
 9. 2.1. Суть та функції державного бюджету
  Державний бюджет є головною і провідною ланкою державних фінансів та важливою фінансовою категорією, яка має свою історію розвитку. Державний бюджет є основним фінансовим документом держави. Державний бюджет - це план формування і ви-користання фінансових ресурсів на поточний рік для забез-печення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади. За матеріальним складом державний
 10. 2.3. Видатки Державного бюджету України
  Згідно з термінологією Бюджетного кодексу України, під видатками державного бюджету слід розуміти кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, перед-бачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Необхідно звернути увагу на розмежування основним бюджетним
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка