Головна
ГоловнаСоціологіяСоціологія управління → 
« Попередня Наступна »
Антохонова І.В.. Методи прогнозування соціально-економічних процесів, 2004 - перейти до змісту підручника

10.2. Сутність коефіцієнтів еластичності і методи їх розрахунку


Основними джерелами інформації для вивчення і прогнозування попиту є макроекономічні показники, дані торгової статистики та матеріали про-следований бюджетів домашніх господарств. Також проводяться численні спеціальні обстеження з метою вивчення незадоволеного попиту, думки покупців щодо споживчих якостей і асортименту товарів і послуг.
Для вивчення споживчого попиту проводяться вибіркові опитування по одній і тій же програмі через певні періоди часу. Якщо опитуваннями піддається одна і та ж сукупність респондентів, такі опитування називаються панельними.
Основними методами прогнозування попиту є статистичне, економетричне моделювання та експертні оцінки. В якості залежної змінної виступає попит, а в якості незалежних змінних величин чинники.
Еластичність попиту - зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних факторів, пов'язаних зі зміною цін; попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо ступінь зниження цін вище приросту попиту.
Відповідно до закону попиту, споживачі при зниженні ціни будуть купувати більшу кількість продукції. Однак ступінь реакції споживачів на зміну ціни може значно варіюватися від продукту до продукту.
У статистиці коефіцієнт еластичності представляє відношення темпів приросту залежної змінної у до темпів приросту фактора х-незалежної змінної: Е = ^ L; -. (10.1)
У X
Коефіцієнт еластичності в даному випадку є емпіричним і показує, на скільки відсотків зміниться залежна змінна від зміни факторного ознаки на 1%. В якості факторного ознаки найчастіше виступає ціна товару або дохід споживача. При використанні результатів обстежень бюджетів домогосподарств для аналізу залежності споживання від величини доходу домогосподарства групуються в дохідні групи.
Наприклад, витрати на покупку продуктів харчування, непродовольчих товарів та оплату послуг домашніх господарств представлені державною статистикою по
Таблиця 10.1
Структура платоспроможного попиту в рублях за децил Витра децілі ди 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Потребіт, расхо 2623 3890 4863 6275 7460 9201 12177 14596 18118 28975 ди всього 2.На продукти 1782 2558 3049 3827 4398 5270 6481 7289 9310 11 666 харчування 3. На харчування поза 27 33 64 78 79 89 117 278 1181 167 будинки 4. На алкогольні 41 99 131 177 262 348 380 429 700 1313 напої 5. На покупку не-441 720 1050 1462 1830 2395 3951 4270 5417 12155 прод. товарів
6. На оплату 330 479 567 730 890 1096 1246 2329 571 3672 послуг децильних, тобто 10-ти відсотковим групам. У даному випадку домогосподарства згруповані за ознакою середньодушових наявних ресурсів за рік в рублях.
За наведеними даними можна розрахувати коефіцієнти еластичності попиту по доходу. Для цього необхідно визначити середній дохід у групі. Такий спосіб розрахунку називається "дуговим", тобто оцінка еластичності поширена на весь інтервал зміни ознаки "дохід". Коефіцієнт еластичності попиту в к-й дохідної групі на j-й товар визначається таким чином: (к)
(10.2)
4у Ах
(к)
ч у} -
Еластичність в даному випадку розрахована за приращениям.
Так, наприклад, попит на продукти харчування нееліт-Стіч по доходу, коефіцієнт еластичності попиту дорівнює 0,364 при переході від 9-го дециля до 10-му, а попит на непродовольчі товари еластичний. Коефіцієнт дорівнює 1,78. Тобто, при зростанні середньодушових ресурсів на 1%, попит на продукти харчування зростає всього на 0,364%, а на непродовольчі товари - на 1,78%.
Якщо число груп сімей, тобто обсяг вибіркової сукупності до <п, п - число сімей, досить велике, то відмінності в приростах середньодушових доходів і витрат будуть незначними. І якщо при цьому попередній аналіз взаємозв'язку залежного ознаки у. від незалежного хг забезпечує математичну залежність у, (хг), то гранична форма виразу (2) буде мати вигляд:, (k) A-^ O Дх. у (f> J 1 У J
ду; (хг) хг _dy1 (x1) хг
НтЕ w = lim lim ^
Axk у ('0 Axt у.
= lim Ax ^ O Дс. _уДХг) dxt У] (хг)
Зрештою коефіцієнт еластичності може бути записаний в наступному вигляді:
УМ)
Вираз (3) являє теоретичний коефіцієнт еластичності, т.к. він виведений у граничній формі за умови безперервності ознак при п - »оо і в розрахунок не приймається вид аналітичної функції вирівнювання.
З урахуванням конкретного виду залежності, наприклад, лінійної функції попиту yJ (xj) = a0 + alxj, де а0, ах - параметри рівняння парної регресії, коефіцієнт еластичності дорівнює:
Е, зі = АГГ ^. (10.4)
% + а1Хг
Величина коефіцієнта залежатиме від середньо-душових доходів /-ої сім'ї або дохідної групи.
Приклад: побудувати функцію попиту за даними, виражених в рублях, про ціни і обсязі попиту на деякий у-ий товар:
172 5110,8
146 8616,9
120 10968,5
115 14546,4
108 18006,4
Представлення функції попиту у вигляді лінійної залежності має наступний вигляд: D = a0 + ах | З, де D - попит, С - ціна. Методом найменших квадратів знаходяться параметри а () і ах, рівняння статистично значимо. D = 34896,145 - 177,355 С

Рис. 10.3 .. Графіки ціни і попиту на двох осях.
Розрахунок теоретичних коефіцієнтів еластичності для даного рівняння регресії представлений у наступній таблиці.
Таблиця 10.2 / ': = 1,77 У ", У] (х1) = а0 + а1х1 ^ (0 _ а \ Xi
Qq 1 QL- y X ^ 1172 5110,8 4391,085 -6,94 2146 8616,9 9002,315 -2,87 3120 10968,5 13613,545 - 1,46 4115 14546,4 14572,32 - 1, 39
5108 18006,4 15813,805 -1,21 Попит еластичний, тому що коефіцієнти еластичності за абсолютною величиною перевищують 1, графік функції еластичності є зростаючою функцією, асимптотично наближається до осі абсцис. Уповільнення в динаміці функції пов'язано з насиченням даним товаром.

Рис. 10.4. Еластичність попиту за ціною
Аналогічно можна знайти коефіцієнти еластичності при інших видах аналітичної залежності попиту від незалежних факторів .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Сутність коефіцієнтів еластичності і методи їх розрахунку"
 1. 5.1.2. Прогноз соціально-економічного розвитку регіону
  Аналіз та прогнозування соціально-економічного роз-ку є відправною точкою роботи з управління регіональ ним розвитком. На основі обгрунтованого прогнозу визначають ся цілі соціально-економічного розвитку регіону, уточнюються програмні заходи та пріоритети у розвитку регіональ ного господарського комплексу. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону-передбачення
 2. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А. А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А. , 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 3. 14.6. Ціна землі
  Земля як фактор виробництва має товарний характер, вона продається і купується, та її ціна на ринку залежить від попиту на неї. Але до появи на ринку засобів виробництва вона має вихідну «стартову» економічну оцінку у вигляді земельного кадастру. Земельний кадастр - це звід даних про землю. Якісна оцінка землі є визначення у відносних цифрах ступеня придатності грунтів для
 4. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися як інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 5. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., а законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття, зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 6. 14.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ
  Багато пісень, прислів'їв, приказок в народі складено про працю, бо все, що створене на нашій планеті, - це втілення праці багатьох поколінь. Людина красен насамперед своїм ставленням до праці. Людство вже давно помітило велике виховне значення праці. Встановлено, що той працівник, який добре ставиться до праці і своїх обов'язків, - це, як правило, людина великої моралі,
 7. 14.4.2. Форми тарифної системи оплати праці
  Основними формами тарифної системи оплати праці є погодинна і відрядна (рис. 14.1). Основною відмінністю між погодинної і відрядною формами оплати праці є лежить у їхній основі спосіб обліку витрат праці: при погодинній - - облік відпрацьованого часу; при відрядній - - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних
 8. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 9. 18.3.1. Дохідний підхід до оцінці бізнесу
  При прибутковому підході використовуються два методи: метод прямої капіталізації; метод дисконтованого грошового потоку. Суть методу прямої капіталізації. Даний метод оцінки підприємств використовується, коли чистий дохід від функціонування оцінюваного підприємства прогнозується стабільним в майбутньому періоді . Передбачається, що, капіталізуючи цей стабільний чистий дохід за загальною ставкою
 10. 18.3.2. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу
  Даний метод заснований на принципі заміщення: покупець не купить об'єкт нерухомості, якщо його вартість перевищує витрати на придбання на ринку схожого об'єкта, що володіє такою ж корисністю. Порівняльний підхід в основному використовується там, де є достатня база даних про угоди купівлі-продажу. Основні переваги порівняльного підходу Оцінювач орієнтується на фактичні ціни