Головна
ГоловнаФінансиФінанси підприємств → 
« Попередня Наступна »
Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є. .. Корпоративні фінанси, 2004 - перейти до змісту підручника

10.2. Методи визначення планової потреби в оборотних активах

Основне завдання управління оборотними активами полягає в тому, щоб підприємство мало оптимальними оборотними коштами впродовж усього року. Передбачається, що розмір оборотних коштів (активів) повинен бути мінімальним, але цілком достатнім для забезпечення нормальної господарсько-фінансової діяльності в календарному періоді. Щоб вирішити це завдання, слід щорічно визначати попит на оборотні кошти (планову потребу в них) і фіксувати отримані дані л вигляді окремого розрахунку, який додається до фінансового плану (бюджету) підприємства.
Величина необхідних обігових коштів залежить від обсягу виробництва (продажів), рівня ній на споживані матеріальні ресурси, швидкості їх обороту. з груктури витрат на виробництво, тривалості виробничого циклу, форм безготівкових грошових розрахунків ндр.
Для розрахунку планової потреби підприємств в оборотних коштах використовують такі традиційні методи:
прямого рахунку;
аналітичний;
змішаний, що поєднує елементи перших двох методів;
укрупненого розрахунку.
При використанні методу прямого рахунку планова потреба в оборотних коштах визначається по кожному елементу запасів.
Потреба в оборотних коштах по статті «Сировина і матеріали» встановлюють за формулою
Л ^ Х ^ хД. (10.5)
/ »I
де Р ~ плановий одноденний витрата матеріалів 1-го виду за кошторисом (бюджету) витрат на виробництво і реалізацію продукції; Д) - норма запасу за матеріалом т-го виду, дні;
л - кількість видів використовуваних матеріалів ((- 1,2,3 п).
Норма запасу в днях (Д) являє собою суму транспортного, підготовчого, поточного і страхового запасів.
Поточний запас призначений для забезпечення безперервності процесу виробництва в інтервалах між двома суміжними поставками. Поточний запас обчислюють за формулою
(10.6)
де Зт - поточний запас, дні;
І - середній інтервал між двома суміжними поставками конкретного виду сировини і матеріалів.
Страховий запас забезпечує безперебійність виробничого процесу на випадок перебоїв у постачанні підприємства матеріальними ресурсами. Страховий запас (С) розраховують за формулою
Приклад
За договором з постачальником конструкційна сталь надходить на склад машинобудівного заводу три рази на квартал. Тоді середній інтервал між двома суміжними поставками дорівнює 30 дням (90 чи.: 3). Поточний запас становить 15 днів (30 дн.: 2), а страховий запас - 7, 5 дня (15 дн.: 2). Загальна сума цих запасів - 22,5 дня (15,0 + 7,5). Транспортний запас - 5 днів, а підготовчий запас (час на розвантаження та складування сталі) - 1 день.
Плановий середньоденний витрата конструкційної сталі 40 тис. руб. Тоді планова потреба в оборотних коштах по даному виду матеріалів дорівнює 1140 тис. руб. (40 тис. руб. х 28,5 дня).
Планова потреба в оборотних коштах по незавершеному виробництву (Я1І) визначають за формулою
Д, "=? С, хД (Ю.8)
де С-- планова виробнича собівартість по виробу 1-го виду (по калькуляції витрат);
Ц1 - тривалість виробничого циклу виготовлення виробу «-го виду, дні; Кт! - коефіцієнт наростання витрат у виробництві по виробу 1-го виду або рівень готовності вироби.
При Кт = 1 виріб готовий на 100%.
Коефіцієнт наростання витрат розраховують за формулою
де 3, - матеріальні витрати по калькуляції витрат на виріб, тис. руб.; 0,5 х32 - половина всіх наступних витрат (витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування, інші витрати), тис. руб.;
3, + 32 - планова виробнича собівартість виробу по калькуляції витрат, тис. руб.
Планова потребное гь в оборотних коштах по готовій продукції на складі (ЛТ) визначається за формулою
Яя-В ". хД, (10.10)
де В ^ - плановий одноденний випуск готової продукції г-го виду за виробничою собівартістю, тис. руб .; Д; - норма запасу по виробу 1-го виду, дні.
Норма запасу в днях (Л) включає час на складські операції (упаковка, маркування, накопичення виробів до партії відвантаження, навантаження в транспортні засоби ит. д.) і на оформлення розрахункових документів (1-2 дні).
По товарам - одноденний товарообіг множиться на норму запасу в днях. Сукупна потреба підприємства в оборотних коштах дорівнює сумі розрахункових величин за окремими статтями розділу II бухгалтерського балансу.
