Головна
ГоловнаЕкономікаАудит → 
« Попередня Наступна »
Т.Г.Шешукова М.А.Горолілов. АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 2005 - перейти до змісту підручника

10.2.2. Метод визначення обсягу вибірки з оцінки ризику вибірки, очікуваної ідопустімой ступеня відхилень

Даний підхід був розроблений американським дослідником Р. Монтгомері (1872-1953). Суть методу полягає в наступному: щоб розрахувати обсяг вибірки, аудитору необхідно оцінити деякі критерії:
а) рівень надійності (100% мінус ризик вибірки);
б) очікувана помилка (% генеральної сукупності);
в) допустима помилка (% генеральної сукупності). Далі, обсяг вибірки визначається із застосуванням таблиці,
складеної для відповідного рівня надійності. Розрахунок обсягу вибірки для рівня надійності 95% здійснюється виходячи з даних табл. 6.
Таблиця 6
Обсяг вибірки в залежності від очікуваного і допустимого рівнів помилок
(для рівня надійності 95%) Очікувана помилка,% Допустима помилка,% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 0300150100 75 60 50 45 40 35 30 25 20 0,50 - 320 160 120 95 80 70 60 55 50 40 35 1.0 * | * 260160 95 80 70 60 55 50 40 35 2,0 »** 300190130 '90 80 70 50 40 35 3,0 *** - 370200130 95 85 65 55 35 4,0 *** - * 430230150 100 90 65 45 5,0 * - * »** 480 240 160 120 75 55 6,0 ****» ** - 270180100 65 7,0 ** - * - **** 300130 85 8 , 0 **** »* | * 200 100 * Обсяг вибірки занадто великий, щоб бути економічним. 7 *
99
Наприклад, аудитор оцінює рівень допустимої помилки в розмірі 7% загальної суми генеральної сукупності, а очікуваної помилки - 2%. При цьому аудитор встановлює рівень надійності, рівний 95%, тобто повинен бути на 95% упевнений, що реальна помилка, що міститься у генеральній сукупності, не перевищить встановлену ним допустиму помилку. Обсяг вибірки буде визначений на перетині відповідної графи і рядки таблиці і складе 90 елементів.
Можна помітити, що обсяг генеральної сукупності в даному підході не є чинником, що впливає на обсяг вибірки. Однак при необхідності можна скорегувати отримане значення обсягу вибірки на обсяг генеральної сукупності за формулою

де ОВ, і ОВ2 - обсяг вибірки відповідно до і після врахування впливу фактора обсягу генеральної сукупності; Г С - обсяг генеральної сукупності.
Виходячи з формули (10) можна відзначити, що даний фактор дозволяє переглянути обсяг вибірки, якщо відбирається більше 10% елементів генеральної сукупності.
10.2.3. Метод визначення числа елементів вибірки, що мають сальдо
Даний метод застосовується для визначення обсягу вибірки з елементів генеральної сукупності, складових сальдо бухгалтерського рахунку в аудируемой фінансової звітності. Вважається, що елементи найбільшої вартості і «ключові» елементи були вже відібрані в окрему групу і підлягають суцільній перевірці.
Згідно даної методики, число елементів, що підлягають відбору для вибірки, обчислюється за формулою
ОВ = (ГС - ЕН - ЕК) - КП: (УС - 0, 75),
де ОВ - обсяг вибірки;
ГС - обсяг генеральної сукупності у вартісному вираженні;
ЕН - сума елементів найбільшою вартості;
ЕК - сума «ключових» елементів;
КП - коефіцієнт перевірки;
УС - рівень суттєвості.
Коефіцієнт перевірки залежить від рівня аудиторського ризику. Раніше нами неодноразово зазначалося, що аудиторський ризик складається з трьох складових частин: невід'ємний (внутріхозяй-жавного) ризик, ризик системи контролю; ризик невиявлення. Останню складову аудиторського ризику не можна використовувати при обчисленні обсягу аудиторської вибірки, так як цей ризик не робить впливу, а навпаки, залежить від того, скільки елементів буде відібрано для проведення перевірки.
Крім ризику засобів контролю та невід'ємного (внутрішньогосподарського) ризику, в розрахунках рекомендується використовувати по-казатель ступеня ризику, пов'язаного з наявністю «пересічних процедур». Так, окрему сукупність первинних документів вивчають не саму по собі, а у взаємозв'язку з документами, що відносяться до іншого розділу бухгалтерського обліку. Таким чином, аудиторський ризик може знижуватися, якщо достовірність бухгалтерських даних з однієї області обліку підтверджується перевіреними бухгалтерськими даними з іншої області обліку. І, навпаки, недоліки однією з підсистем бухгалтерського обліку можуть зробити істотний негативний вплив на інші його підсистеми, а також на достовірність фінансової звітності в цілому. (Дане положення випливає з принципу подвійного запису, оскільки будь-яка господарська операція відображається у бухгалтерському обліку як за дебетом одного рахунку, так і за кредитом іншого. Тому помилка, пов'язана з неправильним відображенням якої господарської операції, завжди торкнеться, як мінімум, два сальдо рахунку.)
(11)
Кожна з ступенів ризику оцінюється за наступною шкалою: високий, середній, низький. Якщо аудитор не зміг достовірно оцінити небудь значення ризику, то для цілей визначення обсягу вибірки необхідно прийняти це значення високим. Такимобразом, можна отримати 27 комбінацій ризиків, кожній з яких відповідає певне значення коефіцієнта перевірки (додаток 1).
До формулою (11) необхідно дати наступні пояснення:
а) якщо в отриманому обсязі вибірки виявляється менш 10 елементів, то така ситуація вважається недоцільною з математичної точки зору. Тоді формула (11) приймає вигляд
ОВ = КП 10,
тобто обсяг вибірки розраховується як добуток коефіцієнта перевірки на число 10;
б) в протилежному випадку, якщо кількість елементів вибірки перевищить значення 40 - 50, то слід обмежитися 35 елементами, тоді формула (11) запишеться як
ОВ = КП 35,
тобто обсяг вибірки буде дорівнює добутку коефіцієнта перевірки на 35.
Покажемо застосування даного підходу на прикладі.
Приклад. Потрібно провести перевірку деякої сукупності, елементи якої в сумі забезпечують значення ГС == 105822 тис. руб.; Елементи найбільшої вартості і «ключові» елементи складають ЕН + ЕК = 10 554 тис. руб.; Рівень суттєвості УС - 6000 тис. руб .; оцінка ризиків сальдо рахунку: невід'ємний (внутрішньогосподарський) - середній; ризик засобів контролю - низький; ризик, пов'язаний з пересічними процедурами, - середній.
Для даної сукупності значень факторів (С; Н; С) отримуємо коефіцієнт перевірки КП = 0,66 (див. додаток 1).
Далі определяем'об'ем вибірки:
ОВ = (105822 - 10554) - 0,66: (6000 - 0,75) «14,
тобто на додаток до елементів найбільшої вартості і «ключовим» елементам слід відібрати 14 елементів представницької вибірки.
10.2.4. Метод визначення числа елементів вибірки, заснованих на оборотах по рахунках бухгалтерського обліку
У разі якщо перевірці підлягають рахунки бухгалтерського обліку, які не мають сальдо на дату складання фінансової звітності, застосовується відмінний від розглянутого в п. 10.2.3 порядок.
Тут проводиться оцінка аудитором рівнів ризиків: невід'ємного (внутрішньогосподарського), засобів контролю та перетинаю-трудящих процедур за тією ж шкале1. У результаті комбінації різних оцінок також отримують варіанти значень, але вже не умовних коефіцієнтів, а конкретних обсягів вибірки (додаток 2).
Приклад. Оцінка, проведена аудитором, показала, що рівень невід'ємного (внутрішньогосподарського) ризику - середній, ризику засобів контролю - середній, а ризику, пов'язаного з пересічними процедурами, - високий. У додатку 2 для сукупності факторів С; С; У знаходимо обсяг вибірки, який буде дорівнює 28 елементам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.2. Метод визначення обсягу вибірки з оцінки ризику вибірки, очікуваної ідопустімой ступеня відхилень "
 1. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 2. 1. 2. Огляд і аналіз діючих методик аналізу фінансового стану підприємства
  Розумінню і освоєнню техніки аналізу фінансового стану сприяють: обширна методична база західних (Е. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн, Ж. Рішар тощо) і російських (В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет, О. В. Єфімова та ін) учених і фахівців; широкий діапазон спеціальних про-програмних засобів (від простих аналітичних програм вартістю 200 дол. до
 3. 10.1. Основні принципи вибіркових перевірок в аудиті
  Згідно МСА № 530, під аудиторської вибіркою (АіеІ зашрІпд) розуміється застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% статей в межах сальдо рахунку або класу господарських операцій з метою надати можливість аудитору отримати й оцінити аудиторські докази про ряд характеристик статей, відібраних для того, щоб допомогти у формулюванні висновків, пов'язаного з генеральною
 4. 10.2 . Методи визначення обсягу вибірки
  У світовій практиці застосовуються різні підходи до визначення сукупності даних, яка надалі піддається вибірковій перевірці: оцінка впливу таких чинників, як фактор впевненості, загальна вартість генеральної сукупності; допустима і очікувана сума помилок;? оцінка ризику вибірки, очікуваної і припустимого ступеня відхилень; визначення числа елементів вибірки, що мають сальдо;
 5. Практичні завдання з аудиту
  У ході оцінки системи внутрішнього контролю аудитор встановив факти розкрадання матеріальних ресурсів за сприяння виконавчого керівництва аудируемого особи. Які будуть дії перевіряючого? Чи може аудитор самостійно звернутися в правоохоронні органи? Аудитору представлені матеріали інвентаризації майна, що у підзвіті матеріально відповідальних осіб, проведеної перед
 6. 8.4. Підходи до оцінки вартості економічного суб'єкта
  Оцінка підприємства (бізнесу) може бути реалізована наступними основними підходами і відповідними їм методами: 1) прибутковий; 2) ринковий; 3) витратний. Прибутковий підхід. Сутність цього підходу полягає у визначенні вартості підприємства на основі тих потоків доходів (включаючи доходи від продажу нефункціонуючої майна), які воно здатне принести своєму власникові в майбутньому. У цій
 7. 13.2. Особливості міжнародного маркетингу
  Міжнародний маркетинг (ММ) - це маркетингова діяльність з освоєння ринків зарубіжних країн, здійснювана господарюючим суб'єктом у рамках його зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з метою розширення і зміцнення конкурентних позицій на зарубіжних ринках. ММ є складовою частиною ЗЕД, що обумовлює його особливості, характер і масштаби пропонованих до нього вимог.
 8. 4.10. Нейромережевому ТЕХНОЛОГІЇ В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  На ринку комерційних програмних продуктів поряд з ана-літичними інструментами нового покоління, заснованими на застосуванні логіки нечітких множин - від електронних таблиць (Fuzzy Cale) до експертних систем (Cubi Cale ) корпорації Hyper Jodie (США), все більший інтерес для фінансово-економічної діяльності представляють аналітичні інформаційні технології, засновані на використанні
 9. Глава 8. Теорії світогосподарських зв'язків і економічна геополітика
  Геополітика - це досі формується наука. Поняття «геополітика» трактується найчастіше надзвичайно широко. Межі її переходять в економічні, політичні, військово-стратегічні, природно-ресурс, екологічні та інші дисципліни. Геополітика - наука про ставлення землі і політичних процесів, грунтується на широкому фундаменті географії, перш за все географії політичній, яка
 10. 1.6. Міжнародні економічні та фінансові організації
  До числа основних міжнародних економічних організацій слід віднести ті структури, які мають істотний вплив на «правила гри» в світовій економіці. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) Виникнення ГАТТ пов'язано зі спробами створити Міжнародну торгову організацію (МТО). Це було викликано прагненням багатьох країн після Другої світової війни викорінити