ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Ковальова А.М.. Фінанси, 2005 - перейти до змісту підручника

10.2 напрямки фінансового оздоровлення підприємства


Раніше зазначалося, що фінансове оздоровлення підприємства, тобто відновлення його платоспроможності, є метою такої процедури банкрутства, як зовнішнє управління. Для цього розробляється план зовнішнього управління. Свого часу Федеральне управління у справах про неспроможність (банкрутство) розпорядженням від 5 грудня 1994 р-№ 98-р затвердив типову форму плану фінансового оздоровлення (бізнес-плану), методичні рекомендації щодо його складання, які в основних своїх положеннях актуальні і можуть бути використані в зазначених вище випадках.
План фінансового оздоровлення носить комплексний і уніфікований характер. Він складається за певною формою. Розглянемо основні розділи цього плану.
Насамперед дається загальна характеристика підприємства. У неї входять: найменування підприємства, його поштову та юридичну адресу, банківські реквізити, підпорядкованість вищестоящої організації, основний вид діяльності, організаційно-правова форма та форма власності із зазначенням частки у відсотках держави або суб'єкта Федерації в капіталі. Крім того, в загальній характеристиці підприємства вказуються дата його реєстрації, номер реєстраційного свідоцтва та найменування органу, що зареєстрував підприємство; у вигляді схеми наводиться організаційна структура, а також найменування всіх його структурних підрозділів і дочірніх компаній; зазначаються найменування та адресу податкової інспекції, яка контролює, підприємство .
Загальна характеристика підприємства завершується переліком всіх посадових осіб від керівників підприємства до керівників його структурних підрозділів із зазначенням їх номерів телефону, факсу та короткої характеристики (прізвища, імені, по батькові, віку, стажу роботи на даному підприємстві, освіти і кваліфікації, попередніх трьох посад і місця роботи).
У розділі 2 бізнес-плану наводяться короткі відомості за планом фінансового оздоровлення, що дозволяють встановити ціну за відновлення платоспроможності підприємства і підтримку його ефективної діяльності. У зазначеному розділі показуються термін реалізації плану в місцях, загальна сума потрібних підприємству коштів. Наводяться дані, що характеризують фінансовий результат, що отримується при реалізації плану (погашення простроченої кредиторської заборгованості, збільшення активів підприємства і т.д.).
Розділ 3 плану присвячується аналізу фінансового стану підприємства і встановлення причин, які привели його до неплатоспроможності.
У результаті аналізу фінансово-господарської діяльності робляться висновки про причини, які привели підприємство до неплатоспроможності.
У розділі 4 плану пропонується перелік заходів з відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності підприємства. Крім переліку пропонованих заходів, вказуються терміни їх проведення та необхідні для цього кошти.
Розділ 5 плану називається «Ринок і конкуренція». Він характеризує ринок, на якому працює підприємство, його ємність і розмір, групи споживачів (населення, промислові підприємства тощо), діючі і передбачувані ціни на ринку даної продукції (або послуг), альтернативні варіанти планованого обсягу продажів виходячи з передбачуваної ціни і очікуваної конкуренції. Дуже важливо правильно оцінити наслідки встановлення не тільки низьких, але і надмірно високих цін, оскільки отримання високих прибутків залучає нових конкурентів. При прогнозуванні доходів від продажів слід враховувати можливу реакцію не тільки конкурентів, а й покупців, а також цикл покупок продукції потенційними споживачами, У цьому розділі плану наводяться дані про законодавчі обмеження в частині проникнення на ринок і встановлення цін на продукцію. У першому випадку мова йде про необхідність наявності ліцензії, податкових та митних заборонах і т.п.
Для успішної реалізації задумів підприємства важлива його діяльність у сфері маркетингу, якої присвячується розділ 6 плану. У ньому знаходять відображення задуми підприємства по проникненню на новий ринок, введенню нового товару на старий ринок, стратегій розвитку самого підприємства, каналам розподілу продукції, а також комплексу заходів по впливу підприємства на покупця, який називається системою маркетингових комунікацій. У цю систему входять: всіляка реклама продукції, що випускається, питання стимулювання її збуту; створення та збереження іміджу підприємства (насамперед шляхом пропаганди); рішення служби маркетингу, які надають вплив на зовнішнє середовище підприємства (збутова політика, стратегія маркетингу, рішення про зміну ціни виробу або про випуск нового товару і т.д.).
У розділі б плану важливе місце займає опис стратегії здійснення продажів. Сюди входять характеристика та аналіз каналів збуту і обсяг збуту продукції по кожному каналу. Наводиться опис товару (або послуг), визначається насичення їм ринку і пропонуються заходи, спрямовані на підтримку його попиту (поліпшення якості товару, зниження його ціни і т.д.). Одночасно вносяться пропозиції з виробництва нового товару або модернізації існуючого.
Розділ 7 плану присвячений порядку розробки виробничої програми підприємства і носить назву «План виробництва». У ньому, виходячи з наявних виробничих мощнос-
290
тей і кон'юнктури ринку, визначаються обсяг випуску продукції в натурі по всій номенклатурі і планований обсяг продажів продукції в грошовому вираженні по кожному її виду. При необхідності встановлюється потреба у збільшенні виробничих потужностей підприємства, що служить підставою для вибору варіанту рішень даної проблеми, наприклад використовуються внутрішні резерви підприємства, проводяться заходи з технічного переозброєння або реконструкції або ж вводяться нові виробничі потужності за рахунок нового будівництва. Все це знайде відображення в плані технічного розвитку та організації виробництва.
При визначенні обсягу продажів прогнозована ціна товару встановлюється шляхом маркетингових досліджень. Потім у розділі 7 плану проводиться розрахунок потреби в матеріальних і трудових ресурсах на виробничу програму, визначається кошторис витрат та проводиться калькуляція собівартості планованої продукції, а також потреба підприємства в додаткових інвестиціях.
Завершується план розділом 8 - розробкою фінансового плану. Він включає в себе насамперед прогноз фінансових результатів діяльності підприємства, а також формування джерел фінансування потреби в додаткових інвестиціях, розмір яких був визначений раніше.
Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється виходячи з раніше проведених розрахунків. Вони дозволяють визначити прогнозовану балансовий прибуток підприємства (на основі прогнозованих обсягів продажів і цін одиниці продукції, витрат на її виробництво, а також доходів і витрат від позареалізаційних операцій), платежі до бюджету з прибутку і чистий прибуток підприємства.
Джерелами фінансування потреби в додаткових інвестиціях є збільшення розміру акціонерного капіталу протягом періоду реалізації проекту, використання залученого капіталу у вигляді довгострокових і короткострокових кредитів і позик, а також джерела фінансування.
При цьому потрібно мати на увазі, що грошові кошти, що йдуть на інвестиції на початку здійснення проекту (цей момент прийнято називати нульовим моментом часу), в наступні роки поповнюються за рахунок припливу грошових надходжень від самого інвестування ( одержуваних доходів на інвестиції). Для забезпечення порівнянності цих сум проводиться коригування 1. стоімрсті додаткових коштів, інвестованих протягом періоду здійснення проекту, на нульовий момент часу. Цей процес називається дисконтуванням.
Розмір грошових коштів на нульовий момент часу показує поточну (дисконтовану, наведену, справжню) вартість.
Усі наступні інвестиції, одержувані підприємством, крім первісних, теж приводяться до їх поточної вартості.
Виходячи з прогнозу фінансових результатів, отриманих в розділі 8 плану підприємства, формується модель дисконтованих грошових потоків у процесі реалізації даного інвестиційного проекту за весь його період.
У розділі 8 плану проводиться розрахунок коефіцієнта внутрішньої норми прибутку. Як правило, він визначається методом підбору різних ставок дисконту з таким розрахунком, щоб чиста поточна (дисконтована) вартість максимально наближалася до нульового значення, але не ставала негативною величиною. Потім встановлюється, протягом якого періоду часу це відбудеться, тобто коли дисконтовані грошові потоки доходів виявляться рівними дисконтованим грошовим потокам витрат. Цей період називається дисконтним (динамічним) періодом окупності проекту.
У цьому ж розділі плану, виходячи з встановлених термінів погашення і договірних умов, складається графік погашення кредиторської заборгованості.
Розробка фінансового плану завершується складанням агрегированной форми прогнозного балансу по роках планованого періоду.
Згідно з розпорядженнями Федеральної служби Росії у справах про неспроможність і фінансового оздоровленію1 «Про введення моніторингу фінансового стану організацій та обліку їх платоспроможності» від 31 березня 1999 р. № 13-р в редакції від 28 червня 1999 р. № 17-р проводиться систематичний аналіз (моніторинг) фінансового стану наступних великих, економічно чи соціально значущих організацій:
'В даний час - Федеральна служба Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства.
- входять до числа ста найбільших компаній Росії за ринковою вартістю;
- мають фактичну чисельність працівників понад 10 тис. чоловік (для холдингів - з урахуванням дочірніх товариств);
- природних монополій;
- містоутворюючих, мають фактичну чисельність працівників понад 1 тис. чоловік;
- боржників, що мають важливе значення для економіки відповідних регіонів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2 напрямки фінансового оздоровлення підприємства "
 1. 9.2 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  Аналізуючи вітчизняний досвід з питань складання бізнес-плану, можна зробити висновок, що з усіх його розділів найменш розробленим справедливо вважається фінансовий план. У цьому зв'язку підкреслимо, наскільки велика роль методичного забезпечення саме фінансової частини бізнес-плану. Оскільки в даній главі розглядається тільки фінансовий аспект його складання, зупинимося-на викладі
 2. 19.3. П РО цедурой БАН крутство НА ОСНОВІ антикризового законодавства
  Якщо арбітражним судом визнано, що підприємство є банкрутом, то згідно з Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. Розглянемо сутність цих процедур більш докладно. Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з
 3. 4.2. Планування розвитку суб'єктів підприємницької діяльності
  Планування розвитку суб'єкта підприємницької діяльності включає в себе стратегічне планування та бізнес-планування. Стратегічне планування покликане забезпечити розвиток компанії в довгостроковій перспективі і відповідає на три важливих питання: 1. У якому стані знаходиться комерційна організація в даний час? 2. Якого положення вона хотіла б досягти через 5 .. .10 Років?
 4. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 6. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
  Будучи найважливішою складовою частиною управління територі-ального соціально-економічного розвитку, державне регулювання розвитку регіонів грунтується на спеціальних закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил. Саме закономірності розміщення продуктивних сил оп-ределяют найбільш загальні відносини між продуктивними силами і територією. Особливо велику роль
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 9.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
    Відмінною особливістю сучасного етапу хозяйствен-ного розвитку Росії є формування уявлень про тес ної взаємозв'язку економічного та екологічного благополуччя. У період переходу країни до ринкової економіки особливе вни мание приділяється державному регулюванню природокористування тання та охорони навколишнього середовища, так як в даний час еколого-економічні проблеми
 10.  6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
    Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка