ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях) → 
« Попередня Наступна »
Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості, 2002 - перейти до змісту підручника

10.2.1. Майбутня вартість грошової одиниці (накопичена сума одиниці)


Ця функція дозволяє визначити майбутню вартість інвестованої грошової одиниці, виходячи з передбачуваних ставки доходу, терміну накопичення і періодичності нарахування відсотка:
FV = PV - (1 + i) n,
де FV - майбутня вартість грошей;
PV - поточна вартість грошей.
Справедливість цього твердження очевидна. Якщо на депозит покладена сума PV, то через один період нарахування ця сума стане дорівнює:
FVj = PV + i - PV = PV - (1 + i),
через два періоди вона стане дорівнює:
FV2 = FVj + FVj - i = PV - (1 + i) 2,
і так далі:
FV3 = FV2 + FV2 - i = PV - (1 + i) 3,
FVn = FVn-1 + FVn_1 - i = PV - (1 + i) n .
Приклад. $ 1000 вкладено в банк під 10% річних. Яка сума накопичиться на рахунку через 5 років?
FV = 1000 - (l + 0, l) 5 = 1610,5,
Правило 72-х.
Іноді при розрахунках доводиться стикатися із завданням визначення кількості періодів нарахування, після закінчення яких спочатку депонована сума збільшується вдвічі. Дуже просто вирішити це завдання дозволяє відоме "Правило 72-х", в основу якого покладені логарифми. Кількість періодів, необхідне для подвоєння початкової суми обчислюється так:
72 n = -.
1
Дане правило показує точні результати при значеннях 1: 3% <1 <18%. Спрацьовує правило і в зворотному порядку для визначення ставки доходу, при якій депонована сума подвоїться.
Більш часте, ніж один раз на рік, нарахування відсотків.
Наведені вище розрахунки грунтувалися на тому припущенні, що нарахування відсотків відбувається один раз на рік. Однак акумулювання може відбуватися не тільки раз на рік, але і частіше, наприклад раз на квартал, раз на місяць і т. д. У цьому випадку формула буде виглядати наступним чином:
n - m
FV = PV - І +-I,
де m - частота нарахування відсотків на рік;
n - число років, протягом яких відбувається накопичення.
Чим частіше нараховуються відсотки, тим більше накопичена сума.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.1. Майбутня вартість грошової одиниці (накопичена сума одиниці) "
 1. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 2. 22.3 Розвиток на основі інноваційно-інвестиційних факторів
  Інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових дослі джень і розробок для розширення і відновлення номенклатури ри і поліпшення якості продукції, що випускається (робіт, послуг), вдосконалення технології їх виготовлення з наступним впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому і зару бажаних ринках. Інноваційна
 3. 6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
  Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 4. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 5. Податки та податкова система
  Для належного забезпечення функцій державної влади необхідні відповідні грошові кошти, які акумулюються у формі державного бюджету. Формування доходів державного бюджету відбувається головним чином за допомогою податків і являє собою один з головних видів державної економічної політики. Безпосередню діяльність держави щодо збирання податків
 6. 11.3 Державні позабюджетні фонди в РФ.
  Створення позабюджетних фондів у РФ законодавчо закріплено Законом РРФСР "Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу в УРСР" від 10 жовтня 1991р. і Законом РФ "Про основи бюджетних прав і прав щодо формування та використання позабюджетних фондів" від 15 квітня 1993р. Позабюджетні фонди утворюються на підставі відповідних актів вищих органів державної влади. Згідно
 7. 12.4 Сутність оборотних коштів (капіталу) підприємств їх склад і структура
  Оборотні кошти підприємства - це авансована в грошовій формі вартість для утворення і використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують безперервність процесу виробництва і своєчасність здійснення розрахунків. Оборотні кошти забезпечують поточну діяльність підприємств, її безперервність. Вони не залишають
 8. 12.5 Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту. Економічна природа і види прибутку. Собівартість продукції, її елементи.
  Процес матеріального виробництва завершується доведення готового продукту до споживача, тобто актом реалізації і являє собою завершення останньої стадії кругообігу засобів виробництва, в якій товарна вартість знову перетворюється на грошову. Виручка являє собою суму грошових коштів, що надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є економічною
 9. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 10. 7.1. Страхові компанії
  На відміну від банків та інших кредитно-фінансових інститутів страхові компанії мають більш широкі організаційні форми, яких в даний час налічується чотири. Перша форма організацій страхових компаній збігається з організаційними формами інших кредитно-фінансових інститутів в тому, що побудована на акціонерній основі. У цьому випадку страхові компанії випускають акції і є
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка