ГоловнаЮриспруденціяАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
М . Б. Смоленський. Адміністративне право М.Б. Смоленський. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2005. - 346 с. - (Вища освіта)., 2005 - перейти до змісту підручника

10.2. Поняття та юридичне значення правових актів управління

За загальноприйнятою в адміністративно-правовій літературі думку, акти державного управління є основний юридичної, або, інакше кажучи, адміністративно-правовою формою реалізації завдань і функцій виконавчої влади.
За допомогою цих актів органи виконавчої влади, в межах своїх повноважень, регулюють суспільні відносини, організують господарську, державну, культурну та суспільно-політичне життя, охороняють громадський порядок і державну безпеку, захищають законні права та свободи громадян, громадських і державних організацій.
На відміну від інших форм державного управління, правові акти управління мають яскраво виражене юридичне значення.
За допомогою правових актів виявляється владна воля апарату органів виконавчої влади. Вони юридично закріплюють дії органів управління. Тому юридичною підставою видання акта управління є компетенція органу управління, яка визначена в установленому порядку.
Обсяг н ??зміст компетенції органу управління визначають зміст і юридичну силу прийнятих ними правових актів управління.
У цьому зв'язку важливо відзначити те, що всі акти управління незалежно від того, яким органом прийнято той чи інший акт, видаються тільки на підставі та на виконання закону і тим самим є підзаконними.
Таким чином, ми робимо висновок, що правовий акт управління, є засноване на законі, одностороннє юридично владне волевиявлення повноважного об'єкта використан-чої влади, спрямоване на встановлення адміністративно-правових норм або возннкновенне, зміну або припинення адміністративно-правових відносин з метою реалізації завдань і функції державно-управлінської діяльності.
Оформлення правового акта управління передбачає зазвичай використання письмової форми.
У деяких сферах управління і в певних випадках може допускатися і усна форма актів управління (в області військового управління, на транспорті і т. д.).
Деякі акти управління приймають так звану конклюдентною форму (дорожні знакн, позначення заборонених ділянок та ін.)
Важливий н необхідний ознака акта управління полягає в тому, що він породжує юридичні наслідки, які, в основному, зводяться до того, що акт управління:
а) встановлює або змінює правила поведінки, норми права, а такі наслідки викликають лише нормативні акти;
б) накладає конкретні обов'язки на певних суб'єктів або надає їм певні права (наприклад, обов'язки н права державного службовця);
в) служить юридичним фактом. У цьому випадку акт управління є обставиною, яка породжує, змінює або припиняє адміністративно-правові відносини (наприклад, призначення на посаду в апараті управління служить юридичним фактом, кото-рий породжує службові правовідносини).
Існує ряд відмінностей правових актів управління від інших актів державних органів та громадських організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Поняття та юридичне значення правових актів управління "
 1. Юридичне значення правових актів управління
  Правові акти управління мають таке юридичне значення: виступають засобом об'єктивізації управлінської діяльності суб'єктів державного управління; встановлюють, змінюють або скасовують норми права; встановлюють правовий статус суб'єктів адміністративного права; виступають в якості юридичних фактів; служать підставою для видання інших актів управління; служать підставою для
 2. Запитання для самопідготовки та контролю
  Поняття і сутність адміністративно-правових форм в діяльності Юрганов виконавчої влади, державного управління. Класифікація форм діяльності органів виконавчої влади, державного управління. Поняття і зміст адміністративно-правових методів у державному управлінні. Види методів державного управління. Поняття, зміст і основні ознаки актів управління.
 3. 15.3. Юридична техніка
  Юридична техніка - це система правил, прийомів, способів, засобів підготовки, складання, оформлення юридичних документів, їх систематизації та обліку, з метою забезпечення їх досконалості та підвищення ефективності. Розрізняють такі види юридичної техніки: 1) законодавча (правотворча) техніка; 2) техніка систематизації нормативних актів; 3) техніка індивідуальних актів. Метою
 4. ПІДСУМКОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  Поняття, предмет і структура науки теорії держави і права. Методологія та функції науки теорії держави і права. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Виникнення держави, її передумови. Основні форми виникнення держави. Особливості державної та родової організації суспільства Теорії походження держави. Походження права. Теорії
 5. ТЕМА 15. ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ І ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
  (До питання: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ) Тест 1. Якого поняттю належить таке визначення: «Діяльність, спрямована на вдосконалення та впорядкування законодавства»? Систематизація законодавства. Система законодавства. Правова система. Тест 2. Які з перерахованих реалій мають відношення до систематизації нормативних правових актів? Облік правових норм.
 6. 4.6.8. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
  Юридична техніка - це система засобів, правил і прийомів підготовки та впорядкування правових актів, що застосовується з метою забезпечення їх досконалості та підвищення ефективності. Основним об'єктом юридичної техніки є текст правових актів, інформаційне втілення юридичних приписів. При їх прийнятті важливо враховувати, щоб зміст таких приписів (дух) і форма (літера)
 7. Збірки нормативних актів
  Збірниками називаються інкорпоровані видання законів чи інших нормативно-правових актів , прийнятих одним або декількома правотворческими органами, а також тематичні видання законів та інших нормативно-правових актів. Наприклад, збірник законодавчих актів про працю може складатися з законів Російської Федерації,, указів Президента, постанов Пра-вительства Російської Федерації. Збірники
 8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
  Предмет і метод теорії держави і права. Основні теорії походження держави. Державна влада: поняття і спільні риси. Поняття, сутність і ознаки держави. Функції держави: поняття і види. Основні внутрішні та зовнішні функції Російської держави. Форми здійснення функцій держави. Типи держави: формаційний і цивілізаційний підходи. 2. Форма держави:
 9. . 4. Підзаконні нормативні акти
  Підзаконний нормативний правовий акт - це акт, виданий відповідно до закону і йому не суперечить. Підзаконний нормативний акт - поняття збірне. Воно охоплює найрізноманітніші нормативні правові приписи - від актів вищих представницьких органів, Президента, Уряду до актів місцевих органів влади та уп-равління. Усім цим актам притаманне одна загальна властивість - під-
 10. 14.3. Акти тлумачення права
  Акт тлумачення права - це такий правовий акт, який містить роз'яснення змісту юридичних норм. Особливості актів тлумачення права: 1) представляють собою роз'яснення змісту юридичних норм; 2) містить конкретизують, а не нормативні приписи; 3) не мають самостійного значення і діють в єдності з тими нормами, які тлумачать; 4) не є формою і джерелом права.
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка