Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях) → 
« Попередня Наступна »
Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості, 2002 - перейти до змісту підручника

10.2. Шість функцій складного відсотка


У всіх обчисленнях з використанням складного відсотка використовується формула:
Sn = (1 + i) n,
де Sn - сума після n періодів;
i - періодична ставка доходу;
n - кількість періодів накопичень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Шість функцій складного відсотка "
 1. Складний відсоток
  це відсоток нарахувань як на основну суму, так і на невиплачені відсотки, нараховані за попередній період. Логіка складного відсотка очевидна: всі гроші, які залишені на депозиті, повинні приносити відсоток; відсоток приносять тільки ті гроші, які залишені на депозиті. Основний предмет фінансової математики - шість функцій грошей (або шість функцій складного відсотка). Перерахуємо
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 3. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 4. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 5. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 6. 3.1. Зовнішнє середовище функціонування підприємства
  Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це підприємницької діяльність юридичних і фізичних осіб у галузі міжнародного обміну товарами, послугами, переміщення матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів. ЗЕД являє собою сукупність методів і засобів торго во-економічного, науково-технічного співробітництва, валют-но-фінансових і кредитних відносин із зарубіжними
 7. 4.5. Глобалізація: причини, форми і наслідки
  Глобальні електронно-інформаційні зміни у технологічному базисі виробництва (бездротова передача інформації через мережу Інтернет, космічна супутниковий зв'язок, передача інформації через лінії електропередач), оцінювані багатьма вченими f АвіловаА, В, Італія: своєрідності південноєвропейського шляху розвитку. / / МЕ і МО. 2001. № 5. -C.8 I. ^ Там же. - С.83. перехід від індустріального до
 8. 8.2. Основні макросектори світового ринку послуг
  Світовий ринок послуг можна розділити на окремі макросектори. Світовий ринок фінансових послуг включає банківські, страху-ті угоди і операції з цінними паперами. Обсяг цього ринку оцінюється в 1 трлн дол Фінансова діяльність - порівняно молода, але розвивається галузь міжнародних економічних відносин. Найбільш важливим її сектором є міжнародні переміщення капіталів,
 9. 14.3. Формування «нової економіки» розвинених країн
  Формування «нової економіки» в розвинених країнах - одна з найбільш яскравих світових тенденцій кінця XX - початку XXI ст. Загальною підставою для цього стали глобальні ринкові відносини. Однак найбільш суттєву рису такого економічного феномена висловлюють інформаційні технології. Нова економіка - це сукупність галузей, що характеризуються великим внеском людського капіталу порівняно
 10. 1.1. Поняття світової економіки. Суб'єкти світової економіки
  В економічній літературі не існує єдиного трактування поняття «світова економіка». Але всі визначення, в тій чи іншій мірі, характеризують світову економіку як цілісну систему, що складається з взаємозв'язаних елементів. Світова економіка - це сукупність національних економік країн світу, пов'язаних між собою обміном товарами, послугами і міжнародним рухом факторів виробництва