ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Наталя Борисівна Ермасова. Фінанси: конспект лекцій, 2008 - перейти до змісту підручника

10.3. Аналіз оборотних коштів

Аналіз оборотних коштів дозволяє:
оцінити ефективність використання ресурсів в оперативній діяльності підприємства;
визначити ліквідність балансу підприємства, т . е. можливість своєчасно погасити короткострокові зобов'язання;
з'ясувати, у що вкладаються власні оборотні кошти підприємства протягом фінансового циклу.
Величина і структура поточних активів повинні відповідати потребам підприємства, які відображені в бюджеті. Поточні активи повинні бути мінімальні, але достатні для успішної й безперебійної роботи підприємства.
Структура оборотних коштів - це пропорції розподілу ресурсів між окремими елементами поточних активів. Вона відображає, зокрема, специфіку операційного циклу, а також те, яка частина поточних активів фінансується за рахунок власних коштів і довгострокових кредитів, а яка - за рахунок позикових, включаючи короткострокові кредити банків.
Величина і структура власних оборотних коштів може відображати тривалість і особливості фінансового циклу.
Величина власних оборотних коштів показує не тільки те, наскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання, а й те, наскільки необоротні активи фінансуються за рахунок власних коштів підприємства і довгострокових кредитів.
Склад і структура оборотних коштів не однакові в різних галузях і підгалузях економіки. Вони визначаються багатьма факторами виробничого, економічного і організаційного порядку. Так, у машинобудуванні, де виробничий цикл тривалий, висока питома вага незавершеного виробництва. На підприємствах легкої та харчової промисловості головне місце займають сировина і матеріали (наприклад, в текстильній промисловості). Водночас у харчовій промисловості відносно високі запаси допоміжних матеріалів, тари, готової продукції.
На підприємствах, де застосовується велика кількість інструментів, пристосувань, приладів, висока питома вага малоцінних і швидкозношуваних предметів (у машинобудуванні та металообробці).
У видобувних галузях практично відсутні запаси сировини та основних матеріалів, але велика питома вага витрат майбутніх періодів. Крім того, наприклад, у нафтовидобувній промисловості підвищену частку складають допоміжні матеріали, запасні частини для ремонту основних фондів.
На величину готової продукції, товарів відвантажених, дебіторської заборгованості впливають такі фактори, як умови збуту продукції, форми і стан розрахунків.
Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і відносними показниками. Головними відносними показниками є система показників рентабельності.
У широкому сенсі слова поняття рентабельності означає прибутковість, дохідність. Підприємство вважається рентабельним, якщо його результати від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва (обігу) і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.
Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст полягає у визначенні суми прибутку з 1 руб. вкладеного капіталу, а оскільки це відносні показники, то вони практично не схильні до впливу інфляції.
Розглянемо основні показники рентабельності.
Рентабельність активів (майна) Р показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи:

де Пч - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток ); А - середня величина активів (валюта балансу).
Рентабельність поточних активів Рт.а показує, скільки прибутку отримує підприємство з 1 руб., Вкладеного в поточні активи:
Рт.а = Пч / Ат.а,
де Ат.а - середня величина поточних активів.
Цей показник дозволяє дати комплексну оцінку ефективності використання оборотних коштів і може бути представлений як добуток двох інших індикаторів - рентабельності продажів Рпрі рентабельності активів Р:
Рт.а = Pпp ? Pa.
Оптимальний рівень оборотних коштів дозволить максимізувати прибуток при прийнятному рівні ліквідності й комерційного ризику.
Рентабельність інвестицій Рі відображає ефективність використання коштів, інвестованих у підприємство. У країнах з розвиненою ринковою економікою цей показник виражає оцінку «майстерності» управління інвестиціями:
Рі = П / (СК + ДО),
Фінанси: конспект лекцій
де П - загальна сума прибутку за період; СК - середня величина власного капіталу; ДО - середня величина довгострокових зобов'язань.
Рентабельність власного капіталу Рек, відображає частку прибутку у власному капіталі:
Рек = Пч / СК.
Рентабельність основної діяльності Рд показує, яка частка прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) основного виду діяльності в сумі витрат на виробництво:
Рд = Пр / 3,
де Пр - прибуток від реалізації; 3 - витрати на виробництво продукції.
Рентабельностьреализованной продукції Рп показує розмір прибутку на 1 руб. реалізованої продукції:
Рп = Пч / Вр,
де Вр - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).
Цей показник свідчить про ефективність не тільки господарської діяльності підприємства, а й процесів ціноутворення.
Модифікованим показником рентабельності продукції є рентабельність обсягу продажів
Ро.пр = Пр / Кпр,
де Пр - прибуток від реалізації продукції : Улр - обсяг продажів.
Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовують показники, наведені нижче.
"Фінанси: конспект лекцій"
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Кд.з = Ур / Zcp.д,
де? р - обсяг реалізації; 7ср.д - середня величина дебіторської заборгованості.
Цей коефіцієнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Якщо при розрахунку коефіцієнта виручка від реалізації вважається по переходу права собівартості, то збільшення коефіцієнта означає скорочення
продажів у кредит, а його зниження свідчить про збільшення обсягу наданого кредиту.
Період погашення дебіторської заборгованості
Тпог = 360 / Кд.з.
Чим триваліший період погашення, тим вище ризик її непогашення. Цей показник слід розглядати по юридичним і фізичним особам, видам продукції, умовами розрахунків, тобто умовам укладання угод.
Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів
КобМПЗ = Д / ZcpMПЗ,
де Д - собівартість; 2срМПЗ - середня величина МПЗ. Період обороту МПЗ
ТобМПЗ = 360 / КобМПЗ,
Цей показник свідчить про раціональне, ефективне або, навпаки, неефективне використання оборотних коштів, виходячи з динаміки коефіцієнта за ряд років . * 531
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "10.3. Аналіз оборотних коштів"
 1. 14.5. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  Оборотні активи займають велику питому вагу в загальній величині майнового потенціалу, яким рас-вважає організація. Від раціональності їх розміщення та ефективності використання у великій мірі залежить успішний результат діяльності організації. Тому до основних завдань аналізу оборотних активів можна віднести: аналіз зміни складу і структури оборотних активів; угруповання
 2. 2.5. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  Оборотні активи займають велику питому вагу в загальній величині майнового потенціалу, яким володіє організація. Від раціональності їх розміщення та ефективності використання у великій мірі залежить успішний результат діяльності організації. Тому до основних завдань аналізу оборотних активів можна віднести: аналіз зміни складу і структури оборотних активів; угруповання оборотних
 3. 3.5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, І
  Наявність різних організаційно-правових форм господарювання, як показала світова практика, є найважливішою передумовою для ефективного функціонування ринкової економіки в будь-якій державі, в тому числі і в Росії. У ДК РФ зафіксовані різні форми господарювання, кожна з яких має свої особливості, переваги, недоліки і право на життя. Розглянемо сутність кожної з них
 4. 9.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У бутність планової економіки використовувалося поняття «капітальні вкладення». У науковій літературі ці два поняття в останні роки трактуються по-різному. Традиційно під інвестиціями прийнято розуміти здійснення певних економічних проектів в теперішньому з розрахунком отримати доходи в майбутньому. Такий підхід до розуміння інвестицій
 5. 9.2. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
  Для обліку, аналізу, планування і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Подібна класифікація інвестицій дозволяє не тільки їх грамотно враховувати, але й аналізувати рівень їх використання з усіх боків і на цій основі отримувати об'єктивну інформацію для розробки і реалізації ефективної інвестиційної
 6. 11.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА
  Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів. Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі. Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру
 7. 11.5. ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Узагальнюючим показником, що характеризує використання основних фондів на підприємстві, є показник фондовіддачі (Ф). Він розраховується за формулою ф = ф + 5 травня. 5 грудня 12 'де V-обсяг виробленої чи реалізованої продукції за рік в нату-рального або вартісному вираженні; Ф - середньорічна вартість ОПФ, - час з моменту введення основних фондів і до кінця року, міс.; (- Час з моменту
 8. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., а законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття, зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр.». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 9. 13.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД І СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  Оборотні кошти, поряд з основними і робочою силою;, є найважливішим елементом (фактором) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового поло- жения. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Під оборотними фондами розуміється частина засобів виробництва, які одного разу беруть участь
 10. 13.3. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (АГ) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначається за формулою 1 де - обсяг реалізації продукції за звітний період,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка