Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Давиденко. Економічна теорія, 2002 - перейти до змісту підручника

10.2. Витрати суспільства і підприємств


У класичній економічній теорії розрізняють з-тримки суспільства і витрати підприємства.
Витрати суспільства - це сукупні витрати живої і матеріалізованої праці на виробництво товару. К. Маркс називав їх вартістю і показував, що вона розпадається на наступні елементи:
Т = с + V + т,
де Т - вартість товару; с - вартість спожитих засобів виробництва; V - вартість необхідного продукту; т - вартість додаткового продукту.
Витрати підприємств являють собою обособившуюся частину вартості продукції, що включає в грошовому вираженні з + V. Ці витрати виступають у формі собівартості.
Собівартість відповідає розглянутим вище бухгалтерської витратам, тобто не враховує внутрішні (неявившийся-ні) витрати.
Собівартість являє собою виражені в грошовій формі витрати на виробництво і. реалізацію продукції. Економічною основою собівартості є витрати виробництва.
У собівартість продукції (робіт або послуг) підприємства включаються витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів та інших витрат на її виробництво і реалізацію.
Собівартість продукції є важливим показником діяльності підприємств (колгоспів, радгоспів, будівельних організацій і т. п.), що забезпечує контроль за матеріальними та трудовими ресурсами. У собівартості про-дукції знаходить відображення рівень технічної оснащеності-сти підприємства, рівень організації виробництва і праці, раціональні методи управління виробництвом, якість продукції і т. д. Собівартість є ціноутворюючим фактором. Зниження собівартості є найважливішою умовою зростання прибутку.
Існують різні напрямки зниження собівартості продукції. Однак їх слід розглядати у двох взаємопов'язаних напрямках: за видами витрат і характером їх використання.
За видами витрат резерви зниження собівартості поділяються на групи, пов'язані з економією матеріальних цінностей, заробітної плати на одиницю продукції, зниженням і усуненням шлюбу, витрат на обслуговування та управління виробництвом на одиницю продукції та інші.
За характером використання резерви пов'язані з вдосконаленням технології виробництва, оновленням і модернізацією обладнання, поліпшенням організації виробництва, праці та управління. Резерви зниження собівартості продукції можуть бути реалізовані через певні заходи, що зумовлюють це зниження.
Фактори зниження собівартості численні. Їх налічується десятки в конкретному аналізі економіки підприємства, і тому їх об'єднують в наступні основні групи:
® підвищення технічного рівня виробництва; ® поліпшення організації праці та виробництва; ® зміна обсягу і структури виробничої продукції.
Кожна з названих груп факторів зниження собівартості продукції включає систему заходів, що забезпечують економію ресурсів (потрібні матеріальні стимули, необхідно враховувати структури собівартості і т. д.), дотримання режиму виробництва, встановленої технології, дисципліни праці і т. д. (все це виключає шлюб, зменшує втрати від-простоїв, аварій, зниження якості продукції, виробничого травматизму).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Витрати суспільства і підприємств "
 1. 2.1, НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  Підприємницька діяльність і економіка країни в значній мірі залежать від державної політики. Своїми діями держава може суттєво загальмувати або прискорити ці процеси. Ринкова економіка, незважаючи на її багато позитивні риси, не здатна автоматично регулювати всі економічні та соціальні процеси в інтересах усього суспільства і кожного громадянина. Вона не
 2. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 3. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 4. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 5. 16.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ЦІН
  Для вироблення ефективної цінової політики фірми необхідний всебічний аналіз факторів, що впливають на рівень цін. Ос-новних з них є "попит на продукцію, державне регулювання цін; витрати по виробництву і реалізації продукції; інфляція; конкуренція; інші фактори. Значний вплив на ціну товару робить попит. Чим вища ціна товару, тим менше пропонованих за цією ціною
 6. 3.2. Організаційно-правові форми комерційних організацій
  Різноманіття форм власності є основою для створення різних організаційно-правових форм організацій. За чинним Російському законодавству існують різні організаційно-правові форми комерційних організацій . Залежно від того, хто володіє організацією, визначається і форма власності. Законодавство РФ передбачає наступні форми власності: приватна,
 7. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки в умовах ринку передбачає систему заходів законодавчо-виконавчого та контролюють характеру, здійснюваних правомочними державними установами та громадськими організаціями в це лях пристосування соціально-економічної системи до суще ствующим умов. Втручання держави в економічні процеси має забезпечити прогресивні
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 9. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. В галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого