ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Гальперіна В. М., ІГНАТЬЄВ С. М., МОРГУНОВ В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 2, 1999 - перейти до змісту підручника

10.2. ПОПИТ І ВИРУЧКА

Основна різниця в поведінці абсолютно конкурентного підприємства та монополіста обумовлена, як ми вже знаємо, різним характером кривих попиту. Якщо функція попиту на продукцію абсолютно конкурентного підприємства графічно відображається прямої, паралельної осі випуску, то крива попиту на продукцію монополіста має негативний нахил. А це веде до відмінностей у характері кривих граничної виручки (MR) і в їх співвідношенні з кривими попиту (D) і середньої виручки (AR). Коли крива попиту представлена ??горизонтальної прямої, як це має місце для абсолютно конкурентного підприємства, лінія ціни одночасно є і лінією середньої, і лінією граничної виручки (AR = MR = Р). Навпаки, коли крива попиту має негативний нахил, вона також є кривою середньої виручки, однак крива граничної виручки лежить нижче її. У цьому легко переконатися. Взаємозв'язок між ціною, обсягом випуску і граничним виторгом продавця була з'ясована в розділі 4.5. Вона може бути виражена рівнянням MR (Q) = P (Q) + Q ^. (10.2) Оскільки для абсолютно конкурентного підприємства dP / dQ = 0, другий доданок правої частини (10.2) перетворюється на нуль і, отже, гранична виручка в цьому випадку дорівнює ціні: MR (Q) = P (Q). Для монополіста ж, крива попиту на продукцію якого має негативний нахил, dP / dQ <0, другий доданок правої частини (10.
2) виявиться менше нуля і, отже, гранична виручка буде менше ціни: MR (Q) = (p (Q) + Q ^) (Q). (Ю.З) Остання нерівність легко інтерпретувати. При низхідній кривої попиту продати додаткову одиницю товару монополіст може лише знизивши його ціну. Тоді зміна його загальної виручки при збільшенні продажів з Q = п до Q = п + 1, тобто гранична виручка буде дорівнює нової, знижений-ної ціною мінус втрати виручки від продажу всіх допредельних (англ. inframarginal) п одиниць товару: MR "+1 = P" +1- (P "-P" +1) Q ". (Ю.4) Оскільки Рп - Рп +1> 0, MRn +1 <Рп +1. Нехай, наприклад, монополіст виробляє 100 одиниць продукції в день і продає їх по 400 руб. за одиницю. Припустимо, що, знизивши ціну на 1 руб., Він зможе збільшити випуск і збут продукції на одну одиницю в день. У результаті його денна гранична виручка, згідно (10.4), складе MR = 399 - (400 - 399) 100 = 299, тобто виявиться на 100 руб. менше ціни, за якою буде про-даватися 101-я одиниця продукції. Прямий розрахунок зміни загальної виручки монополіста дасть той же результат. У розділі 4.5 було показано, що лінійної функції попиту відповідає і лінійна функція граничної виручки (рис. 4.10). Зупинимося на цьому відповідно докладніше, по-скільки воно широко використовується при аналізі монополії, коли функція граничної виручки набуває особливо важливого значення.
Припустимо, що попит на продукцію монополіста заданий лінійною функцією (10.5) Рис. 10.1. Попит (а) і виручка (б) монополіста. Q = а - ЬР, де a, b - позитивні константи. На рис. 10.1, а функція попиту, D, відображена прямий АВ, зворотної (10.5): а 1 (10.6) Р = --- Q, ft Ь а відрізки ОА і ОВ на координатних осях відповідають констант а і a / ft в (10.5) , (10.6). Оскільки TR (Q) = QP (Q), функція загальної виручки монополіста при лінійному попиті буде TR (Q) = ^ Qi-Q2 (Ю.7) ft ft і, отже, функція граничної виручки (10.8) v 'dQ ft ft Це означає, що при лінійній функції попиту функція граничної виручки також лінійна. Порівнявши зворотну функцію попиту (10.6) і функцію граничної виручки (10.8), зауважимо, що обидві вони містять константу а / b. Це означає, що крива граничної виручки виходить з тієї ж точки А на вертикальній осі, що і крива попиту. При цьому нахил кривої граничної виручки (-2 / Ь) удвічі крутіше нахилу кривої попиту (-1 / Ь). Тому при лінійної функції попиту лінія граничної виручки ділить будь-яку лінію ціни, наприклад РЕ, і відрізок ОВ на осі випуску навпіл (рис. 10.1, а).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ПОПИТ І ВИРУЧКА "
 1. Еластичність
  Еластичний старий з Естонії Тонкий був, як дошка, коли не тонее. Йому дали лимон, І скачали в рулон, І послали назад до Естонії. Едвард Лір (1812-1888) Ключові поняття Еластичність Точкова еластичність Дугова еластичність Цінова еластичність попиту Гнучкий (еластичний) попит Жорсткий (нееластичний) попит Попит з нульовою еластичністю Попит з нескінченною еластичністю Попит з постійною
 2. 4.2 РІШЕННЯ
  рішення задачі № 1 а) Оптимум фірми в короткому періоді досягається при тому рівні випуску, при якому виконується рівність SMC (q) = P. При вирішенні задачі (Виробництво, 4 частини III) визначена функція SMC (q) = 0.1256q. З рівності 0.1256q = 6 знаходимо q = 47.773. Виручка фірми TR = Pq == 6 - 47.774 = 286.64. Загальні витрати фірми в короткому періоді STC (q) = 85 + 0.062797q2 = 228.32. Прибуток
 3. 9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність
  Процес інвестування - це складний багатогранний процес, на який впливає безліч факторів, що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним
 4. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 5. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 6. 18.3.2. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу
  Даний метод заснований на принципі заміщення: покупець не купить об'єкт нерухомості, якщо його вартість перевищує витрати на придбання на ринку схожого об'єкта, що володіє такою ж корисністю. Порівняльний підхід в основному використовується там, де є достатня база даних про угоди купівлі-продажу. Основні переваги порівняльного підходу Оцінювач орієнтується на фактичні ціни
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки , стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 9. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка