ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Ю.В. Йоду. ВСТУП В ЕКОНОМІКУ: ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, 2004 - перейти до змісту підручника

10.2 МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ


Залежно від чинників економічного зростання будуються моделі економічного зростання. В цілому можна виділити два основних типи моделей: багатофакторні і двохфакторну.
Многофакторная модель передбачає вплив на зростання всіх факторів економічного зростання. Загальне уявлення про взаємодію всіх цих факторів може дати крива виробничих можливостей (див. тему 3). Вона показує, як різне поєднання факторів впливає на кількість варіантів виробленої продукції. Посилення будь-якого з факторів пропозиції (збільшення кількості та покращення якості ресурсів і технічний прогрес) зміщує криву виробничих можливостей вправо.
У сучасній економічній думці багатофакторна модель активно досліджується представниками неокласичного напряму. При цьому стверджується, що кожен фактор виробництва "забезпечує" відповідну частку виробленого продукту; вартість продукції створюється виробничими чинниками; економіка володіє необхідними передумовами для автоматичного відновлення рівноваги в процесі вільної конкуренції.
Двухфакторная модель включає в себе тільки праця і капітал. За даними американського економіста Денисона 2/3 приросту продукту здійснюється за рахунок збільшення трудозатрат (праці). Двухфакторная модель досліджується прихильниками неокейнсіанського напрямки.
Її вихідними умовами оголошуються зв'язок економічного зростання з процесами накопичення і наявність рівності між заощадженнями та інвестиціями.
Можливі два варіанти побудови двофакторної моделі: з урахуванням і без урахування НТП. Якщо НТП відсутній, то поступово накопичення капіталу призведе до зниження кінцевої продуктивності і до уповільнення економічного зростання. В умовах використання НТП капітал і праця стають продуктивнішими - НТП викликає зростання інвестицій. Останні можуть по-різному впливати на економічне зростання. Одні з них ведуть до економії витрат праці і до зростання витрат у капітал. Їх називають трудосберегающие. Інші інвестиції скорочують додаток капіталу більшою мірою, ніж праці. Їх називають капіталосберегающій. При рівній економії праці і капіталу інвестиції називають нейтральними.
В даний час у західних країнах набула поширення концепція "економічного розвитку без зростання". Це визначається тим що, з одного боку, на основі НТП вже досягнутий високий рівень подушного виробництва, а з іншого, - значно зменшилися темпи зростання населення і посилилися витрати економічного зростання. Вихід з положення, був запропонований німецьким економістом фон Нелл-Бройнінг. На його думку замість товарів слід виробляти значно більше послуг, обсяг яких може бути збільшений без істотних додаткових витрат основних засобів. Розвинені країни повинні прискорити пошук нових, екологічно нешкідливих вихідних матеріалів, для того щоб більше традиційних обмежених видів сировини і джерел енергії оста-валось у розпорядженні країн, що розвиваються. Крім того слід обмежитися помірними темпами економічного зростання, які враховують екологічні проблеми і водночас надають шанси для зростання країн третього світу.
Особливе значення має пошук моделі економічного зростання для країн з перехідною економікою. Частина економістів стверджує, що основою економічного зростання може стати фінансова стабілізація. Є і альтернативний підхід, що отримав в літературі назву структурно-виробничої стабілізації та передбачає забезпечення прогресивних структурних зрушень у виробництві та експорті продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2 МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ "
 1. 16.4 Напрямки розвитку внутрішньофірмового управління
  Аналіз досвіду розвитку промислово розвинених країн свідок-ствует про те, що перехід від вузької спеціалізації до інтеграції на блюдается в зміст і характер управлінської діяльності. Вивчення тенденції розвитку суспільного виробництва покази кість постійне ускладнення його технологічної складової, структури реалізованих соціально-економічних цілей, поява нових форм власності
 2. Я. Тінберхен, Х.Бос. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, 1967
  Дослідження двох найбільших буржуазних економетрії ке являє собою посібник з практичного побудови та використання математичних моделей економічного зростання, моделей витрати - випуск і макроекономічних мо делей лінійного і динамічного програмування. Автори розглядають вплив капіталовкладень, взаємозамінних мости різних факторів виробництва, коефіцієнтів витрат, цін на
 3. 1.3. Процес наукового пізнання і методи дослідження
  Питання до розгляду Наукові методи пізнання та їх класифікації. Метод, методика та методологія: загальне і специфічне. Процес наукового пізнання і його стадії. Основні поняття і категорії: метод, методика, методологія; загальнонаукових, частнонаучние і специфічні, емпіричні і теоретичні, евристичні та алгоритмічні методи пізнання; спостереження, опис, порівняння, аналогія,
 4. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду допарадигмального період. Період класичної парадигми. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб виробництва,
 5. 4.3. Міжгалузеві зв'язки і міжгалузевий баланс. Модель В. Леонтьєва «витрати-випуск».
  Один з видатних економістів, нобелівський лауреат 1973 року народження, американський учений російського походження Ва силь Васильович Леонтьєв увійшов в історію головним чином як розробник системи міжгалузевих балансів «витрати-випуск». Інструментом міжгалузевого аналізу служить таблиця балансів, підрозділяються економіку на кілька десятків галузей. У сучасній економіці утворюються складні
 6. ТЕМА 8. Неокласичну МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ соло
  ТЕМА 8. Неокласичну МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
 7. 10.2. Моделі Р. Лукаса і Х. Узави.
  Інша група моделей економічного зростання з ендогенним технологічним прогресом розглядає роль накопичення че ловеческого капіталу як фактор, що сприяє зростанню Солоу-резідіума. Як правило, під людським капіталом розуміють запас наявних у індивіда знань, умінь і навичок, іноді в нього включають мотиваційну складову і енергію, викорис зуемое для виробництва. Поповнювати
 8. Література по темі
  Основна Дагаєв А.А. Нові моделі економічного зростання з ендо генним технологічним прогресом / / Світова економіка і ме ждународного відносини. 2001. № 6. С. 40-51. Barro R., Sala-I-Martin X. Economic Growth. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts London, England, 1995. Chapter 8. 3. Нурієв Р.М. Економіка розвитку моделі становлення ри нічний економіки: Навчальний посібник. М.: Инфра-М, 2001. С.
 9. 11.2. Міграція в моделях економічного зростання.
  У моделі Солоу більш високий темп зростання населення сни жает величину капіталу на одного працюючого в стійкому зі стоянні і призводить до більш низького рівня доходу на душу на селища y; *. Зниження у; * викликає те, що економіка зростає у фазі пристосування (для заданої величини у; *) більш медлен вим темпом. Темп зростання населення екзогенними в цій моделі, і вплив на стійкий стан величини
 10. 15.1. Єдність національного і загальносвітового економічного зростання.
  В останній третині XX століття люди стали відчувати почуття тривоги за своє майбутнє на Землі, відчуваючи при цьому свою принади лежность до людської цивілізації. Причому це єдність двоя кого роду: В єдності знаходиться вся економічна, політична, культурна життя людства. Економічне зростання залежить від стану світового хо зяйства, світової економічної системи. До цього часу в національних
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка