ГоловнаЕкономікаАудит → 
« Попередня Наступна »
Т.Г.Шешукова М.А.Горолілов. АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 2005 - перейти до змісту підручника

10.2.1. Метод визначення обсягу вибірки з оцінки впливу определеннихфакторов

У рамках застосування даного підходу можливі варіанти: методика розрахунку обсягу вибірки для генеральнихсукупностей, в яких очікується незначна кількість або зовсім не очікується помилок, відрізняється від тієї, коли такі помилки з великим ступенем ймовірності можуть існувати.
У першому випадку обсяг вибірки (ОВ) знаходять множенням фактора надійності (ФН) на загальну суму всієї генеральної сукупності (ГС) і діленням на допустиму суму помилок (ДСО), або

Обсяг генеральної сукупності оцінюється за балансовою вартістю на дату складання фінансової звітності. Значення фактора надійності залежно від рівня надійності приведені нижче:
Рівень 80,0 90,0 95,0 97,5 99,0 99,5
надійності,%
Ризик,% 20,0 10,0 5,0 2,5 1,0 0,5
(1-рівень
надійності)
I
Фактор 1,61 2,31 3,0 3,69 4,61 5,3
97
надійності
, -3219
Приклад. Припустимо, що генеральна сукупність має балансову вартість 4,0 млн руб. Аудитор хоче бути на 95% упевнений, що виявить помилки у генеральній сукупності, якщо вони перевищують 100 тис. руб.
Підставляючи значення факторів у формулу (8), отримаємо обсяг вибірки

тобто необхідний обсяг вибірки становить 120 елементів.
У другому випадку (коли очікується наявність помилок) в додаток до вищевикладених факторів аудитор повинен оцінити очікувану суму спотворення (ОСО) і застосувати наступну формулу:

Фактор надійності визначається вище . Однак для рівнів надійності 97,5% і вище рекомендується використовувати такі значення:
Рівень надійності 97,5 99,0 99,5
Фактор надійності 3,84 5 , 43 6,63
Припустимо, в попередньому прикладі аудитор очікує, що спотворення в сукупності досягне 10 тис. руб. У цьому випадку
4 000000
10 000
1 = 148,
ОВ =
1 +
100 000-1000 0
) 00-3,0 (-10000 (
100 000
тобто обсяг вибірки зросте до 148 елементів. 98
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2.1. Метод визначення обсягу вибірки з оцінки впливу определеннихфакторов"
 1. Глава 8. Теорії світогосподарських зв'язків і економічна геополітика
  Геополітика - це досі формується наука. Поняття «геополітика» трактується найчастіше надзвичайно широко. Межі її переходять в економічні, політичні, військово-стратегічні, природно-ресурсів, екологічної та інші дисципліни. Геополітика - наука про ставлення землі і політичних процесів, грунтується на широкому фундаменті географії, перш за все географії політичній, яка
 2. 1.6. Міжнародні економічні та фінансові організації
  До числа основних міжнародних економічних організацій слід віднести ті структури, які мають істотний вплив на «правила гри» в світовій економіці. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) Виникнення ГАТТ пов'язано зі спробами створити Міжнародну торгову організацію (МТО). Це було викликано прагненням багатьох країн після Другої світової війни викорінити
 3. 2.1.2. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО факторний аналіз
  Основними завданнями економічного факторного аналізу є побудова економіко-математичних моделей, що описують вплив факторів на результуючий показник, і оцінка чиниться цими факторами впливу. На результуючий показник може впливати один фактор, і в цьому випадку говорять про однофакторном аналізі, або декілька - в цьому випадку використовується багатофакторний аналіз. Поняття
 4. 1.4.3 . Основні типи моделей, використовувані в економічному аналізі
  Фінансовий аналіз проводиться за допомогою різного типу моделей, що дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Дескриптивні моделі, відомі як моделі описового характеру, є основними для оцінки фінансового стану підприємства. До них належать: побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в різних
 5. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А . І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М ., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 6. 3.3 ПРОГРАМНО -ЦІЛЬОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  Значення регіонального аспекту організації та управління особливо зростає в умовах глобалізації економіки. Ринок стирає всі межі, непомітно, але неухильно прогресує глобалізація виробництва і ринку, так як все більше територіальних утворень регіонів взаємодіє один з одним в ході постійного обміну продукцією, послугами, інформацією. У цих умовах актуальною стає
 7. 2.2. Комплексні та цільові рейтинги в порівняльному тактичному аналізі економічного розвитку організацій
  Проведення порівняльного тактичного аналізу економічного розвитку включає наступні етапи: визначення ступеня порівнянності і виділення груп організацій за сферами діяльності; збір і обробка економічної інформації (офіційної бухгалтерської звітності) про об'єкти, приведення даних в порівнянний вид; угруповання організацій; розрахунок підсумкових показників і значень рейтингу;
 8. 1. 2. Огляд і аналіз діючих методик аналізу фінансового стану підприємства
  Розумінню і освоєнню техніки аналізу фінансового стану сприяють: обширна методична база західних (Е. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн, Ж. Рішар тощо) і російських (В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет, О. В. Єфімова та ін) учених і фахівців ; широкий діапазон спеціальних про-програмних засобів (від простих аналітичних програм вартістю 200 дол. до
 9. 1.5. Вимірювання ступеня тісноти зв'язку між якісними ознаками (ранговая кореляція)
  При визначенні кореляційної залежності потрібно було мати числовий набір двох сукупностей. Проте можливі випадки, коли наявні дані не піддаються вираженню числом одиниць. Ця обставина змушує вдаватися до використання так званих непараметричних методів. Вони дозволяють вимірювати інтенсивність взаємозв'язку між якісними (атрибутивними) ознаками. В основу
 10. 3.4.1. Перевірка на адекватність рівняння регресії
  Статистичну оцінку отриманого рівняння (так званий статистичний висновок) прийнято починати з проведення F-тесту, метою якого є з'ясування здібності досліджуваних факторів хк пояснювати значиму частину коливання функції у. Цей тест використовується як своєрідні «вхідні ворота» в статистичний висновок: якщо результат тесту значущий, то зв'язок існує, значить приступати до її
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка