ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Ялла В.А.. Макроекономіка, 2003 - перейти до змісту підручника

10.3. Економічні функції уряду


Регулювання економіки являє собою систему заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних державними установами та громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування ня існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються.
Можна виділити кілька функцій уряду в ринковій системі:
Забезпечення правої бази функціонування ринкового механізму. Це законодавча захист прав власника, підприємницької діяльності, прав споживачів, розробка законів про підприємства, банках, акціонерних товариствах та ін
Стабілізація економіки, тобто контроль за рівнем зайнятості та інфляції. Це проведення антициклічної політики, шляхом стимулювання попиту на товари, послуги, капіталовкладення і забезпечення зайнятості населення. Регулювання грошового обігу з метою боротьби з інфляцією.
Регулювання платіжного балансу. Стан платіжного балансу є об'єктивним показником рівня розвитку економіки. У цих цілях держави здійснює оперативне і стратегічне регулювання платіжного балансу шляхом впливу на імпорт і експорт, рух капіталу, підвищення і зниження курсів національних валют та участі в міжнародній економічній інтеграції.
Перерозподіл доходів. У даному випадку мова йде про розробку та забезпеченні соціальних програм з метою зменшення нерівності доходів населення країни.
Перерозподіл ресурсів. Тут мається на увазі проведення двох заходів. По-перше, скорочення і скасування забруднень довкілля підприємствами, виробниками продукції. По-друге, виділення коштів для здобуття вищої освіти, професійної підготовки, програм масових профілактичних щеплень, державних лікарень і поліклінік, а також забезпечення продовольчих програм з метою збільшення споживчого попиту населення.
Розглядаючи функції регулювання економіки, необхідно відзначити, що всі вони тісно взаємопов'язані між собою.
Сучасна економіка являє собою синтез ринкового механізму та елементів державного регулювання.
Це є необхідним і об'єктивним процесом економіки будь-якої країни, і особливо країн з перехідною економікою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Економічні функції уряду "
 1. 1.4. Держава і «закордон» як економічні суб'єкти
  Питання до розгляду Держава як економічний суб'єкт. Функції держави в економічній системі. «Закордон» як економічний суб'єкт та її роль в економічній системі. 71 ВНП - основний макроекономічний показник, що являє собою суму кінцевої продукції, виробленої даної національною економікою за рік. Основні поняття і категорії: державна економічна
 2. 7.2 ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ УРЯДУ
  Щоб зробити вибір, треба оцінювати вихідні дані, визначати можливості і встановлювати, хто більше зацікавлений у загальнонародному (державному ) інтересі - чиновник або приватник? Наскільки безкорисливі і той і інший? Чи завжди держава в стані домагатися того, чого вона бажає? Чи може бути добровільний обмін (вільний ринок) єдиним стимулом, що схиляє людей до спільного
 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Дайте визначення державі. Як історично змінювалися функції держави? Що ви розумієте під змішаною економікою? Перелічіть і охарактеризуйте головні економічні функції уряду. Як ви розумієте пряму підприємницьку діяльність держави? У чому вона полягає? Охарактеризуйте можливі наслідки кредитної політики держави. Дайте характеристику суспільних благ. С
 4. 24.2. Функціональні економічні системи - об'єкти державного регулювання. Економічні функції уряду
  У будь-якому національній освіті ринкова економіка розвивається як певна функціональна економічна система (ФЕС) зі сформованими кількісними і якісними характеристиками. Підтриманням їх або приведенням у відповідність поряд з саморегуляцією займається держава (уряд) через певні функції. Як показує світовий досвід, на сучасному етапі країни з розвиненою
 5. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 6. 4.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
  Централізація [лат. centrum, rp. kentron - вістря (циркуля), зосередження] - одна з двох форм монополізації (інша - концентрація). Централізація і концентрація - дві сторони одного економічного процесу. Централізація являє собою об'єднання підприємств, фірм у результаті їх злиття і поглинань під єдиним управлінням і веде до зростання ринкової частки у виробництві та реалізації. Розвитку
 7. 10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ». При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві
 8. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 9. 2.4. Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси
  Впровадження технологічних парків у світову підприємницьке середовище визначає якісно новий підхід до умов реалізації та забезпечення процесів підприємницької діяльності і створення сприятливого середовища, в якій наукові ідеї перетворюються на унікальну науково- технічну продукцію та здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Будь-яке місто або регіон завжди
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку . Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка