Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Борисов Е.Ф.. Економічна теорія, 2005 - перейти до змісту підручника

10.2. Монополія: місце і роль на ринку


Сутність і ві-Монополія (від грец. топів - один, ро1ео - ди ринкової продаю) - великий власник, який монополії захоплює переважну частину ринкового
простору з метою свого збагачення.
В економічній літературі дається наступна класифікація видів монополій.
1. З урахуванням ступеня охоплення економіки виділяються такі види монополістичних організацій.
У масштабі певної галузі - абсолютна (повна ) монополія. У цьому випадку діє один продавець, доступ на ринок для можливих конкурентів закритий, продавець має повний контроль над кількістю товарів, призначених для продажу, та їх ціною.
У масштабі національного господарства також утворюється абсолютна монополія. Вона знаходиться в руках держави або його господарських органів (наприклад, державна монополія зовнішньої торгівлі тощо).
Монопсония (абсолютна) - один покупець ресурсів, товарів.
2. Залежно від характеру і причин виникнення розрізняють наступні види монополій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Монополія: місце і роль на ринку"
 1. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате -ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 5. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 6. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 7. 4.3. Всесвітня торгова організація: глобальне регулювання торгівлі
  На початку XXI в. у світі налічується близько 300 міжнародних тор гово-економічних організацій з широким і невеликим складом участ ників. Однак основну роль у формуванні світових торгових пото ків та встановлення правил ведення міжнародного бізнесу грає порівняно невелике коло торговельно-економічних організацій, се ред яких найважливішою є Світова організація торгівлі (СОТ).
 8. 17.2. Особливості розвитку світового ринку нафти
  Нафта була, є і в осяжному майбутньому залишиться одним з веду щих джерел первинної енергії, споживання якої неухильно рас ширяється у зв'язку з подальшим розвитком світової економіки. Одновре менно зростає використання нафтопродуктів як сировини для химиче ської промисловості, що економічно більш ефективно в порівнянні з прямим енергетичним використанням вуглеводнів. Нафта як
 9. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 г . вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 10. 1.5. Структура сучасної економічної теорії
  Питання до розгляду Класифікація як найважливіший інструмент структурування наукової теорії. Принципи та їх роль у класифікації наукових знань. Систематизація наукового знання. Абстрактний об'єкт як основний елемент структури теоретичного знання. Критерії структурування економічної теорії. Основні поняття і категорії: структура, логіко-математичні теорії, змістовні