Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
Рофе А. І.. Економіка праці, 2010 - перейти до змісту підручника

10.2. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Зміст організації праці визначається елементами, зі ставними частинами, з яких вона складається. Елементами (підсистемами) організації праці в масштабі суспільства є: забезпечення функціонування ринку праці шляхом відповідних дій (з професійної орієнтації населення та професійного відбору персоналу; по залученню людей до тру-ду; з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації пер-соналу; по вирішенню проблем зайнятості населення, соціального під-тримки безробітних та ін); облік, аналіз і планування праці в державному сек торі економіки; міжгалузеве нормування праці; організація оплати і матеріального стимулювання праці (регламентація мінімального розміру заробітної плати, опла ти праці працівників бюджетної сфери, встановлення районних коефіцієнтів та ін); охорона праці та техніка безпеки (міжгалузеві нор ми, гарантії, компенсації та ін); інші елементи (соціальне страхування, міжгалузеві науково-дослідні роботи з праці, міжгалузеве типове проектування організації праці та ін ). Елементи організації праці на підприємстві, тобто її містить жаніе, визначаються завданнями, які організація праці повинна вирішувати. Для досягнення конкретної мети виробництва при име-ющемся обладнанні і прийнятої технології порядок побудови трудового процесу передбачає: а) встановлення складу робіт, операцій, прийомів, дій, б) забезпечення підбору та підготовки необхідних працівни ків; в) розподіл функцій і обов'язків серед працівників підприємства з виконання цих робіт, визначення прав і відпові-дальності кожного за результати праці; г) встановлення системи виробничої взаємозв'язку і взаємодії між працівниками; д) пристосування робочих місць для зручності та безпеки виконання робіт; е) розробку раціональних форм, методів і прийомів праці: ж) розрахунок норм праці, що випливають з конкретних організа-ційно-технічних рішень; з) створення сприятливих умов праці; и) встановлення форм, систем і розмірів оплати праці та її стимулювання; к) планування, аналіз і облік праці; л) створення інших необхідних передумов для виконання ня працівниками запроектованого трудового процесу. Все перераховане вище складає зміст організації праці на виробництві і може бути згруповано в наступні елементи: розподіл праці, кооперація праці, організація рабо чих місць, організація обслуговування робочих місць, встановлення прийомів і методів праці, встановлення норм праці, планування та облік праці.
Цим обмежується перелік елементів організації праці у вузькому сенсі, тобто зазначені елементи безпосередньо відносять ся до організації праці на рівні підприємства та його підрозділі ний. Інші елементи в силу особливостей, про які говорилося раніше, ставляться поряд з названими до поняття «організація праці» в широкому сенсі. Серед них: створення сприятливих умов праці; підбір, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфі-кації персоналу; встановлення форм, систем та розміру оплати праці, умо вий стимулювання і відповідальності; підтримання високої дисципліни праці, трудової актив-ності та творчої ініціативи. Схематично сутність і зміст організації праці на підприємстві показані на рис. 10.1. Коротко розкриємо зміст названих елементів. Поділ праці - це його відокремлення, встановлення каждо-му працівникові, їх групам і підрозділам обов'язків, функ цій, сфери дії. Рис. 10.І. Сутність і зміст організації праці. Кооперація праці полягає у встановленні системи виробничої взаємозв'язку і взаємодії між працівни-ками, їх групами і підрозділами. Поділ і кооперація праці є вихідним пунктом організації будь-якого конкретно го праці. Вони являють собою процес нерозривний: розділяючи праця, одночасно встановлюють і його кооперацію. Однак у навчальних цілях їх слід розглядати як самостійні еле менти, оскільки кожен з них має свої особливості. Організація робочого місця передбачає раціональне його пристрій за рахунок відповідних оснащення і планування. Ос-нащеніе - це забезпечення робочих місць всім необхідним для виконання певних робіт. Оснащення робочого місця коштами виробництва - технологічним обладнанням (машина мі, механізмами, іншими видами техніки), технологічної осна СТКО (інструментами, пристосуваннями, запасними частинами та ін), засобами подачі на робочі місця сировини, матеріалів, енергон-носіїв - відноситься до технічної підготовки виробництва. Одна до забезпечення робочого місця організаційної оснащенням, засобами зв'язку, сигналізації, освітлення, підтримки необхідних умов праці - більш організаційна, ніж технічна сторона. Планування робочого місця - компоновка, розміщення всіх перед метов оснащення виходячи з вимог зручності роботи - це заду ча організаційна. Організація обслуговування робочого місця як елемент орга-нізації праці по своїй суті є кооперацією праці між основними працівниками та працівниками допоміжних служб і підрозділів на відміну від кооперації по прямій технологиче ської лінії між безпосередньо взаємодіючими праців ками.
Але це специфічна кооперація, а тому її доцільно розглядати як окремий елемент організації праці. Специ-фічность її полягає в тому, що для організації обслуговування ра бочих місць необхідно вирішувати чотири взаємопов'язані завдання: встановити для кожного робочого місця види обслуговування, в кото яких вони потребують, норми і регламент обслуговування, закріпити кожну функцію обслуговування за певними виконавцями або підрозділами. Визначення прийомів і методів праці передбачає уста-Постановою способів виконання роботи. Будь виробнича операція або робота можуть бути виконані з різним ступенем вмілості, з більшою або меншою кількістю рухів, з раз ної витратою часу і фізіологічної енергії. Забезпечення найбільш економного виконання кожної дії, прийому, опера ції і роботи в цілому - чиста сфера організації праці, її важ нейший елемент. Встановлення норм праці підводить підсумок технічним та орга-ганізаційні рішенням. Трудові норми розробляються для конкретних виробничих умов. Якщо змінюються умови, то повинні змінюватися і норми. Нормування праці займає особливе місце серед елементів організації праці: будучи необхідної ча-стю організації праці, норми одночасно є елемента ми планування та оплати праці. Так, не знаючи норм праці, неможливо можна правильно планувати необхідну для виробництва чисельність персоналу. Норми лежать також в основі розрахунку сдели них розцінок з оплати праці. Планування, облік і аналіз праці здійснюються для уста-лення необхідних загальних трудовитрат, чисельності персоналу, розрахунку фонду заробітної плати, для визначення правильних про-порцій у витратах праці. Облік і аналіз праці представляють матері ал для вдосконалення трудових процесів. Більш докладно ці елементи і ті, які входять в широке трактування поняття «організація праці», будуть розкриті далі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ "
 1. Глава 10. Поняття організації праці та її місця в системі організації виробництва
  Сутність організації праці 203 10.2. Зміст організації праці 207 10.3. Місце організації праці в системі організації виробництва 211 106 110 5.2. Умови функціонування ринку праці Контрольні питання Контрольні
 2. 10.1. СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
  У системі економічних наук організація та нормування праці являють собою розділи економіки праці. У ринковому господарстві, що відрізняється досить високою конкуренцією між підприємствами, найважливішою економічною категорією є ефективність діяльності, яка проявляється в низьких іздер жках виробництва, низької собівартості продукції та високому її якості. Чим ефективніше
 3. 10.3. МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
  Вимога системного підходу до виробництва визначає необхідність розкриття взаємозв'язків і взаємозумовленості всіх організаційних процесів на виробництві. Однак понять-ні різночитання, існуючі в цій галузі, ускладнюють рі ня цієї актуальної проблеми. В економічній літературі можна зустріти безліч сполучень слів зі словом «організація». На-приклад, говорять і пишуть:
 4. 11.1. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В РОСІЇ
  Поняття «наукова організація праці» виникло як противо вага рутинним, примітивним, некваліфікованим рішенням в об ласті організації. Тому термін «НОТ» повністю виправданий, а організація праці може бути і наукової, і ненауковою. Проблеми організації праці мають теоретичний і приклад-ної аспекти. Теоретичний аспект становить зміст науки про організацію праці, а прикладний - спрямований
 5. 2. Предмет економіки праці
  Предметом економіки праці є система соціально-економічних відносин, що складаються в процесі трудової діяльності, між роботодавцем, найманим працівником і державою з приводу організації праці. Принципи ринкової економіки активно впроваджуються в область залучення і використання робочої сили, соціально-трудових відносин, організації та оплати праці, а також формування та
 6. 3.5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, І
  Наявність різних організаційно-правових форм господарювання, як показала світова практика, є найважливішою передумовою для ефективного функціонування ринкової економіки в будь-якій державі, в тому числі і в Росії. У ДК РФ зафіксовані різні форми господарювання, кожна з яких має свої особливості, переваги, недоліки і право на життя. Розглянемо сутність кожної з них
 7. 7.1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇХ СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності науково-технічного прогресу (НТП) та науково-технічній революції (НТР ). На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цим поняттям. Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі)
 8. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 9. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 10. 8.2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  Рівень якості продукції визначається на основі системи показників її якості. Для визначення цього рівня необхідно знати чисельне значення кожного з цих показників і порівняти з аналогічними показниками продукції, прийнятої в якості ба-зовой для порівняння. Під визначенням показника якості продукції мається на увазі знаходження його чисельного значення. Для цього на практиці в