Головна
ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.2. Показники витрат і собівартості продукції

Зниження собівартості продукції - найважливіший фактор розвитку економіки. Під собівартістю продукції (робіт і послуг) розуміються виражені в грошовій формі сумарні витрати всіх видів ресурсів: основних фондів, природного і промислового сировини, матеріалів, палива, енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його вдосконалення. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції, визначається державним стандартом, а методи калькулювання - самими організаціями (підприємствами).
Схема формування собівартості наведена на рис. 10.1.
Витрати предметів праці Витрати коштів купа Витрати і відрахування на соціальне страхування Інші грошові кошти
Витрати, що не включаються до собівартості (вироблені за рахунок фонду розвитку) Зміна "Затра- Зміна (+, -) залишку (+, -) залишку ти на незавершеного вироб-за рахунком "вироб-" ництва, напівфабрикатів «Витрати" вод-1 власного вироблення, майбутніх ство що не включаються періодів »Н 1 в валову продукцію Зміна (+ , -) залишку перед-стоять витрат 1 1 1 1 Собівартість __ Зміна (+, _) залишків валовий інструменту та пристроїв
продукції власного вироблення
Зміна (+ , -) заделов_
незавершеного виробництва і напівфабрикатів
С
Виробнича собівартість товарної продукції
-Статті калькуляції

Сировина і матеріали (поворотні витрати віднімаються)
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
Загальногосподарські витрати

Паливо і енергія на технологічні
Інші виробничі витрати
мети
Відрахування на соціальне страхування
Загальновиробничі витрати

Основна заробітна плата виробничих робітників
Витрати на підготовку
Втрати від шлюбу
і освоєння виробництва
Внепроіз-вальних
витрати

Повна собівартість товарної продукції
Зміна (+, _) витрат у залишках продукції на складах і у відвантаженні

Повна собівартість
реалізованої продукції
Рис . 10.1. Схема формування показників собівартості продукції
Як економічна категорія собівартість продукції виконує ряд функцій:
служить основою для обліку та контролю за рівнем витрат на випуск і реалізацію продукції;
є базою для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення на цій основі прибутку і рентабельності;
представляє невід'ємний елемент економічного обос-нувального будь-яких управлінських та інвестиційних рішень підприємства;
відображає ефективність використання ресурсів, результати впровадження нової техніки і технології, вдосконалення системи організації та управління виробництвом.
При формуванні показників та проведенні аналізу собівартості розрізняють:
цехову собівартість, що представляє витрати цеху, пов'язані з виробництвом продукції;
виробничу собівартість , яка, крім витрат цехів, включає загальновиробничі витрати;
повну собівартість, яка відображає всі витрати на виробництво і реалізацію продукції. Вона складається з виробничої собівартості, комерційних і управлінських витрат.
Крім цього виділяють індивідуальну і середньогалузеву собівартість.
Індивідуальна собівартість формується в конкретній організації і обумовлюється конкретними умовами, в яких вона діє.
Середньогалузева собівартість визначається як середньозважена величина і характеризує середні витрати на одиницю продукції по галузі, тому вона більшою мірою відповідає суспільно необхідним витратам праці.
Витрати на виробництво промислової продукції плануються і враховуються по первинних економічних елементах і статтям витрат.
Угрупування по первинних економічних елементах дозволяє розробити кошторис витрат на виробництво, в якій визначаються: загальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах; сума амортизаційних відрахувань основних фондів; витрати на оплату праці; інші грошові витрати підприємства. Це угрупування використовується для узгодження плану по собівартості з іншими його розділами, зокрема при визначенні планової потреби оборотних коштів на найближчу перспективу. За економічними елементами також ведеться бухгалтерський облік і складається грошовий звіт по загальній сумі витрат на виробництво.
Угрупування витрат за економічними елементами показує матеріальні і грошові витрати організації (підприємства) без розподілу їх на окремі види продукції та інші господарські потреби. За економічними елементами не можна, як правило, визначити собівартість одиниці продукції. У ряді галузей, наприклад в промисловості, прийнята наступна, більш детальна, угруповання витрат за економічними елементами:
сировину і основні матеріали;
допоміжні матеріали;
паливо (з боку);
енергія (з боку);
амортизація основних фондів;
заробітна плата ;
відрахування на соціальне страхування;
інші витрати, не розподілені по елементах.
У кожен елемент включаються однорідні за змістом витрати.
Співвідношення окремих економічних елементів у загальних витратах визначає структуру витрат на виробництво, яка характеризується наступними показниками:
співвідношенням між живим і уречевлена ??працею;
часткою окремого елемента або статті в повних витратах;
співвідношенням між постійними і змінними витратами, між основними і накладними витратами, між виробничими і комерційними, а також управлінськими витратами, між прямими і непрямими витратами і пр .
У різних галузях економіки структура витрат на виробництво неоднакова і залежить від специфічних умов кожної галузі.
Поряд з угрупованням витрат по економічних елементах, витрати на виробництво плануються і враховуються за статтями витрат (статтям калькуляції).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Показники витрат і собівартості продукції "
 1. 4.3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
  Економічні показники роботи підприємства (собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо) значною мірою залежать від розвитку концентрації виробництва, тобто від обсягу продукції, що випускається. З розвитком концентрації економічні показники роботи підприємства, як правило, поліпшуються до його оптимальних розмірів, а потім можуть погіршуватися. Відомо,
 2. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 3. 7.7. ВПЛИВ НТП НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
  НТП найістотнішим чином впливає на ефективність виробництва: рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість, фондовіддачу та ін Основою для матеріалізації НТП є інвестиції, а точніше, капітальні вкладення. Реальні інвестиції на підприємстві в основному спрямовуються: на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства;
 4. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 5. 8.2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  Рівень якості продукції визначається на основі системи показників її якості. Для визначення цього рівня необхідно знати чисельне значення кожного з цих показників і порівняти з аналогічними показниками продукції, прийнятої в якості ба-зовой для порівняння. Під визначенням показника якості продукції мається на увазі знаходження його чисельного значення. Для цього на практиці в
 6. 8.3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ П родукції, ЇЇ СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
  Розрізняють два поняття: технічний рівень продукції і рівень якості продукції як більш широке поняття. Якість продукції може бути виражене математично через рівень якості. Рівень якості продукції - відносна характеристика продукції, заснована на зіставленні значень показників, що характеризують технічний та естетико-ергономічне досконалість і безпека
 7. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 8. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 9. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 10. 10.1. КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  Капітальні вкладення є основою для здійснення капітального будівництва. Вони можуть бути спрямовані на: нове будівництво, реконструкцію діючого підприємства; технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства чи якогось іншого об'єкта; інші цілі. До нового будівництва належить будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та