ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА


У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ».
При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві невеликих об'єктів на території існуючого підприємства, тобто в тих умовах, коли не представляється можливим організувати рівномірну завантаження будівельних кадрів, коли виконання СМР в часі залежить від характеру технологічного процесу основного виробництва і має місце невизначеність у наданні фронту робіт. У таких умовах доводиться виконувати невеликі за масштабами обсяги робіт різного профілю з неритмічною завантаженням робітників.
При цьому потрібно відносно невелика кількість робітників, які володіють широким спектром спеціальностей. При господарському способі будівельно-монтажні ділянки або управління, як правило, характеризуються слабкою оснащеністю високопродуктивної спеціалізованою технікою, невисоким рівнем кваліфікації робітників, неритмичностью будівельних процесів, низьким рівнем продуктивності праці. Все це не сприяє індустріалізації будівництва, створення високо-кваліфікованих будівельних колективів.
Проте є переваги: ??скорочення часу на всілякі узгодження, пов'язані із залученням підрядних будівельних організацій; спільна зацікавленість колективу діючого підприємства і будівельного управління у швидкому та якісному здійсненні проведених робіт з реконструкції, переозброєння або розширення підприємства; єдність керівництва експлуатації та будівництва об'єкта.
При підрядному способі будівництво об'єкта здійснюється постійно діючими спеціальними будівельними та монтажними організаціями (підрядчиками) за договорами із замовником, які мають власні матеріально-технічні бази, засоби механізації та транспорту, постійні будівельно-монтажні кадри відповідних спеціальностей і спираються у своїй діяльності на велике механізоване промислове виробництво будівельних конструкцій, деталей, напівфабрикатів. Цей спосіб будівництва є основним.
Підрядний спосіб робіт передбачає укладання між замовником і підрядником (генеральним підрядником) договору на весь період будівництва до повного завершення будівництва. Цей договір носить назву генерального. У розвиток генерального договору сторони укладають додаткові угоди на рік. Усі взаємовідносини між учасниками процесу будівництва регулюються Правилами про договори підряду на капітальне будівництво, Правилами фінансування будівництва та договорами підряду. У договорі обумовлюються взаємні зобов'язання сторін та відповідальність за їх виконання, порядок здійснення будівництва, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, регламентуються умови виробництва робіт.
Замовник надає підряднику майданчик для будівництва, своєчасно передає йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечує фінансування, поставляє технологічне, енергетичне та інші види обладнання.
Замовник проводить комплексне випробування обладнання з участю зацікавлених сторін, забезпечує шефмонтаж заводами-виробниками, проводить наладку технологічних процесів і разом з генеральним підрядником забезпечує введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва.
У процесі будівництва замовник здійснює технічний нагляд за ходом будівництва, контроль за відповідністю фактичних обсягів, вартості та якості виконуваних робіт, а також технічних умов на виробництво і приймання робіт, забезпечує приймання та оплату закінчених будівництвом об'єктів та окремих етапів робіт, розраховується з підрядником за прийняту закінчену будівельну продукцію.
Поряд з перерахованими вище розвивається і форма будівництва об'єктів «під ключ», коли функції замовника передаються генеральному підряднику. У цьому випадку генпідрядна будівельна організація бере на себе повну відповідальність за будівництво об'єкта відповідно до затвердженого проекту, у встановлені терміни і в межах затвердженої кошторисної вартості. Це підвищує зацікавленість генпідрядника в більш економному витрачанні встановленого кошторисного ліміту, так як отримана економія надходить у його розпорядження, спрощується система зв'язків, що сприяє підвищенню оперативності прийняття і реалізації рішення, а в кінцевому підсумку - здешевлення і прискорення будівництва.
У міжнародній практиці капітального будівництва вибір проектувальників, підрядників, постачальників технологічного обладнання зазвичай здійснюється на конкурсній основі шляхом проведення торгів. Торги в порівнянні з прямими двосторонніми договорами створюють умови конкуренції між підрядними будівельними та проектними фірмами, постачальниками і дозволяють замовнику вибрати найбільш вигідні пропозиції з точки зору як ціни, так і інших комерційних і технічних умов.
Існують дві форми торгів: закриті і відкриті.
При закритих торгах замовник для участі в них запрошує кілька вже відомих йому фірм, з яких він і вибирає ту, яка дає найбільш прийнятні для нього пропозиції.
При відкритих торгах замовник шляхом оголошення у відкритій пресі запрошує всіх бажаючих взяти участь в торгах.
Організація проведення торгів зазвичай наступна: замовник у відкритій чи закритій формі повідомляє претендентів про свій намір оголосити торги на проектування або будівництво об'єкта, постачання обладнання та запрошує бажаючих взяти участь. Цей документ іменується «запрошенням до торгів». До початку оголошення торгів замовник власними силами або за допомогою інженера-консультанта розробляє комплект документації, в якій викладаються основні ідеї предмета торгів і характер комерційних умов; якщо мова йде про будівництво об'єкта, документація містить детальний опис об'єкта, технічні вимоги, необхідний обсяг графічних матеріалів, комерційні умови, проект контракту, що дозволяє підряднику правильно оцінити вартість будівництва, а надалі, в разі присудження підряду, складати робочу документацію і здійснювати будівництво. Комплект такої документації називається «тендером». При оголошенні торгів замовник призначає точну дату розгляду пропозицій. Для розгляду пропозицій зазвичай створюється тендерний комітет з незалежних висококваліфікованих фахівців. Тендерна документація викуповується за певну, як правило, незначну плату. При подачі документів в тендерний комітет для підтвердження серйозності своїх намірів кожен претендент вносить заставу, як правило, в середньому 2% від суми пропозиції. Якщо пропозиція відхиляється, то заставна сума претенденту повертається
Процедура торгів зазвичай наступна: в призначений день і годину розкриваються конверти з пропозиціями, але у зв'язку з тим, що пропозиції містять великий обсяг інформації, в цей день дається оголошення про всіх учасників торгів та про претендентів, які допущені до подальшого розгляду.
Прийняття рішення про присудження замовлення зазвичай відбувається через кілька місяців після вивчення пропозицій, кредитоспроможності претендентів, їхніх виробничих можливостей. Заявлена ??претендентом низька ціна не є гарантією того, що йому буде присуджена перемога При розгляді пропозицій зазвичай враховують комплекс питань: комерційних, фінансових, технічних, стан фірми-претендента і т. п.
Фірма, що отримала підряд з торгів, укладає контракт з за-замовником, в якому обумовлюються: вартість, вид валюти, умови платежів, терміни виконання робіт, форми врегулювання спорів, законодавчі положення, різного роду санкції, види страхування, особливі умови.
Існує велика кількість форм контрактів, але головна відмінність їх полягає в умовах платежів, ступеня відповідальності учасників у виконанні своїх зобов'язань, «прив'язці» до місцевих умов.
Контракт повинен бути юридично оформлений і надалі, щоб уникнути неприємностей повинен мати юридичний супровід, тобто виконання контрактних зобов'язань має контролюватися юридичною особою.
Аналогічна практика залучення підрядників починає отримувати поширення в Росії.
Досвід вітчизняного та зарубіжного будівництва показує, що організаційні форми будівництва справляють істотний вплив на ефективність капітального будівництва. При цьому до найбільш значущих напрямах відноситься спеціалізація будівництва. Спеціалізація - це організаційна форма про-громадської поділу праці. У будівництві спеціалізація нахо-дит вираження у створенні будівельних і монтажних організацій, що виконують однорідні роботи (земельно-скельні, буро-вибух-ні, бетонні та ін) або будують об'єкти однакового призначення (намивні греблі, арочні греблі, житлові будинки, об'єкти соц - культбита та ін.) Економічне значення спеціалізації полягає в тому, що вона сприяє зростанню продуктивності праці, вище-нию якості виконуваних робіт, скорочення термінів будівництва.
Спеціалізація будівництва, що розділяє процес будівельного виробництва на складові його елементи, обов'язково супроводжується кооперацією. Кооперація в будівництві - це об'єднання володіють господарською самостійністю будівельно-монтажних організацій, підприємств будівельної індустрії для спільної участі в будівництві. Зв'язки кооперування в будівництві грунтуються не на принципах підпорядкування, а на договірних засадах, що базуються на економічних зв'язках.
Злагоджена і цілеспрямована робота численних організацій на будівельному майданчику забезпечується:
керівною роллю генерального підрядника;
єдністю планів замовника, генерального підрядника та субпідрядних організацій по введенню в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва;
наявністю проектів організації будівництва і проектів виконання робіт - документів, в яких визначено порядок, ресурси, методи виконання робіт, виконавці та постачальники;
спільною участю замовника, генпроектувальника, генпідрядника та субпідрядника у здачі закінчених будівництвом об'єктів державній приймальній комісії.
Взаємовідносини між учасниками будівництва регулюються Законом РРФСР «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» від 28.06.1991 р. № 1488-1; Тимчасовим положенням про фінансування і кредитування капітального будівництва на території РФ, затвердженим постановою Уряду РФ від 21.03.1994 р. № 220; Цивільним кодексом РФ; Правилами про дого-злодіїв підряду на капітальне будівництво, іншими правовими актами з будівництва, затвердженими в 1991-1997 рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА "
 1. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 2. 10.1. КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  Капітальні вкладення є основою для здійснення капітального будівництва. Вони можуть бути спрямовані на: нове будівництво, реконструкцію діючого підприємства; технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства чи якогось іншого об'єкта; інші цілі. До нового будівництва належить будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та
 3. ЗМІСТ
  ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ РИНКУ 6 Сутність, роль і особливості умов роботи підприємств до і після переходу на ринкові відносини з макроекономічних позицій 6 Основні цілі та функції підприємства в умовах ринку 10 Фактори, що впливають на ефективність функціонування підприємства в умовах ринку 12 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку . Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 7.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
    Відмінною особливістю сучасного етапу хозяйствен-ного розвитку Росії є формування уявлень про тес ної взаємозв'язку економічного та екологічного благополуччя. У період переходу країни до ринкової економіки особливе вни мание приділяється державному регулюванню природокористування тання та охорони навколишнього середовища, так як в даний час еколого-економічні проблеми
 8.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
    Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 9.  6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
    Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 10.  2.3. ЗМІСТ, ХАРАКТЕР І РІЗНОВИДИ ПРАЦІ
    У теоретичних уявленнях про працю крім положень про його сутність і формах прояву розрізняють, як про це було сказано в параграфі 2.1, категорії праці та його різновиди. Категорія - це група явищ, понять, об'єднаних спільністю яких ознак. Серед категорій праці виділяються ють такі, як зміст, характер, форми трудової діяльності (форми організації праці) та ін Тут
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка