ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.2.АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ матеріальних ресурсів


При аналізі забезпеченості організації матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють якість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, які покладені в основу розрахунку потреби організації в матеріальних ресурсах, виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.
Важливою умовою безперебійної роботи є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ре-сурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку - це різниця між загальною потребою у певному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел її покриття.
У процесі аналізу необхідно перевірити забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх постачання і фактичне їх виконання. З цією метою використовують коефіцієнт забезпеченості організації найважливішими видами матеріальних ресурсів:
Кобесп = Мф / МГО
де Мф і Мп - фактичне надходження (наявність) матеріалів даної групи і заявлена потреба в них.
Перевіряється також якість отриманих від постачальників матеріалів, відповідність їх стандартам, технічним умовам і умовам договору та, у випадках їх порушення, пред'являються претензії постачальникам.
Велика увага надається виконанню плану по термінах постачання матеріалів (ритмічності).
Пильна увага приділяється стану запасів сировини і матеріалів. Розрізняють запаси нормативні, технічні та страхові.
Нормативні запаси матеріалів складаються з поточних і страхових запасів:
З = З + З
Поточні запаси (Зтек) визначаються виходячи з інтервалу поставки в днях (іпостась) і середньоденного витрати (Рдн) даного виду матеріалів:
Зтек = іпостась + Рдн.
Тек пост дн
Страхові запаси (Зстрах) створюються для того, щоб гарантувати безперебійну роботу підприємства і уникнути простоїв при недоотримані або порушенні графіків поставки.
У процесі аналізу перевіряється відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативному. З цією метою на підставі даних про фактичне наявність матеріалів у натурі та среднедневном їх витраті розраховують фактичну забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ матеріальних ресурсів "
 1. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 2. 7.1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇХ СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності науково-технічного прогресу (НТП) та науково-технічній революції (НТР ). На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цим поняттям. Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі)
 3. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 4. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 5. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 6. 13.7. ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ матеріаломісткість продукції
  Значення зниження матеріаломісткості продукції необхідно розглядати на макро-і мікрорівнях. Народно-господарське значення зниження матеріаломісткості продукції насамперед полягає в тому, що без вирішення цієї проблеми навряд чи можливі перетворення Росії в сильне індустріально розвинену державу і забезпечення гідного життя для її громадян. На сучасному етапі вирішення цієї проблеми
 7. 14.4.2. Форми тарифної системи оплати праці
  Основними формами тарифної системи оплати праці є погодинна і відрядна (рис. 14.1). Основною відмінністю між погодинної і відрядною формами оплати праці є лежить у їхній основі спосіб обліку витрат праці: при погодинній - - облік відпрацьованого часу; при відрядній - - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних
 8. 15.2. СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ
  Відповідно до ст. 253 Податкового кодексу РФ витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, включають в себе 'витрати, пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг, придбанням і реалізацією товарів, робіт, послуг; витрати на утримання та експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування основних засобів та іншого
 9. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 10. 1.4. Підприємницьке середовище
  Підприємницьке середовище - це наявність умов і факторів, що впливають на суб'єкти підприємницької діяльності та вимагають прийняття управлінських рішень для їх усунення або пристосування. Вона являє собою інтегровану сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що дозволяють суб'єктам підприємництва домагатися успіху в реалізації поставлених цілей, і
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка