ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2, 2006 - перейти до змісту підручника

10.2.4. Співвідношення втрат і результату в боротьбі з інфляцією

Якщо уряд проводить курс на приборкання інфляції, то з точки зору довгострокового аспекту розгляду це вимагає зменшення темпу зростання пропозиції грошей. У короткостроковому періоді така міра приведе до спаду виробництва.
Співвідношення втрат і результату в боротьбі з інфляцією показує, скільки відсотків в темпах * зростання реального річного ВВП буде втрачено при скороченні інфляції на один-відсоткового пункт. Це співвідношення може бути виражене і в пунктах циклічного безробіття, які доведеться допустити для необхідного зменшення інфляції.
Розрізняють два альтернативних підходи до зниження інфляції шляхом кредитно-грошової політики:
градуалізм - поступове зниження темпу зростання грошової маси, випуску і, отже, інфляції протягом тривалого періоду часу;
шокова терапія - швидке зниження інфляції за рахунок різкого зниження грошової маси і допущення значного спаду у відносно короткий час.
Слід зазначити, що загальна кількість процентних пунктів циклічного безробіття (або втрачених відсотків зростання випуску), які необхідно допустити для необхідного зменшення інфляції, не залежить від того, на період якої тривалості розрахована програма дезінфляції: чи застосовується шокова терапія або градуалізм. Водночас на витрати скорочення інфляції впливає те, як швидко агенти знижують свої інфляційні очікування і чи існує індексація зар-плати.
Конкретні оцінки співвідношення втрат і результату залежать істотно від специфічних особливостей органі-зації виробництва в країні і від швидкості пристосування еко-номічного агентів до зміни ситуації. Стандартним вважається співвідношення п'ять до одного: треба пожертвувати 5% річного реального випуску, щоб скоротити інфляцію на один процентний пункт. Якщо врахувати, що відповідно до закону Окуня один процентний пункт збільшення циклічного безробіття призводить до зменшення річного приросту випуску на 2%, то скорочення інфляції на один процентний пункт вимагає збільшення циклічного безробіття на 2,5 процентних пунктів в рік.
Ці оцінки співвідношення втрат і результату засновані на припущенні про адаптивний характер очікувань, і в такому випадку інфляція володіє інерційної складової: інфляція зберігається частково тому, що населення її очікує. Якщо ж існує спосіб знизити інфляційні очікування, тоді можна зменшити інфляцію з менш значним скороченням зайнятості або взагалі без втрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.4. Співвідношення втрат і результату в боротьбі з інфляцією "
 1. 11-2. Інфляція, безробіття і крива Філліпса
  Основними цілями економічної політики є низький рівень безробіття і низька інфляція. Тут ми роз рим співвідношення між інфляцією та безробіттям, що отримало назву кривої Філліпса. Крива Філіпса - це альтернативний варіант подання сукупної пропозиції; тому ми можемо прийняти розглянуті нами моделі сукупного запропонованого-вання як теоретичне обгрунтування кривої
 2. 11-4. Висновок
  У цьому розділі ми розглянули чотири моделі сукупної пропозиції, проблему вибору між інфляцією та безробіттям та деякі актуальні теоретичні розробки. Ми бачили, що чотири основні моделі сукупної пропозиції загалом схожі в плані їх застосування до економіки в цілому. Ми також побачили, що крива Філліпса, відповідно до якої інфляція залежить від очікуваної інфляції, циклічної
 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 4. 2.3. Види грошових знаків і їх випуск в обіг
  Грошова система - це організація грошового обігу в країні, закріплена національним законодавством. Вона включає в себе наступні елементи: назва грошової одиниці; види грошових знаків, порядок їх випуску та характер забезпечення; регулювання грошового обігу; організація готівкового та безготівкового платіжних оборотів; - курс національної валюти, порядок її обміну на іноземну
 5. 2. Механізм ринкової економіки
  Отже, ринкова економіка як система базується на суспільному поділі праці та еко номічного відособленості товаровиробників, стремено щихся в обміні реалізувати свої економічні інтереси. Але ринок має і специфічним механізмом, координую щим поведінку економічних суб'єктів, що забезпечує самовідтворення і ефективність ринкових відносин. Розглянемо основні елементи
 6. 1.2. Цілі, завдання та функції державного управління економікою
  Наявність цілеспрямованості, цільової орієнтації притаманне державному управлінню економікою як системі життєзабезпечення країни. Відповідаючи за життя і добробут, благополуччя людей, залежне від стану економіки, держава покликана відповідним чином ставити перед собою мети управління. В економіці, як і в будь-який інший керованій системі, цілі управління найтіснішим чином пов'язані
 7. 4.3. ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ. ВИТРАТИ БЕЗРОБІТТЯ
  Економісти виділяють головним чином три види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне. Фрикційне безробіття породжується постійним переміщенням населення з одного регіону (міста, селища) в другий, зміною професії, етапів життя (навчання, робота, народження дитини і догляд за ним і т. п.). Безробіття, що виникає з цих мотивів, розглядається як добровільна, оскільки люди по
 8. Основні висновки
  Платіжний баланс - це облік торговельних і фінансових операцій країни з іншими країнами світу за певний період. Він складається з двох основних частин: торгового балансу (балансу поточних операцій) і балансу по рахунку капіталу. 2. Торговий баланс дає уявлення про прибутки та видатки коштів за поточними зовнішньоторговельних операціях країни. Коли експорт країни перевищує її імпорт, кажуть, що
 9. 11.2. Інвестиційна діяльність підприємства
  Економічний сенс інвестицій та їх класифікація Одна зі складних завдань, що стоять перед будь-яким нормально рабо-тане підприємством, - вигідне вкладення грошових та інших ресурсів з метою отримання максимального доходу. Таке вкладення коштів з боку підприємства у виробничу та фінан ву сфери, а також у сферу обігу називається інвестиційною діяльністю. Інвестиції (від англ.
 10. 15.5. Система соціальної зашиті населення і її структура
  Система соціального захисту - це комплекс законодавчих актів, МЕРО ємств, а також організацій, що забезпечують реалізацію заходів соціаль ного захисту населення, підтримки соціально вразливих верств населення. Вона включає в себе: 1. Соціальне забезпечення - виникло в Росії в 20-ті роки ХХ ст. і означало ство дание державної системи матеріального забезпечення і обслуговування літніх і
 11. 16.2. Міжнародні економічні відносини
  Основними формами міжнародних економічних відносин є: міжнародна торгівля товарами і послугами; міжнародна міграція капіталу і міжнародний кредит; міжнародні валютні відносини; міжнародна міграція робочої сили; міжнародні науково- технічні зв'язки. Історично початковим і найважливішим видом міжнародних економіч ських відносин є світова торгівля. За
 12. 11-3. Нові розробки: сучасні кейнсіанці
  Економісти не дійшли згоди в поясненні економі чеських коливань і, зокрема, факторів, що обумовлюють форму кривої сукупного-пропозиції в короткостроковому періоді. Існують два домінуючих напрямки: нова класична і неокейнсианская економічні теорії. Нові класики користуються моделями, в яких заробітна плата і ціни швидко змінюються, забезпечуючи рівновагу на
 13. 12-3. Висновок: формування економічної політики в нестабільному світі
  У цьому розділі ми розглянули проблеми вибору активної або пасивної економічної політики, а також необхідності дотримуватися гнучкого або твердо наступного певними правилами курсу. На користь кожного з можливих рішень постав лених проблем було наведено безліч аргументів. Ясно одне: в макроекономічній політиці ні на одне питання не можна дати однозначної відповіді. Зрештою,
 14. 17-1 . Інвестиції в основні фонди підприємств
  Інвестиції є одним з найважливіших і найбільш мінливих компонентів ВНП. Коли під час спаду відбувається скорочення витрат на товари та послуги, велика частина цього скорочення викликана падінням обсягу інвестиційних витрат. Наприклад, в період серйозного спаду 1982 реальний ВНП США скоротився на 105 млрд дол. з максимального значення в третьому кварталі 1981 до найнижчого рівня в
 15. епілог
  Що ми знаємо і чого не знаємо Навіть якщо всіх економістів світу скувати одним ланцюгом, у них все одно не зійдуться кінці з кінцями. Джордж Бернард Шоу Економічна теорія не дає готових рекомендацій, які можна було б відразу втілити в економічної полі тику. Вона містить не стільки постула ти, скільки методи; це сукупність інструментів, що дозволяють їх обладаті лю зробити правильні висновки.
 16. Словник термінів
  акомодації політика (асоціацію-modating policy) - економічна політика, спрямована на пом'якшення ня наслідків шоків в економіці і ослаблення їх руйнівної сили. Наприклад, політика расшире ня сукупного попиту за рахунок посилення росту цін при збереженні обсягу виробництва на природний ном рівні для нейтралізації несприятливих шоків з боку пропозиції. Акселератор (модель)
 17. Глава 5. Світогосподарські зв'язку сучасної економіки
  Термін «сучасна світова економіка» вказує на новітні зрушення в еволюції світового господарства. Маючи коріння в попередньому досвіді розвитку світового господарства з властивими йому рисами ( нерівномірність розвитку окремих груп і регіонів, постійне загострення конкурентної боротьби, концентрація капіталу і науково-технічного потенціалу в центрах суперництва), даний феномен формується
 18. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка