Головна
ГоловнаЕкономікаІнформаційні технології в економіці → 
« Попередня Наступна »
Г.А. Титоренко. Автоматизовані інформаційні технології в економіці, 1999 - перейти до змісту підручника

10.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТРАХУВАННЯ, реалізованого за умов АІТ

За походженням і змістом страхування має риси, со-единящей його з категоріями «фінанси» і «кредит» (перераспре-поділ грошового фонду, зворотність отриманої позики) і в той же час принципові відмінності від фінансів і кредиту, характерні тільки для нього функції. Функції страхування і його зміст органічно пов'язані. До числа найважливіших функцій відносяться: - формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів; - відшкодування збитків та особисте матеріальне забезпечення громадян; - попередження страхового випадку і мінімізації збитку. Перша функція - це формування спеціалізованого страхового фонду коштів як плати за ризики, які беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава, виходячи з економічної і соціальної обстановки, регулює розвиток страхової справи в країні. Друга функція страхування - відшкодування збитку й особисте матеріальне забезпечення громадян. Право на відшкодування збитку в майні мають тільки фізичні і юридичні особи, які є учасниками формування страхового фонду .. Відшкодування збитку через зазначену функцію здійснюється фізичними чи юридичними особами в рамках наявних договорів майнового страхування. Третя функція страхування - попередження страхового випадку і мінімізація збитку - це широкий комплекс заходів, у тому числі фінансування заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих і т.п. Маючи справу з масовими явищами, щодо яких ор-ганізуется страховий захист, страхування збирає, групує і узагальнює інформацію з метою вироблення оптимальної стратегії своєї діяльності. В даний час всі інформаційні про-цедури управління страховою діяльністю грунтуються на ав-томатізірованних інформаційних технологіях і системному підході до розгляду страхування. Зокрема, різноманіття функцій і функціональних завдань може бути впорядковано і представлено у вигляді взаємозалежної системи. Страхування можна класифікувати за сферами діяльності, формами проведення, видами (галузями) страхування. Сфера діяльності страхових організацій розрізняється за сферами економічної діяльності: внутрішній, зовнішній і змішаний страхові ринки. Це організаційна класифікація страхування як виду економічної діяльності. Форма проведення страхування може бьггь обов'язкової (в силу закону) і добровільною. За формою організації страхування виступає як державне, акціонерне, взаємне і кооперативне. В умовах ринкової економіки, виходячи з характеристики об'єктів страхування, виділяються чотири основні види страхування: - страхування майнове; - приватне; - страхування відповідальності; - страхування економічних ризиків. Необхідність виділення чотирьох видів (галузей) страхування характерна для російського національного страхового ринку. Подібна класифікація визначається переліком об'єктів і ризиками, що підлягають страхуванню. Особисте страхування трактується як галузь страхування, де в якості об'єктів страхування виступають життя, здоров'я і працездатність людини. Майнове страхування трактується як галузь страхування, в якій об'єктом страхових правовідносин виступає майно в разлічньрс видах; його економічне призначення відшкодування збитку, що виник внаслідок страхового випадку.
Страхувальниками в таких випадках виступають не тільки власники майна, але й інші юридичні та фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження. Страхування відповідальності - галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичними і юридичними) особами, яким може бути завдано шкоди (шкода) внаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності реалізується страховий захист економічних інтересів можливих причинителей шкоди, які в кожному даному страховому випадку знаходять своє конкретне грошове вираження. У страхуванні економічних ризиків (підприємницьких ризиків) виділяються два підвиди: страхування ризику прямих і непрямих втрат. До прямих втрат відносяться, наприклад, втрати від недоотримання прибутку, збитки від простоїв обладнання внаслідок непостачання сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, страйків та інших об'єктивних причин. Непрямі втрати пов'язані із страхуванням втраченої вигоди, банкрутством підприємства та ін Автоматизовані інформаційні технології діяльності страхової компанії спрямовані на впровадження систем, що охоплюють всі основні елементи технологічного процесу та гарантують повну безпеку даних на всіх етапах обробки інформації. Реалізація автоматизованої інформаційної системи страхової компанії полягає в автоматизації вирішення задач страхової, фінансової, бухгалтерської та інших видів діяльності. Розглянемо коротко основні функціональні завдання, реалізовані в умовах автоматизованої інформаційної технології. Процес укладання договору страхування. Перевірка наявності попередніх договорів по кожному страхувальнику, випадків страхових виплат, розрахунок поправочних коефіцієнтів до т ^ лфной ставкою і особливих умов, розрахунок комісії агенту, занесення договору в базу даних для наступної обробки, видача необхідних документів. Укладання додаткового договору. Розрахунки за умов, що змінилися або об'єктах страхування з урахуванням основного договору, поповнення бази даних про знову укладаються або змінюваних договорах. Укладення договору перестрахування. Перевірки відповідної інформації, розрахунок комісійних. Внесення страхової премії (або її частини). Перерахування грошових коштів по рахунках, у разі наявності перестрахування - розрахунки з перестраховиками. »- Закінчення договору страхування. Переміщення інформації в бази для формування резервів та інших розрахунків. Наступ страхової події. Розрахунок відшкодування, проводка виплат, перерахунок по договору чи його припинення, ведення бази страхових подій. »- Розірвання договору страхування. Розрахунки із страхувальником, проводка грошових коштів, здійснення змін в базі до-говорів. »- Розрахунок базових тарифних ставок по видах страхування. Перегляд в базі даних всіх договорів по конкретному виду страхування, по страхових подіях, розрахунок з використанням статистичних таблиць. Розрахунок резервного фонду. Аналіз поточного стану рахунків, відслідковування змін в кількості та суми договорів за видами страхування, розрахунок по вимогам і поточному стану. Аналіз страхового портфеля. Визначення тенденцій страхового ринку, аналіз власної діяльності, прогнозування подальшого розвитку, аналіз варіантів можливих управлінських рішень.
»- Аналіз фінансового стану компанії. Виявлення тенденцій і взаємозв'язків у показниках, аналіз можливих варіантів розвитку. »- Ведення внутрішньої бухгалтерії. Розрахунок зарплат співробітників компанії, облік власності і тд. Повна технологія страхування передбачає обробку великих і взаємопов'язаних масивів даних: - договорів страхування і перестрахування; - страхових полісів; - брокерських договорів; - документів по зарплаті страхових представників; - платіжних доручень; - касових ордерів та бухгалтерських проводок; - заяв на виплату страхового відшкодування; - актів про страхові випадки і тд. Накопичення та обробка інформації відбувається в різних підрозділах і службах страхової компанії: бухгалтерії, відділах - фінансово-економічному, власників полісів, виплат, пе-рестрахованія, кадрів, агентствах та ін Перехід до автоматизованих інформаційних технологій супроводжується зміною характеру та якості управління, ана- літична робота менеджерів стає головною, формує в них нові уявлення і пріоритети, перетворює інформацію в один з ключових і реально доступних ресурсів компанії, а подальший розвиток автоматизованих інформаційних технологій - у важливий елемент її стратегії. Однак автоматизовані інформаційні технології ефективних і рентабельні при існуванні достатньо усталеного діловодства, бо автоматизації підлягають лише стабільні, що підкоряються відомим правилам процеси. Якщо кожна робоча ситуація унікальна, якщо винятки і поправки розмивають і маскують закономірності і правила, то спроби впровадження автоматизованих інформаційних технологій не дають нічого, крім витрат коштів і часу. Для страхових компаній це означає, що насамперед повинні бути розроблені і затверджені з розрахунком на використання протягом досить тривалого часу форми всіх первинних та звітних документів, пов'язаних зі страхуванням. Від таких, наприклад, як заяву на страхування, поліс, договір страхування, акт про страховий випадок, і до виду рахунків прибутків і збитків бухгалтерського балансу. Повинні бути також ретельно продумані, відлагоджені та доку-ментально оформлені в вцце правил, інструкцій і положень всі робочі процедури. Зокрема має бути визначено, хто, як, коли і на яких умовах підписує поліс від імені компанії, як здійснюються розрахунки з брокерами, як і ким виробляються виплат, хто і як оцінює збитки і тд. Повинні бути описані в інструкціях (а ще краще - описані і зображені на схемах) шляхи та умови руху всіх документів, а якщо це »документи фінансового характеру, то і рух грошей. У сукупності такі схеми документопотоков дозволять повністю простежити життєвий цикл кожного документу та проаналізувати документообіг в компанії, а потім і поліпшити його - прискорити, спростити, а при необхідності доповнити чи розвинути на базі нових технологічних рішень. Якщо ця робота не проведена, то розробка ефективної автоматизованої інформаційної технології страхової компанії стає практично неможливою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТРАХУВАННЯ, реалізованого за умов АІТ "
 1. 5.1. Сутність оборотних коштів (оборотного капіталу) підприємств, їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в денеж ної формі вартість для утворення і використання оборотних про виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підпри ємств, її безперервність. Вони не залишають
 2. 2. Активізація функцій бюджетної системи
  Типологія російської фінансово-бюджетної політики. У Росії з початку ринкових реформ про водиться специфічна стратегія фінансово-економічної політики, що реалізує в умовах інтенсивного роздержавити лення та приватизації своєрідну ідеологію ліберально-примусового монетаризму. Це ідеологія обмеження де ніжного пропозиції (кредитування економіки) і бюджетних витрат на внутрішні
 3. Глосарій
  Аграрна політика - доцільна діяльність государ-ства, спрямована на створення і постійне підтримання сприятливого середовища для сталого розвитку АПК. з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, нормальної життєдіяльності сільського населення та збе нения біосистеми аграрної сфери. Аграрний ринок - відносини між покупцями і продавши-цями в сфері обміну по
 4. 10.4. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СТРАХОВИЙ ФІРМИ І ТЕХНОЛОГІЯ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
  Інформаційний простір фірми, що представляється автомати-зований інформаційною системою обробки даних, під-розділяється на складові його об'єкти. Виділимо і охарактеризуємо основні категорії об'єктів і технологію їх функціонування. Центральний офіс страхової фірми, або головна організація, як правило, має одну або кілька високошвидкісних локальних обчислювальних мереж (ЛОМ),
 5. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 6. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 7. Глосарій
  Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників товариства ( акціонерів) по відношенню до суспільства. Акція - цінний папір, що закріплює право її власника (акціонера) на отримання частини чистого прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на пайову участь в управлінні ним та на частину
 8. Економічний зміст прибутку та його класифікація.
  В економічній теорії існують різні погляди на сутність прибутку та визначення факторів її зростання. Марксистська теорія виходить з того, що прибуток являє собою не що інше, як перетворену форму додаткової вартості, продукт змінного капіталу. Виступає як різниця між продажною ціною товару (виручкою) і витратами капіталу на його виробництво. Її коливання обумовлені в
 9.  2. 2. Поняття фінансових ресурсів, грошових фондів і резервів
    Будучи матеріальними носіями фінансових відносин, фінансові ресурси справляють істотний вплив на всі стадії відтворювального процесу, пристосовуючи, тим самим, пропорції виробництва до суспільних потреб. Ефективність їх формування та використання впливає на темпи економічного зростання в країні. Прибуток на цей вид ресурсів і рух фінансових потоків лежать в основі
 10.  Тестові питання
    Реформи 1861 року призвели: а) до інтенсивного розвитку приватного підприємництва; б) придушення підприємницької активності; в) зміцненню селянства. 2. Підприємницька діяльність в СРСР у середині - наприкінці XX в.: А) активно розвивається, б) розвивається нелегально; в) відсутня. 3. Кінцева мета підприємницької діяльності: а) прибуток; б) стимулювання і