Розрахунок планової потреби в оборотних коштах використовується в господарстві для контролю діяльності структурних підрозділів (цехів основного і допоміжного виробництва, відділів постачання, комплектації, збуту та ін.) Обов'язковою умовою таких розрахунків є відносно стабільні ціни на матеріальні ресурси і готову Продукцію (придушення інфляції), а також
Таблиця 10.2. Джерела формування додаткової потреби ВАТ у
оборотних коштах Х4 п / п Показники Сума, тис. руб. 1 Розрахункова потреба в оборотних коштах на майбутній рік 57 000 2 Фактичний залишок оборотних коштів з бухгалтерського балансу на кінець звітного періоду 498С0 3 Приріст потреби в оборотних коштах (стор. 1 - стор 2) 7200 4 Можливі джерела фінансування додаткової потреби в оборотних коштах 7200 4.1. У тому чнспе:
Нерозподілений прибуток
Стійка кредиторська заборгованість, постійно знаходиться в обороті (приріст стійких пасивів), - нарахування
Додаткова емісія звичайних акцій
Інші джерела (комерційний кредит, банківський кредит н ін) 1000 600
4000 1600
впорядкування постачання підприємств всіма видами ресурсів на основі відновлення господарських зв'язків між ними.
При використанні аналітичного методу розрахунку фактичні середні залишки матеріальних ресурсів за звітний період (за винятком неліквідних засобів) множаться на темп зростання обсягу, виробництва (продажів) у майбутньому періоді (році, кварталі).
Надлишок (недолік) оборотних коштів по запасах обчислюють шляхом зіставлення їх фактичного залишку по бухгалтерському балансу з плановою потребою в них ( за розрахунковими нормативом). Можливі джерела фінансування додаткової потреби підприємства в оборотних активах показані в табл. 10.2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Методи визначення планової потреби в оборотних активах"
 1. 15.2. СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ
  Відповідно до ст. 253 Податкового кодексу РФ витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, включають в себе 'витрати, пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг , придбанням і реалізацією товарів, робіт, послуг; витрати на утримання та експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування основних засобів та іншого
 2. 19.3 Розробка бізнес-плану підприємства
  Початок діяльності підприємства передує важливий документ - підприємницький бізнес-план. Його структура і зміст строго не регламентовані. На нашу думку, найбільш пред шанобливим можна вважати бізнес-план, що включає сім разів делов (рис. 19.2). - * 5. План (програма дій і організаційні заходи) II 1 червня. Ресурсне забезпечення угоди 7 січня. Ефективність угоди | Мета і
 3. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ ДО РОЗДІЛУ
  Активи балансу - частина бухгалтерського балансу, що відображає засоби організації. Вартість необоротних і оборотних акти вов на певну дату: їх соста -> і розміщення. Активи необоротні - засоби організації, вкладені в чи не матеріальні активи, основні засоби, незавершене будів ництво, довгострокові фінансові вкладення та ін, які вчиняють господарський оборот тривалістю
 4. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий в результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 5. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 6. 12.5 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту. Економічна природа і види прибутку. Собівартість продукції, її елементи.
  Процес матеріального виробництва завершується доведення готового продукту до споживача, тобто актом реалізації і являє собою завершення останньої стадії кругообігу засобів виробництва, в якій товарна вартість знову перетворюється на грошову. Виручка являє собою суму грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є економічною
 7. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання грошових коштів по рахунках в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 8. ТЕСТИ
  1. З чим пов'язане виникнення державних фінансів? З падінням монархії. З відділенням державної казни від власності монарха. З обмеженням монархії. 2. Чим визначається сутність фінансів? Природою і функціями держави. Формою власності. Економічним ладом суспільства. Місцем у світовому господарстві. 3. Функціями фінансів є: Регулююча. Мотиваційна. Розподільна.
 9. 8.3. Управління персоналом
  Система управління персоналом, її роль і цілі Домогтися відданості справі організації від сотень і тисяч чоло-вік, змусити їх направляти свої знання та енергію на досягнення цілей компанії - дуже складне завдання. Мета підприємства по самій своєю природою носить стратегиче ський характер - це збільшення прибутку і розширення виробниц ства. Водночас мети працівників, як правило, швидше тактичних ські
 10. 9.2. Поточне планування
  Роль поточного планування на підприємстві Перш ніж почати будь-яку справу, необхідно ретельно про-думати, що саме, якими способами, до якого терміну і з допо-могою яких коштів можна і потрібно це зробити. Інакше наміри можуть виявитися невиконаними. Звідси випливає, що основоположною стадією управління лю-яким видом діяльності є процес постановки мети і